การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาผสมสารสเตียรอยด์ : กรณีเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Main Article Content

สลิลทิพย์ น้อยสนิท
ชิดชนก เรือนก้อน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดยาปฏิชีวนะ ยาชุด และยาผสมสารสเตียรอยด์ในเทศบาลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย วิธีการ: การศึกษาเชิงปฏิบัติการนี้ทำใน 2 วงรอบ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาใน 13 หมู่บ้านเพื่อนำไปวางแผน ระยะที่ 2 มีกิจกรรมประกอบด้วยการวางแผนและแก้ไขปัญหาผ่านประชาคม การสร้างนโยบายสาธารณะที่ตกลงร่วมกัน ผลักดันให้เป็นนโยบายผ่านคณะกรรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรจุในธรรมนูญสุขภาพ การออกตรวจของเภสัชกรและเครือข่ายในชุมชน การจัดการแหล่งกระจายยา การสัมภาษณ์เชิงลึกแกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คบส.) จำนวน 45 คน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 26 คน แกนนำชุมชน 13 คน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 คน ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2 คน เภสัชกรในระดับโรงพยาบาล 1 คน และระดับจังหวัด 1 คน การวัดความรู้ก่อน-หลังการอบรมในผู้ประกอบการร้านชำ 37 ร้าน ระยะที่ 3 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานโดยประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้านหย่อนกล่องแสดงความคิดเห็น และการเขียนชื่อร้านที่มีการจำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม  หมุนเวียนไปทุกหมู่บ้านและทุกเดือน ผลการวิจัย: การสำรวจร้านชำในระยะที่ 1 พบร้านชำที่จำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายร้อยละ 75.68 โดยเป็นยาปฏิชีวนะ (ร้อยละ 64.86 ของร้านชำ) ยาชุด (ร้อยละ 21.62 ของร้านชำ) และยาแผนโบราณที่ผสมสารสเตียรอยด์ (ร้อยละ 13.22 ของร้านชำ) ในระยะที่ 2 คะแนนความรู้เฉลี่ยของผู้ประกอบการร้านชำก่อนการอบรม คือ เฉลี่ย 7.32±1.38 หลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเป็น 16.00±1.26 (P<0.001) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) หลังการดำเนินงานไม่พบร้านค้าในชุมชนที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาผสมสารสเตียรอยด์เลย จากการเฝ้าระวังโดยเครือข่าย คบส. และ อสม. ตลอดจนการแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผ่านเวทีประชุม อสม. หรือกลุ่มไลน์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลทุกเดือน ทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป สรุป: กลไกการมีส่วนร่วมผ่านรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านถึงระดับอำเภอ ช่วยให้ชุมชนตำบลทุ่งหลวง สามารถเป็นชุมชนต้นแบบปลอดยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาผสมสารสเตียรอยด์ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Drug. Act B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part101 special (Oct 20, 1967).

Chuengsatiansup K, Sringern-Yuang L, Paunil W. Drug and community: cultural dimension. Bangkok: DeewonPrint; 2007.

Word Health Organization. Promoting rational use of medicines: core components. Geneva: Word Health Organization; 2002.

National Antimicrobial Resistance Surveillance Center of Thailand. Situations of drug resistance in Thailand [online]. 2018 [cited Oct 25, 2019]. Available from: narst.dmsc.moph.go.th/links.html.

Achananupap S. Triple triangle theory: concepts, strategies and tactics for change [online]. 2019 [cited Dec 18, 2019]. Available from: www.faceboo k.com/notes/surakiat-achananuparp/10906278911 0057.

Phectcharaburain P, Saokaew S. Prevalence of unsafe medicines in groceries: a case study in districts of Lom Kao, KhaoKho and Nam Nao in Phetchabun province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 2: 422-30.

WiriyanutaiP. Prevalence and characteristics of groceries provided antibiotics in Ngaodistric, Lam pang provice. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 167-77.

Booddawong B, Yoongthong W. Community empo werment in the management of the problem on inappropriate drugs and health products: case study of Nonkhun district, Sisaket province. Thai journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 331-43

Booddawong B, Kiatying-Angsulee N, Wanleepong K, Boonmanus L, Kadsomboon O, Dokbua J, Pratomnam J, et al. Sources and distribution of unlawful medicines in 8 provinces of Thailand: to inform the public policy change. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11 (Supplement): 260-8.

Boonyoung U, Muenpa R. Prevalence of factors affecting inappropriate sale of drugs in grocery stores within Phitsanulok Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 10: 105-18.

Plengchai S. Interventions for inappropriate distri bution of drugs in communities. Roi-Et: Health Consumer protection program; 2011. Report No.:52-00-0360/52-12.

Pattamasaravut P, Muenpa R. Development of model grocery stores from the civil state project on collective action for drugs safety in communities Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 601-11.