การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยการประเมินความคุ้มค่าทาง สาธารณสุขของยา PCSK9 inhibitors ในข้อบ่งใช้ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

Main Article Content

ณัฐชยา สงวนเพชรจินดา
ชยากร หอมจันทนากุล
อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขของยา PCSK9 inhibitors อย่างเป็นระบบ ในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด วิธีการ: ผู้วิจัยสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูล PubMed, Embase, Scopus และ Web of science ตั้งแต่เริ่มต้นฐานข้อมูลจนถึง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คำสืบค้นที่ใช้คือ (“PCSK9 Inhibitors” OR “proprotein convertase subtilisin/kexin type 9” OR  “evolocumab” OR “alirocumab”) AND (“cardiovascular diseases”) AND (“cost-effectiveness” OR “economic evaluation” OR “cost-utility”) ผลการค้นได้วรรณกรรมทั้งหมด 296 เรื่อง แต่พบเพียง 16 เรื่องที่เข้าตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก การวิจัยมุ่งศึกษาผลลัพธ์ได้แก่ ลักษณะประชากร แบบจำลองที่ใช้ มาตรการที่ใช้เปรียบเทียบ ปีสุขภาวะ ปีชีวิต ต้นทุนรวม และอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม ผลการวิจัย: จากบทความทั้งหมด 16 เรื่อง ส่วนใหญ่ศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งตัวเพียงอย่างเดียว (6 เรื่องหรือร้อยละ 37.5) รองลงมาศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งตัวจำนวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 31.2) งานวิจัยที่พบเป็นการศึกษายา evolocumab 9 เรื่อง (ร้อยละ 56.2) ที่เหลือศึกษายา evolocumab และยา alirocumab จำนวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 43.8) โดยเปรียบเทียบกับยากลุ่ม statins เพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 68.8) ส่วนใหญ่ศึกษาความคุ้มค่าด้วยแบบจำลองมาร์คอฟ (ร้อยละ 75.0) ผลการศึกษาพบว่า มีเพียง 6 เรื่อง (ร้อยละ 37.5) ที่สรุปว่า การใช้ยากลุ่ม PCSK9 inhibitors มีความคุ้มค่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ยาที่คุ้มค่าในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม สรุป: การใช้ยากลุ่ม PCSK9 inhibitors ในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่ยังไม่มีความคุ้มค่าและมีค่าใช้จ่ายที่สูง อย่างไรก็ตามโอกาสของความคุ้มค่าพบได้สูงในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mayo Clinic Staff. Coronary artery disease [online]. 2020 [cited Oct 25, 2021]. Available from: www. mayoclinic.org/diseases-conditions/coronary-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350613.

World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) [online]. 2021 [cited Oct 26, 2021]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/car diovascular-diseases-(cvds)

Department of mental health. Alarming data shows that 432,943 Thais per year develop heart disease, Nutrition therapists said soymilk helps reduce risk [online]. 2019 [cited Aug 1, 2020]. Available from: www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29507.

Bantitanukul K. Treatment of hyperlipidemia according to the guideline of the American College of Cardiology/American Heart Association [online]. 2018 [cited Nov 8, 2021]. Available from: ccpe.phar macycouncil.org/index.php?option=article_detail&su b page=article_detail&id=578.

Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2019; 41: 111-88.

Heart Association of Thailand. 2016 RCPT Clinical practice guideline on pharmacologic therapy of dyslipidemia for atherosclerotic cardiovascular disease prevention [online]. 2016 [cited Aug 1, 2020]. Available from: www.thaiheart.org/Download/ 2016-RCPT-Dyslipidemia-Guideline.html.

Nannapat T. Mutations in LDL receptor gene with familial hypercholesterolemia. Advance science journal. 2552; 9: 84-101.

Kim EJ, Wierzbicki AS. The history of proprotein convertase subtilisin kexin-9 inhibitors and their role in the treatment of cardiovascular disease. Ther Adv Chronic Dis 2020; 11: 2040622320924569.

Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, Honarpour N, Wiviott SD, Murphy SA, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med 2017; 376: 1713-22.

Handelsman Y, Jellinger P, Guerin C, Bloomgarden Z, Brinton E, Budoff M, et al. AACE/ACE Management of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease algorithm. [online]. 2020 [cited Feb 20, 2022]. Available from: pro.aace.com/ disease-state-resources/lipids-and-cv-health/clinica l-practice-guidelines-treatment-algorithms/2020

Food and Drug Administration. Details of medicinal product: Praluent ® [online]. 2021 [cited Oct 28, 2021]. Available from: pertento.fda.moph.go.th/FDA _SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug_ ex.aspx?Newcode=U1DR1C10B2621500211C.

Food and Drug Administration. Details of medicinal product: Repatha ® [online]. 2021 [cited Oct 25, 2021]. Available from: pertento.fda.moph.go.th/FDA _SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-updrugex .aspx? Newcode=U1DR1C10B2620000411C.

