การสำรวจประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาแผลเท้าเบาหวานติดเชื้อจากระดับเม็ดเลือดขาว

Main Article Content

ศิริพิชญ์ เจนเจริญวงศ์
ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์
สามารถ ภูวไพรศิริศาล
พรอนงค์ อร่ามวิทย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาแผลเท้าเบาหวานติดเชื้อจากระดับเม็ดเลือดขาว และเพื่อศึกษาความชุกของเชื้อแต่ละชนิดและอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียจากแผลเท้าเบาหวานติดเชื้อ วิธีการ: การศึกษาครั้งนี้แบบย้อนหลังเชิงพรรณนาใช้ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวานติดเชื้อที่เข้านอนรักษาหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี 330 ตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการวิจัย: การเพาะเนื้อเยื้อของเท้าเบาหวานแสดงเชื้อก่อโรคร้อยละ 51.8 จากตัวอย่างทั้งหมด โดยพบ Enterococcus species มากที่สุด (ร้อยละ 28.7) ตามด้วย Escherichia coli (ร้อยละ 23.4) และ Pseudomonas aeruginosa (ร้อยละ 22.8) ส่วนยาปฏิชีวนะที่เชื้อดื้อสองลำดับแรก คือ ampicillin ร้อยละ 60.2 และ amoxicillin/clavulanate ร้อยละ 38.0 เมื่อจำแนกความสำเร็จของการใช้ยาปฏิชีวนะพบว่า ค่ามัธยฐานของจำนวนเม็ดเลือดขาว อัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่อเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ (neutrophil to lymphocyte ratio; NLR) และอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ต่อเม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ (lymphocyte to monocyte ratio; LMR) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อแบ่งระดับเม็ดเลือดขาวเป็น 2 กลุ่มพบว่า จำนวนเม็ดเลือดขาวนอกช่วง 4,000–12,000 เซลล์ต่อไมโครลิตรมีความสำเร็จของการใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวในช่วงดังกล่าว (OR=0.48, 95%CI; 0.27–0.87, P=0.015) ขณะที่ค่า NLR มากกว่า 8.2 กับค่า LMR มากกว่า 2.1 ไม่มีความแตกต่างในความสำเร็จนี้เมื่อเทียบกับอัตราส่วนที่น้อยกว่าของทั้งคู่ สรุป: การศึกษานี้แสดงความชุกของเชื้อและอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะของแผลเท้าเบาหวานติดเชื้อ จำนวนเม็ดเลือดขาวนอกช่วง 4,000–12,000 เซลล์ต่อไมโครลิตรลดความสำเร็จจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ขณะที่ค่า NLR และค่า LMR ไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีความสำเร็จและไม่สำเร็จจากใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตามค่ามัธยฐานของค่า NLR น้อยกว่าและค่า LMR มากกว่าในกลุ่มที่มีความสำเร็จเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีความสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, Linnenkamp U, Shaw JE. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes Res Clin Pract 2014; 103: 137-49.

Shatnawi NJ, Al-Zoubi NA, Hawamdeh HM, Khader YS, Garaibeh K, Heis HA. Predictors of major lower limb amputation in type 2 diabetic patients referred for hospital care with diabetic foot syndrome. Diabetes Metab Syndr Obes 2018; 11: 313-9.

Chun D-I, Kim S, Kim J, Yang H-J, Kim JH, Cho J-H, et al. Epidemiology and burden of diabetic foot ulcer and peripheral arterial disease in Korea. J Clin Med 2019; 8: 748.

Raghav A, Khan ZA, Labala RK, Ahmad J, Noor S, Mishra BK. Financial burden of diabetic foot ulcers to world: a progressive topic to discuss always. Ther Adv Endocrinol Metab 2018; 9: 29-31.

Lipsky BA, Senneville É, Abbas ZG, Aragón-Sánchez J, Diggle M, Embil JM, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). Diabetes Metab Res Rev 2020; 36: e3280.

Lipsky BA, Karchmer AW, Pinzur MS, Senneville E, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious diseases society of america clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infectionsa. Clin Infect Dis 2012; 54: 132-73.

Ibrahim A. IDF Clinical Practice Recommendation on the Diabetic Foot: A guide for healthcare professionals. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 127: 285-87.

Katvoravutthichai C, Boonbumrung K, Tiyawisutsri R. Prevalence of beta-lactamase classes A, C, and D among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from a tertiary-level hospital in Bangkok, Thailand. Genet Mol Res 2016; 15. doi: 10.4238/g mr.15038706. PMID: 27706778.

Chaisathaphol T, Chayakulkeeree M. Epidemiology of infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria in adult hospitalized patients at Siriraj hospital. J Med Assoc Thai 2014; 97: S35-45.

Ji X, Jin P, Chu Y, Feng S, Wang P. Clinical characteristics and risk factors of diabetic foot ulcer with multidrug-resistant organism infection. Int J Low Extrem Wounds 2014; 13: 64-71.

