แนวทางการพัฒนาระบบบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมใน โรงพยาบาลน้ำพอง: การประยุกต์ใช้วิธีซอฟท์ซิสเต็ม

Main Article Content

ผจงจิต ฤทธิตะมน
วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้วิธีซอฟท์ซิสเต็ม (soft system methodology: SSM)  วิธีการ: ผู้วิจัยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของบริการโดยสังเกตระบบการให้บริการ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สำรวจข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวกับยา และสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มในผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 6 คน ทีมสหวิชาชีพ 7 คน และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาเกี่ยวกับยา 19 คน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพบริการทางสุขภาพของ Donabedian ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ รวมถึงใช้ความคาดหวังของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยาใช้กรอบที่กำหนดโดย Pharmaceutical Care Network Europe เวอร์ชั่น 7.0 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาประกอบการร่างภาพสถานการณ์ปัจจุบันและคำอธิบายเป้าหมายเชิงระบบ ออกแบบระบบกิจกรรม เปรียบเทียบระบบกิจกรรมกับกิจกรรมที่ทำในปัจจุบัน พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริการภายใต้บริบทปัจจุบัน และเสนอแนวทางการพัฒนาบริการ ผลการวิจัย: แนวทางการพัฒนาระบบบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลน้ำพอง ประกอบด้วยแนวทางระยะสั้น 5 แนวทางและแนวทางระยะยาว 4 แนวทาง สรุป: SSM เป็นวิธีการเชิงระบบที่ช่วยเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลน้ำพองได้อย่างครอบคลุมผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จึงสามารถนำแนวทางที่ได้ไปดำเนินการในลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Division of Non-communicable Disease. Clinical practice recommendation for decrease chronic kidney disease in diabetes and hypertension. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2016.

Cardone KE, Bacchus S, Assimon MM, Pai AB, Manley HJ. Medication-related problems in CKD. Adv Chronic Kidney Dis 2010; 17: 404-12.

Tangkiatkumjai M, Boardman H, Praditpornsilpa K, Walker DM. Prevalence of herbal and dietary supplement usage in Thai outpatients with chronic kidney disease: a cross-sectional survey. BMC Complement Altern Med 2013; 13: 153-61.

Leesmidth V, Suwattanaruk S, Promnim S, Pannarunothai S. A study of deterioration of chronic kidney disease patient. Journal of Health Science 2017; 26: 111-24.

Health Administration Division, Office of the Permanent Secretary. Guidelines for the develop ment of public health service systems (service plan): Chronic kidney disease. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2013.

Division of Non-communicable Disease. Evaluation guidelines for the development of chronic kidney disease clinic for public health facilities in 2016. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2016.

Graham W. Action and research: A soft systems approach to organizational development [online]. 2003 [cited Nov 1, 2019]. Available from: citeseerx .ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.4541&rep=rep1&type=pdf

Molineux J, Haslett T. The use of soft systems methodology to enhance group creativity. Syst Pract Action Res 2007; 20: 477-96.

Checkland P. Soft systems methodology: A thirty year retrospective. Syst Res Behav Sci 2000; 17: 11-58.

Sepehrirad R, Rajabzadeh A, Azar A, Zarei B. A soft systems methodology approach to occupational Cancer control problem: a case study of the Ministry of Petroleum of Iran. Syst Pract Action Res 2017; 30: 609-26.

Unertl KM, Weinger MB, Johnson KB, Lorenzi NM. Describing and modeling workflow and information flow in chronic disease care. J Am Med Inform Assoc 2009; 16: 826-36.

Holm LB, Dahl FA. Using soft systems methodology as a precursor for an emergency department simulation. OR insight 2011; 24: 168-89.

Kotiadis K, Tako AA, Rouwette EA, Vasilakis C, Brennan J, Gandhi P, Wegstapel H, Sagias F, Webb P. Using a model of the performance measures in Soft Systems Methodology (SSM) to take action: a case study in health care. J Oper Res Soc 2013; 64:125-37.

Patel NV. Application of soft systems methodology to the real world process of teaching and learning. Int J Educ Manag 1995; 9: 13-23.

Sriratanaban A., Asavaroengchai S., Pongpirul K., Tangraumsab J., Thadadej C. Using hospital quality development and accreditation process as a tool in developing health promotion in hospitals. Bangkok: Npp; 2005.

Theppitak T. Adopting soft system methodology for improving learning organisation. Journal of Management Sciences 2006; 24: 61-84.

Theingkun U. A concept of integrating SSM and IDEF techniques for analyzing construction document management processes. [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2008.

Chaichaloempong W. Using soft systems methodology (SSM) to understand ambiguous problems. Proceeding of Pharmaceutical Workshop No. 10/2016; 2016 March 31-April 1; Khon Kaen, Thailand: Department of Pharmacy management, Faculty of Pharmaceutical sciences, Khon Kaen University; 2016.

Department of BIT, the Manchester Metropolitan University. Soft system methodology [online]. n.d. [cited Nov 20, 2016]. Available from: studylib.net/doc/7857315/ssm-handout

Donabedian A. An introduction of quality assurance in health care. New York: Oxford University press; 2003.

Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Q 2005; 83: 691–729.

van Mil JWF, Horvat N, Westerlund T. The Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) version 7.0 [online]. 2016 [cited Nov 1, 2016]. Available from: www.pcne.org/upload/files/152_PC N E_classification_V7-0.pdf

Nuntasaen T, Soontornpas R, Mootsikapun P, Soontornpas C. Root cause analysis of related problems in drug use of patients with HIV Infection: A case study at Srinagarind hospital. Srinagarind Medical Journal 2015; 30: 221-8.

Sonsri S, Kittiboonyakun P, Anusornsangiam W, Thundee C, Leelathanalerk A. Development of care pathway for patients with chronic heart failure Hospitalized to Surin hospital by pharmacists with multidisciplinary team. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 483-503.

Chatrattanakulchai B. Home pharmaceutical care in chronic kidney disease patients by family pharmacist, Kao Liao District Health Network, Nakhon Sawan Province. Sawanpracharak Medical Journal 2019; 16: 87-95.

Proches G. An application of soft systems methodology in the sugar industry. Int J Qual Methods 2015; 14: 1-15.

Ledington P. Soft Systems Methodology-core concepts [online]. 2014 [cited Oct 8, 2020]. Avai- lable from: www.amazon.com/Soft-Systems-Metho dology-Core-Concepts-ebook/dp/B00K5CMT R0.