ความคิดเห็นของผู้ที่บริโภคยาสเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์และผู้ที่ปฏิเสธการรักษา เมื่อมีความผิดปกติจากการบริโภคยาสเตียรอยด์ในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่บริโภคยาสเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ (steroids users with no indications: SUNI) และ SUNI ที่ปฏิเสธการรักษาเมื่อมีความผิดปกติ ในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วิธีการ: การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บความเห็นใน 4 ด้านใน SUNI ได้แก่  1) ทัศนคติและความเชื่อต่อการบริโภคยาสเตียรอยด์  2) รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง 3) ลักษณะด้านการตลาดของยาสเตียรอยด์ และ 4) ความตั้งใจในการบริโภคยาสเตียรอยด์ การศึกษาเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ความเห็นของ SUNI ที่ปฏิเสธการรักษาเมื่อมีความผิดปกติในประเด็น 1) ความเห็นระดับภายในตัวบุคคล  2) ความเห็นระดับระหว่างบุคคล 3) ความเห็นในระดับองค์กร และ 4) ความเห็นในระดับชุมชน ผลการวิจัย: การศึกษาเชิงปริมาณ  พบว่า ประเด็นเกี่ยวกับยาสเตียรอยด์ซึ่ง SUNI มีความเชื่อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ยาสเตียรอยด์สามารถซื้อหารับประทานได้เอง  2) ยาสเตียรอยด์มีราคาไม่แพงจนเกินไป จึงสามารถซื้อหามารับประทานได้บ่อยตามต้องการ และ 3) ยาชุดสเตียรอยด์สามารถหาซื้อได้ง่าย  ในด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต SUNI มีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1) อาชีพหรืองานก่อให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น อาการปวด จึงทำให้ต้องซื้อหายาชุดสเตียรอยด์มารับประทาน และ 2) ยาชุดสเตียรอยด์รับประทานได้ง่ายเพราะส่วนใหญ่ใช้เพียง 1 ชุดต่อครั้ง  สำหรับประเด็นด้านการตลาด SUNI มีคะแนนความคิดเห็นมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1) ยาชุดสเตียรอยด์มีการโฆษณาหลายช่องทาง และ 2) ยาชุดสเตียรอยด์มีหลากหลายช่องทางในการเลือกซื้อ สำหรับความตั้งใจพบว่า SUNI มีความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรกในประเด็นต่อไปนี้ 1) ยาชุดสเตียรอยด์มีการผลิตและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามหลักวิชาการ 2) ใช้ยาชุดสเตียรอยด์เพราะช่วยต้านโรคภัยต่าง ๆ ได้ และ 3) การบริโภคชุดสเตียรอยด์ไม่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า SUNI ปฏิเสธการรักษาเมื่อมีความผิดปกติด้วยเหตุผลในเรื่องรายได้ไม่เพียงพอ การขาดคนดูแล การขาดคนรับ-ส่งในการไปโรงพยาบาล การเดินทางมาโรงพยาบาลลำบากเนื่องจากระยะทางไกล และการดูแลจากชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง สรุป: SUNI เชื่อว่า ยาสเตียรอยด์สามารถซื้อหารับประทานได้เอง ราคาไม่แพงเกินไปจึงสามารถซื้อหามารับประทานได้บ่อยตามต้องการ และสามารถหาซื้อได้ง่าย ส่วน SUNI ที่ปฏิเสธการรักษาเมื่อมีความผิดปกติมัก พบว่าเกิดจากมีรายได้น้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Lasou S, Muang-Au P, Parnnarong K. Knowledge about polypharmacy consumption: The population consisted of people were residing in Ban Poe Poe Sub-district Muang District Srisaket. Chalermkan chana Academic Journal 2017; 4: 70-76.

Medical Sciences Center at Ubonrachatanee. Scree-ning scale for patients in the control of steroids by community network [online]. 2014 [cited Oct 14, 2019]. Available from: alert.dmsc.moph.go.th/doc_ cms/adre nal_insufficiency.pdf:2.

Wattanathaworn N. Factors affecting the decision of consuming clean food of people in Bangkok [master thesis]. Bangkok: Bangkok University; 2015.

Apiwatnakorn A. Factors affecting rejection of dialy- sis in end-stage renal disease patients under universal health coverage in Uttaradit province. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal 2018; 10: 29-43.

Dejprapasorn N. Factors affecting online purchase decisions for dietary supplement in Thailand [master thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2015.

Singsakda P. Factors that affected the decision making for tea drinking of consumers around Bangkok area [master thesis]. Pathumpani: Rangsit University; 2015