Rahim F, Ullah F, Ishfaq M, Afridi AK, Rahman SU, Rahman H. Frequency of common bacteria and their antibiotic sensitivity pattern in diabetics presenting with foot ulcer. J Ayub Med Coll Abbottabad 2016; 28: 528-33.

Rastogi A, Sukumar S, Hajela A, Mukherjee S, Dutta P, Bhadada SK, et al. The microbiology of diabetic foot infections in patients recently treated with antibiotic therapy: a prospective study from India. J Diabetes Complications 2017; 31: 407-12.

Wu WX, Liu D, Wang YW, Wang C, Yang C, Liu XZ, et al. Empirical antibiotic treatment in diabetic foot infection: a study focusing on the culture and antibiotic sensitivity in a population from southern China. Int J Low Extrem Wounds 2017; 16: 173-82.

Saltoglu N, Ergonul O, Tulek N, Yemisen M, Kadanali A, Karagoz G, et al. Influence of multidrug resistant organisms on the outcome of diabetic foot infection. Int J Infect Dis 2018; 70: 10-4.

Najari HR, Karimian T, Parsa H, QasemiBarqi R, Allami A. Bacteriology of moderate-to-severe diabetic foot infections in two tertiary hospitals of Iran. Foot (Edinb) 2019; 40: 54-8.

Semedo-Lemsaddek T, Mottola C, Alves-Barroco C, Cavaco-Silva P, Tavares L, Oliveira M. Characteri zation of multidrug-resistant diabetic foot ulcer Enterococci. Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34: 114-6.

Radji M, Putri CS, Fauziyah S. Antibiotic therapy for diabetic foot infections in a tertiary care hospital in Jakarta, Indonesia. Diabetes Metab Syndr 2014; 8: 221-4.

Senneville É, Lipsky BA, Abbas ZG, Aragón-Sánchez J, Diggle M, Embil JM, et al. Diagnosis of infection in the foot in diabetes: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev 2020; 36: e3281.

Ingram JR, Cawley S, Coulman E, Gregory C, Thomas-Jones E, Pickles T, et al. Levels of wound calprotectin and other inflammatory biomarkers aid in deciding which patients with a diabetic foot ulcer need antibiotic therapy (INDUCE study). Diabet Med 2018; 35: 255-61.

Massara M, De Caridi G, Serra R, Barillà D, Cutrupi A, Volpe A, et al. The role of procalcitonin as a marker of diabetic foot ulcer infection. Int Wound J 2017; 14: 31-4.

Korkmaz P, Koçak H, Onbaşı K, Biçici P, Özmen A, Uyar C, et al. The role of serum procalcitonin, interleukin-6, and fibrinogen levels in differential diagnosis of diabetic foot ulcer infection. J Diabetes Res 2018; 2018: 7104352.

Wong BYW, Stafford ND, Green VL, Greenman J. Prognostic value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Head Neck 2016; 38: 1903-8.

Swamy V, Raksha R, Rajagopalan S. Comparative study between lymphocyte-monocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio: novel markers for critical limb ischemia in peripheral arterial disease. Int Surg J 2019; 6: 3638-42.

Altay FA, Kuzi S, Altay M, Ateş İ, Gürbüz Y, Tütüncü EE, et al. Predicting diabetic foot ulcer infection using the neutrophil-to-lymphocyte ratio: a prospective study. J Wound Care 2019; 28: 601-7.

Eren MA, Güneş AE, Kırhan İ, Sabuncu T. The role of the platelet-to-lymphocyte ratio and neutrophil-to-lymphocyte ratio in the prediction of length and cost of hospital stay in patients with infected diabetic foot ulcers: A retrospective comparative study. Acta Orthop Traumatol Turc 2020; 54: 127-31.

Demirdal T, Sen P. The significance of neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio and lymphocyte-monocyte ratio in predicting peripheral arterial disease, peripheral neuropathy, osteomye litis and amputation in diabetic foot infection. Diabetes Res Clin Pract 2018; 144: 118-25.

Sen P, Demirdal T, Emir B. Meta-analysis of risk factors for amputation in diabetic foot infections. Diabetes Metab Res Rev 2019: e3165.

USA Vascular Centers. Understanding the differences between PAD vs. PVD: Ambulatory Health Care [online]. 2018 [cited Jan 3, 2020]. Available from: www.usavascularcenters.com/under standing-differences-pad-vs-pvd/.

Del Castillo M, Romero FA, Argüello E, Kyi C, Postow MA, Redelman-Sidi G. The spectrum of serious infections among patients receiving immune checkpoint blockade for the treatment of melanoma. Clin Infect Dis 2016; 63: 1490-3.

Jenkins TC, Knepper BC, Jason Moore S, Saveli CC, Pawlowski SW, Perlman DM, et al. Comparison of the microbiology and antibiotic treatment among diabetic and nondiabetic patients hospitalized for cellulitis or cutaneous abscess. J Hosp Med 2014; 9: 788-94.

Mercuro NJ, Stogsdill P, Wungwattana M. Retro spective analysis comparing oral stepdown therapy for enterobacteriaceae bloodstream infections: fluoro quinolones versus β-lactams. Int J Antimicrob Agents 2018; 51: 687-92.

