ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้าน คุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้

Main Article Content

สุธาดา สายวารี
วรางคณา จันทร์คง
อารยา ประเสริฐชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนผลของปัจจัยดังกล่าวต่อการคงอยู่ในงานของเภสัชกรกลุ่มนี้ วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ ประชากรที่ศึกษาคือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราคของแต่ละตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.86-0.95 การศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลในเดือน สิงหาคม 2563 ผลการวิจัย: เภสัชกรมีแรงจูงใจทั้งด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.79 ± 0.74 และ 3.71 ± 0.80 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลำดับ) เภสัชกรมีการคงอยู่ในงานในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.87 ± 0.83 จากคะแนนเต็ม 5) ปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงในงานและปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของการคงอยู่ของเภสัชกรได้ร้อยละ 53 สรุป: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของเภสัชกร ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงในงานและปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงาน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุด คือ ความมั่นคงในงาน ดังนั้นหน่วยงานทุกระดับควรมีระบบที่สร้างความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน และเอื้อต่อการทำงานได้สำเร็จ เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีการคงอยู่ในงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Pharmacy Profession Act B.E. 2558. Royal Gazette No.132, Part 21A (Mar 26, 2015).

Health administration division. Agency work manual. Bangkok: Ministry of Public Health. 2016.

Posttoday. Drugstore owner arrested as attacked pharmacist [online]. 2011 [cited Sep 13, 2011]. Avai lable from: www.posttoday.com/social/local/110 606.

Pharmacy Council of Thailand. Declaration of Pharmacy Council: In the case of pharmacist at Buriram Provincial Public Health Office attacked while on duty [online]. 2019 [cited Mar 23, 2019]. Available from: www.facebook.com/thaipharmacy council/posts/2510889865647718/.

Ngosurachet S, Phromiat P, Chairitthiphong W, Saranopphakhunna A, Yihama H, and Chaiyakan K. 2012 Pharmacist compensation survey in Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice 2013: 2: 120-30.

Sitthiboot U, Anuratpanich L and Sooksriwong C. Sixth year pharmacy students’ career choice and the level of WHO’s Seven-star pharmacist concept. Veridian E-Journal Silpakorn University 2017:10: 144-60.

Strategy and Planning Division. Public health human resource information report 2019.Nonthaburi: Ministry of Public Health. 2019.

Sooksupun S and Lerkiatbundit S. Impacts of the unrest situation within three southern border provinces on the practice of consumer protection and adaptation of pharmacists. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015: 7: 216-33.

Herzberg F, Mausner B, Snyderman BB. The motiva tion to work. 2nded. New York: John Wiley &Sons; 1959.

Mueller CW, McCloskey JC. Nurses' job satisfaction: a proposed measure. Nurs Res; 1990: 2: 113-7.

Jullasat J. Factors affecting pharmacist performance in community hospitals in public health inspection region 6 [master thesis]. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University; 2010.

Chirunthorn R, Singpaiboonporn N, Lohanavakul P, Treratthanapaiboon P. Factors affecting the role performance of pharmacists in primary care units (PCU): a case study in the upper southern region of Thailand. Songklanakarind Medical Journal 2006: 6: 505-16.

Chalamket P. Factors affecting retention of profes sional nurses at Thammasat University hospital in Pathumthani [independent study]. Pathumthani: Raja mangala University of Technology Thanyaburi; 2016.

Satornkij S, Wongkongkathep S, Busarakamruha A. Factors and policy contributing to the retention of dentists in regional organizations of Ministry of Public Health. Journal of Health Science 2018: 6: 1130-42.

Udomaksorn S. An analysis of pharmacists’ remuneration: Pharmaceutical workforce develop ment project. Songkhla: Department of Pharmacy Administration, Prince of Songkla University; 2007.