ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับยาแวนโคมัยซิน

Main Article Content

ธนัญญา มาฆะศิรานนท์
เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
ทัดตา ศรีบุญเรือง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับ vancomycin วิธีการ: การวิจัยภาคตัดขวางครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับ vancomycin รูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ การศึกษาเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยประเมินการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามเกณฑ์ KDIGO และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของภาวะดังกล่าวกับปัจจัยทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความรุนแรงของโรคร่วมชาร์ลสัน ขนาดยาโถม ขนาดยาเฉลี่ยต่อวัน ระยะเวลาที่ได้รับยา ค่าเฉลี่ยระดับ vancomycin ในพลาสมา ณ จุดต่ำสุด (Cave, trough) จำนวนยาที่เป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ร่วมกัน และอัลบูมินในพลาสมาพื้นฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 244 รายที่ได้รับ vancomycin เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.69 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 72.15 (65.23, 80.10) ปี ตัวอย่างเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 64 ราย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับ vancomycin อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ Cave, trough และจำนวนยาที่เป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ร่วมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  โดยกลุ่มที่มี Cave, trough ที่ 15.0-20.0 และที่มากกว่า 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันสูงกว่ากลุ่มที่มี Cave, trough ที่น้อยกว่า 15.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี adjusted odd ratio (ORadj) = 3.98 (95% CI = 1.24-12.75) และ ORadj= 7.40 (95% CI = 2.47-22.16) ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ได้รับจำนวนยาที่เป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ร่วมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันสูงกว่ากลุ่มที่มีจำนวนยาที่เป็นพิษน้อยกว่า 2 ชนิด ORadj= 3.44 (95% CI = 1.57-7.56)  สรุป: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับ vancomycin ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระดับ vancomycin ในพลาสมา ณ จุดต่ำสุด และจำนวนยาที่เป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ร่วมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โรงพยาบาลสามารถนำผลดังกล่าวใช้พัฒนาการเฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับ vancomycin ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

National Drug System Development Committee. National list of essential medicine 2022 [cited Jan 21, 2022]. Available from: dmsic.moph.go.th/editor s/userfiles/files/NLEM2564_310564_attachment.pdf.

Soontrapas C. Vancomycin monitoring. In: Chaiyakum A, Patanasethanont D, Jaisue S, editors. Applica tion of clinical pharmacokinetics. Khon Kaen: Klang Nana Wittaya; 2013. p. 232-55.

Khan S, Loi V, Rosner MH. Drug-induced kidney injury in the elderly. Drugs Aging 2017; 34: 729-41.

Sinha Ray A, Haikal A, Hammoud KA, Yu AS. Vancomycin and the risk of AKI: a systematic review and meta-analysis. Clin J Am Soc Nephrol 2016; 11: 2132-40.

Qin X, Tsoi M-f, Zhao X, Zhang L, Qi Z, Cheung BMY. Vancomycin-associated acute kidney injury in Hong Kong in 2012–2016. BMC Nephrol 2020; 21: 41. doi: 10.1186/s12882-020-1704-4.

Treamtrakanpon W, Khongkha W. Impact and incidence of acute kidney injury (AKI): a one-year period of study at a center hospital in Thailand. Srinagarind Medical Journal 2016; 31: 178-84.

Kullar R, Davis SL, Taylor TN, Kaye KS, Rybak MJ. Effects of targeting higher vancomycin trough levels on clinical outcomes and costs in a matched patient cohort. Pharmacotherapy 2012; 32: 195-201.

van Hal SJ, Paterson DL, Lodise TP. Systematic review and meta-analysis of vancomycin-induced nephrotoxicity associated with dosing schedules that maintain troughs between 15 and 20 milligrams per liter. Antimicrob. Agents Chemother 2013; 57: 734-44.

Huang M, Wu H, Zhou J, Xu M, Zhou S. Efficacy of vancomycin on gram-positive bacterial infection in elderly critical patients and risk factors associated with nephrotoxicity. Arch Iran Med 2018; 21: 349-55.

Pan K, Wu Y, Chen C, Chen Z, Xu J, Cao L, et al. Vancomycin-induced acute kidney injury in elderly chinese patients: a single-centre cross-sectional study. Br J Clin Pharmacol 2018; 84: 1706-18.

Pan C, Wen A, Li X, Li D, Zhang Y, Liao Y, et al. Development and validation of a risk prediction model of vancomycin-associated nephrotoxicity in elderly patients: a pilot study. Clin Transl Sci 2020; 13: 491-7.