Esposito S, De Simone G, Gioia R, Noviello S, Pagliara D, Campitiello N, et al. Deep tissue biopsy vs. superficial swab culture, including microbial loading determination, in the microbiological assessment of Skin and Soft Tissue Infections (SSTIs). J Chemother 2017; 29: 154-8.

Kaiwan Y. Multivariate statistical analysis for research. Bangkok: Chulalongkorn University; 2014.

Lekhraj Rampal SR, Devaraj NK, Yoganathan PR, Mahusin MA, Teh SW, Kumar SS. Distribution and prevalence of microorganisms causing diabetic foot infection in Hospital Serdang and Hospital Ampang for the year 2010 to 2014. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 2019; 17: 256-60.

Uçkay I, Pires D, Agostinho A, Guanziroli N, Öztürk M, Bartolone P, et al. Enterococci in orthopaedic infections: Who is at risk getting infected? J Infect. 2017; 75: 309-14.

Mottola C, Mendes JJ, Cristino JM, Cavaco-Silva P, Tavares L, Oliveira M. Polymicrobial biofilms by diabetic foot clinical isolates. Folia Microbiol (Praha) 2016; 61: 35-43.

Mao K, Nakagami G, Kitamura A, Mugita Y, Akamata K, Sasaki S, et al. The combination of high bacterial count and positive biofilm formation is associated with the inflammation of pressure ulcers. Chronic Wound Care Manag Res 2019; 6: 1-7.

Uivaraseanu B, Bungau S, Tit DM, Fratila O, Rus M, Maghiar TA, et al. Clinical, pathological and microbiological evaluation of diabetic foot syndrome. Medicina (Kaunas) 2020; 56: 380.

Wasnik RN, Marupuru S, Mohammed ZA, Rodrigues GS, Miraj SS. Evaluation of antimicrobial therapy and patient adherence in diabetic foot infections. Clin Epidemiol Glob 2019; 7: 283-7.

Demetriou M, Papanas N, Panagopoulos P, Panopoulou M, Maltezos E. Antibiotic resistance in diabetic foot soft tissue infections: a series from Greece. Int J Low Extrem Wounds 2017; 16: 255-9.

Coller BS. Leukocytosis and ischemic vascular disease morbidity and mortality. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25: 658-70.

Lin C, Liu J, Sun H. Risk factors for lower extremity amputation in patients with diabetic foot ulcers: A meta-analysis. PLoS One 2020; 15: e0239236.

Fleischer AE, Wrobel JS, Leonards A, Berg S, Evans DP, Baron RL, et al. Post-treatment leukocytosis predicts an unfavorable clinical response in patients with moderate to severe diabetic foot infections. J Foot Ankle Surg 2011; 50: 541-6.

Naess A, Nilssen SS, Mo R, Eide GE, Sjursen H. Role of neutrophil to lymphocyte and monocyte to lymphocyte ratios in the diagnosis of bacterial infection in patients with fever. Infection 2017; 45: 299-307.

Arıcan G, Kahraman HÇ, Özmeriç A, İltar S, Alemdaroğlu KB. Monitoring the prognosis of diabetic foot ulcers: predictive value of neutrophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width. Int J Low Extrem Wounds 2020; 19: 369-76.

Liu G, Zhang S, Hu H, Liu T, Huang J. The role of neutrophil-lymphocyte ratio and lymphocyte–mono cyte ratio in the prognosis of type 2 diabetics with COVID-19. Scott Med J 2020; 65: 154-60.

Jonghwa Ahn ES, Hye-Seon Oh, Dong Eun Song, Won Gu Kim, Tae Yong Kim, Won Bae Kim, Young Kee Shong, and Min Ji Jeon. Low lymphocyte-to-monocyte ratios are associated with poor overall survival in anaplastic thyroid carcinoma patients. Thyroid 2019; 29: 824-9.

Lin Y, Peng Y, Chen Y, Li S, Huang X, Zhang H, et al. Association of lymphocyte to monocyte ratio and risk of in-hospital mortality in patients with acute type A aortic dissection. Biomark Med 2019; 13: 1263-72.

Akbari R, Javaniyan M, Fahimi A, Sadeghi M. Renal function in patients with diabetic foot infection; does antibiotherapy affect it? J Renal Inj Prev 2016; 6: 117-21.

Kim J-L, Shin JY, Roh S-G, Chang SC, Lee N-H. Factors affecting vascular clogging, wound status and bacterial culture in diabetic foot ulcers. J Wound Manag Res 2019; 15: 57-67.

Sen P, Demirdal T. Evaluation of mortality risk factors in diabetic foot infections. Int Wound J 2020; 17: 880-9.

Huo X, Meng Q, Wang C, Zhu Y, Liu Z, Ma X, et al. Cilastatin protects against imipenem-induced nephrotoxicity via inhibition of renal organic anion transporters (OATs). Acta Pharm Sin B 2019; 9: 986-96.