Equator network. Consolidated health economic evaluation reporting standards (CHEERS) [online]. 2021 [cited Oct 27, 2021]. Available from: www. equator-network.org/reporting-guidelines/cheers/.

Couchoud C, Fagnoni P, Aubin F, Westeel V, Maurina T, Thiery-Vuillemin A, et al. Economic evaluations of cancer immunotherapy: a systematic review and quality evaluation. Cancer Immunol Immunother 2020; 69: 1947-58.

Villa G, Lothgren M, Kutikova L, Lindgren P, Gandra SR, Fonarow GC, et al. Cost-effectiveness of evolocumab in patients with high cardiovascular risk in Spain. Clin Ther 2017; 39: 771-86.

Stam-Slob MC, van der Graaf Y, de Boer A, Greving JP, Visseren FLJ. Cost-effectiveness of PCSK9 inhibition in addition to standard lipid-lowering therapy in patients at high risk for vascular disease. Int J Cardiol. 2018; 253: 148-54.

Korman M, Wisløff T. Modelling the cost-effective ness of PCSK9 inhibitors vs. ezetimibe through LDL-C reductions in a Norwegian setting. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2018; 4: 15-22.

Fonarow GC, van Hout B, Villa G, Arellano J, Lindgren P. Updated cost-effectiveness analysis of evolocumab in patients with very high-risk atherosclerotic cardiovascular disease. JAMA Cardiol 2019; 4: 691-5.

Wisløff T, Mundal LJ, Retterstøl K, Igland J, Kristiansen IS. Economic evaluation of lipid lowering with PCSK9 inhibitors in patients with familial hypercholesterolemia: Methodological aspects. Atherosclerosis 2019; 287: 140-6.

Fonarow GC, Keech AC, Pedersen TR, Giugliano RP, Sever PS, Lindgren P, et al. Cost-effectiveness of evolocumab therapy for reducing cardiovascular events in patients with atherosclerotic cardiovas cular disease. JAMA Cardiol 2017; 2: 1069-78.

Gandra SR, Villa G, Fonarow GC, Lothgren M, Lindgren P, Somaratne R, et al. Cost-effectiveness of LDL-C lowering with evolocumab in patients with high cardiovascular risk in the United States. Clin Cardiol 2016; 39: 313-20.

Arrieta A, Hong JC, Khera R, Virani SS, Krumholz HM, Nasir K. Updated cost-effectiveness assess ments of PCSK9 inhibitors from the perspectives of the health system and private payers: Insights derived from the FOURIER Trial. JAMA Cardiol 2017; 2: 1369-74.

Arrieta A, Page TF, Veledar E, Nasir K. Economic evaluation of PCSK9 inhibitors in reducing cardiovascular risk from health system and private payer perspectives. PLoS ONE. 2017; 12: e0169761. doi: 10.1371/journal.pone.0169761.

Kazi DS, Penko J, Coxson PG, Moran AE, Ollendorf DA, Tice JA, et al. Updated cost-effectiveness analysis of PCSK9 inhibitors based on the results of the FOURIER trial. JAMA 2017; 318: 748-50.

Kazi DS, Moran AE, Coxson PG, Penko J, Ollendorf DA, Pearson SD, et al. Cost-effectiveness of PCSK9 inhibitor therapy in patients with heteroz ygous familial hypercholesterolemia or atheroscle rotic cardiovascular disease. JAMA 2016; 316: 743-53.

Kodera S, Morita H, Kiyosue A, Ando J, Takura T, Komuro I. Cost-effectiveness of PCSK9 inhibitor plus statin in patients with triple-vessel coronary artery disease in Japan. Circ J 2018; 82: 2602-8.

Dressel A, Schmidt B, Schmidt N, Laufs U, Fath F, Chapman MJ, et al. Cost effectiveness of lifelong therapy with PCSK9 inhibitors for lowering cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease: Insights from the Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health cohort. Vascul Pharmacol 2019; 120: 106566. doi: 10.1016/j.vph.2019.106566.

Kumar R, Tonkin A, Liew D, Zomer E. The cost-effectiveness of PCSK9 inhibitors - The Australian healthcare perspective. Int J Cardiol 2017; 267: 183-7.

Kongpakwattana K, Ademi Z, Chaiyasothi T, Nathisuwan S, Zomer E, Liew D, et al. Cost-effectiveness analysis of non-statin lipid-modifying agents for secondary cardiovascular disease prevention among statin-treated patients in Thailand. Pharmacoeconomics. 2019; 37: 1277-86.

Borissov B, Urbich M, Georgieva B, Tsenov S, Villa G. Cost-effectiveness of evolocumab in treatment of heterozygous familial hypercholesterolaemia in Bulgaria: measuring health benefit by effectively treated patient-years. J Mark Access Health Policy 2017; 5: 1412753. doi: 10.1080/20016689.2017.14 12 753.

Riam-Amatakun W, Nuntharatanapong N. Develop ment of Pcsk9 inhibitor to lower LDL-Cholesterol. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences. 2018; 13: 105-23.