การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ประภาพรรณ สมใส
เมธาวี ชีพประสพ
เจนยุทธ ศรีหิรัญ
จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง
คณินท์ เหลืองสว่าง
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
ขวัญชัย รัตนมณี
ชาคริต หริมพานิช
นินนาท ราชประดิษฐ์
แพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้เครื่องมือ eye drops guide (EDG) เป็นต้นแบบ ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้เครื่องมือ EDG เป็นต้นแบบ และ 2) การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาที่พัฒนาขึ้น ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 20 ราย โดยเปรียบเทียบกับคำแนะนำการหยอดตาโดยสภาเภสัชกรรม ผลการวิจัย: การศึกษาพบประเด็นที่สามารถนำเครื่องมือ EDG ไปพัฒนาต่อยอดได้ ได้แก่ การเพิ่มช่องว่างสำหรับการดึงหนังตาให้เป็นกระพุ้ง และการเพิ่มช่องด้านข้างให้มีขนาดเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ จนนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ คือ NU eye drops guide (NUEDG) การใช้ NUEDG ทำให้อาสาสมัครจำนวน 10 จาก 20 ราย สามารถหยอดตาได้ลง ณ ตำแหน่งกระพุ้งตา และมีระยะห่างระหว่างปลายหลอดหยดกับดวงตาเป็นระยะคงที่ คือ 20.97 mm. ในขณะที่การหยอดตาโดยใช้วิธีหยอดตาตามคำแนะนำของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยพบว่า มีอาสาสมัครจำนวน 7 ราย จาก 20 ราย ที่สามารถหยอดตาได้ลง ณ ตำแหน่งกระพุ้งตา และมีระยะห่างระหว่างปลายหลอดหยดกับดวงตาไม่คงที่ อยู่ในช่วง 14.57-56.12 มม. (มัธยฐาน = 30.21 มม.) และไม่พบการสัมผัสของปลายหลอดหยดกับส่วนใด ๆ ของดวงตาจากการใช้ทั้ง 2 วิธี สำหรับผลความสามารถในการดึงหนังตาเป็นกระพุ้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยพื้นที่กระพุ้งตาจากการดึงหนังตาโดยการใช้ NUEDG และ คำแนะนำของสภาเภสัชกรรม คือ 3.14±0.12 cm2 และ 1.41±0.34 cm2 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: NUEDG เป็นเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาชนิดใหม่ ซึ่งได้รับการวิจัยเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพระดับปานกลางและมีความปลอดภัยสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anon. Drugs for common eye disorders. Med Lett Drugs Ther. 2019; 61: 187-94.

Mehuys E, Delaey C, Christiaens T, Van Bortel L, Van Tongelen I, Remon JP, Boussery K. Eye drop technique and patient-reported problems in a real-world population of eye drop users. Eye (Lond). 2020; 34: 1392-98.

Gomes BF, Paredes AF, Madeira N, Moraes HV Jr, Santhiago MR. Assessment of eye drop instillation technique in glaucoma patients. Arq Bras Oftalmol. 2017; 80: 238-41.

Bell K, Pfeiffer N, Grus FH. Pharmakokinetik am vorderen Augenabschnitt [Pharmacokinetics of the anterior eye]. Ophthalmologe. 2014; 111: 107-12.

Poowaruttanawiwit P, Khamma P, Wiriyapornprapas S, Sawatdiwithayayong J, Puwarattanawiwit J. A systematic review of eye drops instillation and create new method for people. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 752-71.

Poowaruttanawiwit P, Nugard N, Sormad C, Sawatdiwithayayong J. Development of technique for eye drops instillation with one hand. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 881-90.

Sakiyalak D, Maneephagaphun K, Metheetrairat A, Ruangvaravate N, Kitnarong N. The effect of the Thai “Eye Drop Guide” on success rate of eye drop self-instillation by glaucoma patients. Asian Biomed 2014; 8: 221-27.

Drew B, Jacob G. Inside the box. Bangkok: Welearn; 2015.

Carpenter DM, Sayner R, Blalock SJ, Muir KW, Hartnett ME, Lawrence SD, et al. The effect of eye drop technique education in patients with glaucoma. Health Commun. 2016; 31: 1036-42.

Sayner R, Carpenter DM, Robin AL, Blalock SJ, Muir KW, Vitko M, et al. How glaucoma patient characteristics, self-efficacy and patient-provider communication are associated with eye drop technique. Int J Pharm Pract. 2016; 24: 78-85.

McDonald JE, Dickinson JK. A Novel approach to helping people with glaucoma use their drops routinely. Optom Vis Sci. 2019; 96: 331-4.

Zhang X, Olson DJ, Le P, Lin FC, Fleischman D, Davis RM. The association between glaucoma, anxiety, and depression in a large population. Am J Ophthalmol. 2017; 183: 37-41.

Poowaruttanawiwit P, Khamma P, Wiriyapornpra- pas S, Sawatdiwithayayong J, Puwarattanawiwit J. Review of the present recommendation for eye drop instillation technique. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 4: 788-96.