Wang Y, Dai N, Wei W, Jiang C. Outcomes and nephrotoxicity associated with vancomycin treatment in patients 80 years and older. Clin Interv Aging 2021; 16: 1023-35.

Chattaweelarp T, Changpradub D, Punyawudho B, Thunyaharn S, Santimaleeworagun W. Is early monitoring better? Impact of early vancomycin exposure on treatment outcomes and nephrotoxi- city in patients with methicillin-resistant Staphylococ cus aureus infections. Antibiotics 2020; 9: 672. doi: 10.3390/antibiotics9100672.

Carreno JJ, Jaworski A, Kenney RM, Davis SL. Comparative incidence of nephrotoxicity by age group among adult patients receiving vancomycin. Infect Dis Ther 2013; 2: 201-8.

Hall R, Blaszczyk A, Thompson K, Brouse S, Giuliano C, Frei C, et al. Impact of empiric weight-based vancomycin dosing on nephrotoxicity and mortality in geriatric patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia. Clin Pharm Ther 2014; 39: 653-7.

Vance-Bryan K, Rotschafer JC, Gilliland SS, Rodvold KA, Fitzgerald CM, Guay DR. A comparative assessment of vancomycin-associated nephrotoxicity in the young versus the elderly hospitalized patient. J Antimicrob Chemother 1994; 33: 811-21.

Sopach P, Sumret W, Wiangnon T. The study of vancomycin monitoring system in Hua Hin hospital. Hua Hin Medical Journal 2019; 2: 29-35.

Hoste EAJ, Kellum JA, Selby NM, Zarbock A, Palevsky PM, Bagshaw SM, et al. Global epidemiology and outcomes of acute kidney injury. Nat Rev Nephrol 2018; 14: 607-25.

Naughton CA. Drug-induced nephrotoxicity. Am Fam Physician 2008; 78: 743-50.

Choi Y, Saw S, Soliman D, Bingham A, Pontiggia L, Hunter K, et al. Intravenous vancomycin associated with the development of nephrotoxicity in patients with class III obesity. Ann Pharmacother 2017; 51: 937-44.

Steinmetz T, Eliakim-Raz N, Goldberg E, Leibovici L, Yahav D. Association of vancomycin serum concentrations with efficacy in patients with MRSA infections: a systematic review and meta-analysis. J Clin Microbiol Infect 2015; 21: 665-73.

Covert KL, Knoetze D, Cole M, Lewis P. Vanco mycin plus piperacillin/tazobactam and acute kidney injury risk: a review of the literature. J Clin Pharm Ther 2020; 45: 1253-63.

Rybak M, Lomaestro B, Rotschafer JC, Moellering RJ, Craig W, Billeter M, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin in adult patients: a consensus review of the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Am J Health Syst Pharm 2009; 66: 82-98.

Rybak MJ, Le J, Lodise TP, Levine DP, Bradley JS, Liu C, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: a revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Am J Health Syst Pharm 2020; 77: 835-64.

Kaiwan Y. Principles and application of logistic regression analysis for research. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal 2012; 4: 1-12.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) acute kidney injury work group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int Suppl 2012; 2: 1-138.

Praditpornsilpa K, Townamchai N, Chaiwatanarat T, Tiranathanagul K, Katawatin P, Susantitaphong P, et al. The need for robust validation for MDRD-based glomerular filtration rate estimation in various CKD populations. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 2780-5.

World Health Organization. Regional Office for the Western P. The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment. Sydney: Health Communications Australia; 2000.

Choi JS, Kim M-H, Kim YC, Lim Y-H, Bae HJ, Kim DK, et al. Recalibration and validation of the Charlson Comorbidity Index in an Asian population: the National Health Insurance Service-National sample cohort study. Sci Rep 2020; 10: 13715.

Nolin TD, Perazella MA. Drug-Induced Kidney Disease. In: DiPiro JT, Yee GC, Posey LM, Haines ST, Nolin TD, Ellingrod V, editors. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach, 11th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2020.

Ghane Shahrbaf F, Assadi F. Drug-induced renal disorders. J Renal Inj Prev 2015 ;4: 57-60.

Eljaaly K, Bidell MR, Gandhi RG, Alshehri S, Enani MA, Al-Jedai A, et al. Colistin nephrotoxicity: meta-analysis of randomized controlled trials. Open Forum Infect Dis 2021; 8: ofab026. doi: 10.1093/ofid/ofab026.

Mukaka MM. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J 2012; 24: 69-71.

Stevens JP. Applied multivariate statistics for the social science. 3th ed. New York: Taylor & Francis Group; 2009.