Vonoprazan ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน

Main Article Content

นราวดี กาญจนินทุ
ธนศักดิ์ สุขสมโสตร

บทคัดย่อ

vonoprazan เป็นยากลุ่ม potassium–competitive acid blockers (P-CABs) ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 2014 และในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2018 สำหรับการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากการหลั่งกรดเกินในกระเพาะอาหาร ยามีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์บางประการที่แตกต่างจากยากลุ่ม proton-pump inhibitor (PPIs) คือ ระยะเวลาการออกฤทธิ์เร็วและยับยั้งการหลั่งกรดได้นานกว่า ทำให้เหมาะกับการรักษากรดไหลย้อนแบบอาการกำเริบเป็นครั้งคราว รวมถึงมีความคงตัวในกรดทำให้ไม่ถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร ยาถูกเปลี่ยนสภาพที่ตับโดย CYP3A4 เป็นหลักซึ่งต่างจากยากลุ่ม PPIs ที่ใช้ CYP2C19 ในการเปลี่ยนสภาพยาซึ่งมีภาวะพหุสัณฐานของยีน CYP2C19 ที่หลากหลาย ทำให้การตอบสนองต่อยา PPIs มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานที่เปรียบเทียบการรักษาโดยตรงด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา vonoprazan 20 mg กับยากลุ่ม PPIs ในการรักษากรดไหลย้อน พบว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา vonoprazan 20 mg ไม่ด้อยไปกว่ายากลุ่ม PPIs แต่พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยหลอดอาหารอักเสบอย่างรุนแรง ยา vonoprazan มีประสิทธิภาพดีกว่ายากลุ่ม PPIs อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความปลอดภัยในการใช้ยาระหว่างยา vonoprazan และยากลุ่ม PPIs มีความใกล้เคียงกัน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง vonoprazan 20 mg เทียบกับ lansoprazole 30 mg ในการรักษากรดไหลย้อนแบบเฉียบพลัน สรุปว่า การใช้ยากลุ่ม P-CABs มีความคุ้มมากกว่า แต่ในปัจจุบันการศึกษาด้านนี้ค่อนข้างจำกัด จึงยังไม่สามารถสรุปในด้านความคุ้มทุนของการรักษาได้อย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF. American Gastroenterological Association Institute technical review on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008; 135: 1392-413.

Sandhu DS, Fass R. Current trends in management of gastroesophageal reflux disease. Gut Liver 2018; 12: 7-16.

Muangchan N. Nonerosive reflux disease: pathophysi ology and treatment guideline. Thammasat Medical Journal 2011; 11: 460-8.

Jung HK. Epidemiology of gastroesophageal reflux disease in Asia: A systematic review. J Neurogastro enterol Motil 2011; 17: 14-27.

De Giorgi F, Palmiero M, Esposito I, Mosca F, Cuomo R. Pathophysiology of gastro-oesophageal reflux disease. Acta otorhinolaryngolital 2006; 26: 241-6.

Penman ID. Alimentary tract and pancreatic disease. In: Walker BR, Colledge NR, Ralston SH, Penman ID, editors. Davidson’s Principles and practice of medicine 22nd ed. New York: Churchill Livingstone /Elsevier; 2014. p.865.

MacFarlane B. Management of gastroesophageal reflux disease in adults: a pharmacist’s perspective. Inter Pharm Res Pract 2018; 7: 41-52.

Committee for the Preparation of Clinical Guidelines for Treating Gastroesophageal Reflux Disease Patients. Thailand GERD guideline 2020. Bangkok: Thai Neurogastroenterology and Motility Society; 2020.

Yang X, Li Y, Sun Y, Zhang M, Guo C, Mirza IA, et al. Vonoprazan: a novel and potent alternative in the treatment of acid-related diseases. Dig Dis Sci 2018; 63: 302-11.

Oshima T, Miwa H. Potent potassium-competitive acid blockers: a new era for the treatment of acid-related diseases. J Neurogastroenterol Motil 2018; 24: 334-44.

Garnock-Jones KP. Vonoprazan: first global appro val. Drug 2015; 75: 439-43.

Vocenti® [package insert]. Japan: Takeda(Thailand) Ltd; 2018.

Otake K, Sakurai Y, Nishida H, Fukui H, Tagawa Y, Yamasaki H, et al. Characteristics of the novel potassium-competitive acid blocker vonoprazan fumarate (TAK-438). Adv ther 2016;33:1140-57.

Sugano K. Vonoprazan fumarate, a novel potas sium-competitive acid blocker, in the management of gartroesophageal reflux disease: safety and clinical evidence to date. Therap Adv Gastrornterol 2018; 11: 1-14.

Hirotoshi E. The first-in-class potassium-competitive acid blocker, vonoprazan fumarate:pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations. Clin pharma cokinet 2016; 55: 409-18.

Ashida K, Sakurai Y, Hori T, Kudou K, Nishimura A, Hiramatsu N, et al. Randomised clinical trial: vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016; 43: 240-51.

Ashida K, Sakurai Y, Nishimura A, Kudou K, Hiramatsu N, Umegaki E, et al. Randomised clinical trial: a dose-ranging study of vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the treatment of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 685-95.

Mori H, Suzuki H. Role of acid suppression in acid-related diseases: proton pump inhibitor and potas sium competitive acid blocker. J Neurogastroenterol Motil 2019; 25: 6-14.

Hoshino S, Kawami N, Takenouchi N, Umezawa M, Hanada Y, Hoshikawa Y, et al. Efficacy of vonopra zan for proton pump inhibitor-resistant reflux esopha gitis. Digestion 2017; 95: 156-61.

Miyazaki H, Igarashi A, Takeuchi T, Teng L, Uda A, Deguchi H, et al. Vonoprazan versus proton-pump inhibitors for healing gastroesophagesl reflux diseases: a systematic review. J Gastroenterol Hepa to 2019; 34: 1316-28.

Miwa H, Igarashi A, Teng L, Uda A, Deguchi H, Tango T. Systematic review with network meta-analysis: indirect comparison of the efficacy of vonoprazan and protonpump inhibitors for mainte nance treatment of gastroesophageal reflux disease. J Gastroenterol 2009; 54: 718-29.

Cheng Y, Liu J, Tan X, Dai Y, Xie C, Li X, et al. Direct comparison of the efficacy and safety of vonoprazan versus proton-pump inhibitors for gastro esophageal reflux disease: A systematic review and meta-analysis. Dig Dis Sci 2020. doi:10.1007/s1062 0-020-06141-5.

Habu Y. Vonoprazan versus lansoprazole for the Initial treatment of reflux esophagitis: a cost-effective ness analysis in Japan. Intern Med 2019; 58: 2427-33.