วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ณัฐนรี โภคสมบัติ
ศรัณย์พร ไทยธีระเสถียร
ชนิดา จันทร์ทิม
สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
ขวัญชัย รัตนมณี
ชาคริต หริมพานิช
เจนยุทธ ศรีหิรัญ
หทัยรัตน์ เลขะธนะ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาวิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบในงานเภสัชกรรมชุมชน วิธีวิจัย: การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การพัฒนาวิธีการถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเอง 2) การตรวจสอบภาพถ่ายช่องปากและลำคอจากวิธีที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 3) การทดสอบการถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองของอาสาสมัคร ผลการวิจัย: การศึกษาได้วิธีต้นแบบสำหรับถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองจำนวน 12 วิธี เมื่อคัดเลือกจนเหลือวิธีที่ดีที่สุดเพียง 1 วิธี พบว่า การถ่ายภาพโดยใช้กล้องหลัง ไม่ใช้เลนส์มุมกว้างและใช้แฟลช เป็นวิธีที่ทำให้เห็นรอยโรคในช่องปากและลำคอชัดเจนและสมบูรณ์มากที่สุด เมื่อนำไปทดลองให้อาสาสมัครทำซ้ำพบว่าได้ผลดีเช่นเดิมเหมือนกันทุกครั้ง สรุป: การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองที่ทำให้เห็นรอยโรคที่ชัดเจนสำหรับการแยกโรคคออักเสบในบริบทของงานเภสัชกรรมชุมชนของประเทศไทย และสามารถปฏิบัติซ้ำได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Rueangram S. Assessments of head eyes ears nose throat. Phitsanulok: Faculty of Nursing: Naresuan University; 2009.

Teeranantakul C, Sribundit N. Factors related to the practice of antibiotic use for common cold in children among parents in Bangkok [master thesis]. Nakonprathom: Silpakorn University; 2019.

Kwannate C, Tachasuksri T. Factors influencing parents’ behavior regarding antibiotic use for school aged children. Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2019; 27: 77-88.

Poowaruttanawiwit P, Krajangopat P. Oral Opening methods for oral and throat examination for differential diagnosis of acute pharyngitis and tonsillitis from viral or bacterial infection in community pharmacy setting. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 10: 41-9.

Poowaruttanawiwit P, Wannalerdsakun S, Rimpanit S, Ratanapornsompong K. Developing standard image to differentiate acute pharyngitis and acute tonsillitis caused by viral infection and bacterial infection for community pharmacy. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 1191-205.

Ratanapornsompong K, Poowaruttanawiwit P, Racha pradit N, Srihirun J, Kosum T, Wannalerdsakun S. Developing a low cost diagnostic device for differentiating between acute pharyngitis and acute tonsillitis in community pharmacy setting. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 560-76.

Chayakul C, Jongtrakun P, Vananukul V. et al. Rational drug use hospital manual. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2015.

Thavornwattanayong W. Rational drug use in community pharmacy: RDU Pharmacy. Bangkok: Rational Drug Use in Community Pharmacy Academic; 2017.

Thamlikitkul V. Rational antibiotic use in bacterial infection in sub-district health promoting hospital manual. Bangkok: Thailand Antimicrobial Resistance Containment and Prevention Program; 2015.

Srikwan S, Poowaruttanawiwit P, Wannalerdsakun S, Rimpanit S. Evaluation of differential diagnosis of acute pharyngitis and tonsillitis by using a scoring tool to predict the risk of group A Streptococci infection in a community hospital. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 750-9.

Van Brusselen D, Vlieghe E, Schelstraete P, De Meulder F, Vandeputte C, Garmyn K, et al. Streptococcal pharyngitis in children: to treat or not to treat? Eur J Pediatr. 2014; 173: 1275-83.

Vazquez MN, Sanders JE. Diagnosis and manage ment of group A streptococcal pharyngitis and associated complications. Pediatr Emerg Med Prac. 2017; 14: 1-20.

Klepser DG, Klepser ME, Dering-Anderson AM, Morse JA, Smith JK, Klepser SA. Community pharmacist-physician collaborative streptococcal pharyngitis management program. J Am Pharm Assoc. 2016; 56: 323-9.

Khamsarn S, Nampoonsak Y, Busamaro S, Tangkoskul T, Seenama C, Rattanaumpawan P, et al. Epidemiology of antibiotic use and antimicrobial resistance in selected communities in Thailand. J Med Assoc Thai. 2016; 99: 270-5.

Ministry of Public Health and Ministry of Agriculture and Cooperatives. Strategic plan for antimicrobial resistance management, Thailand 2017-2021 [online]. 2016 [cited Sep 23, 2020]. Available from: narst.dmsc.moph.go.th/documentation/AMR%20strategy%202560-2564.pdf.

Anon. Acute pharyngitis/ tonsillitis/ pharyngotonsilli tis. In: Lochindarat S, editors. Guidelines for the care of acute respiratory infections in children. Bangkok; The Association of Respiratory Diseases and Critical Care Medicine in Children, The Royal College of Pediatricians of Thailand; 2019. p.19-26.

Walker MJ, Barnett TC, McArthur JD, Cole JN, Gillen CM, Henningham A, et al. Disease manifestations and pathogenic mechanisms of Group A Streptococcus. Clin Microbiol. 2014; 27: 264-301.

Pentapati KC, Siddiq H. Clinical applications of intraoral camera to increase patient compliance current perspectives. Clin Cosmet Investig Dent. 2019; 11: 267-78.

Murrell M, Marchini L, Blanchette D, Ashida S. Intraoral camera use in a dental school clinic: evaluations by faculty, students, and patients. J Dent Educ. 2019; 83: 1339-44.

Argent R, Daly A, Caulfield B. Patient involvement with home-based exercise programs: can connected health interventions influence adherence ? JMIR Mhealth Uhealth. 2018; 6: e47.

Hingorani R, Mahmood M, Alweis R. Improving antibiotic adherence in treatment of acute upper respiratory infections:a quality improvement process. J Community Hosp Intern Med Perspect 2015; 5: 27472.