การทดแทน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ: การศึกษานำร่องจากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

ปัทมา แคสันเทียะ
ทิพาพร กาญจนราช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ โดยศึกษาจากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วิธีการวิจัย: การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล คือ บุคคลากรทางการแพทย์ 30 คนในโรงพยาบาลของรัฐที่ตั้งในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพละ 10 คน เภสัชกรและแพทย์แผนไทยวิชาชีพละ 5 คน การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบการจัดการ คือ บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ และการจัดการและนโยบาย รวมถึงด้านผู้ใช้ยา ผลการวิจัย: ปัญหาในด้านบุคลากรที่พบมาก คือ การขาดความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร ข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลในการแก้ปัญหา คือ ให้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านยาสมุนไพร ด้านงบประมาณมีปัญหาที่พบมาก คือ ต้นทุนการรักษาด้วยยาสมุนไพรต่อครั้งสูงกว่ายาแผนปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ คือ ควรหาแนวทางลดต้นทุนยาสมุนไพร ด้านวัตถุดิบมีปัญหาที่พบมาก คือ สมุนไพรมีรูปลักษณ์ที่ไม่น่าใช้ จึงควรปรับปรุงรูปลักษณ์ให้น่าใช้มากขึ้น ด้านการจัดการและนโยบายพบปัญหา คือ ผู้บริหารยังไม่เห็นความสำคัญในเรื่องการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพร  ข้อเสนอแนะในด้านนี้ คือ กระทรวงสาธารณสุขควรหาแนวทางกระตุ้นเพื่อให้ผู้บริหารให้ความสำคัญมากขึ้น ปัญหาด้านผู้ใช้ยา ผู้ให้ข้อมูลมองว่า ผู้ป่วยยังไม่เชื่อมั่นยาสมุนไพร ดังนั้น ควรให้ข้อมูลเรื่องประสิทธิผลของยาสมุนไพรแก่ประชาชน สรุป: ปัญหาและข้อเสนอแนะของการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในมุมมองของผู้ให้บริการที่สำคัญอยู่ในด้านบุคลากร จึงควรมุ่งส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และความเชื่อมั่นต่อยาสมุนไพรให้บุคคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้น ส่วนในด้านงบประมาณ ควรหาแนวทางในการลดต้นทุนของยาสมุนไพรให้ถูกลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

National Drug Committee. National Drug List 2004, List of herbal medicinal products A.D.2006. 5th ed. Bangkok: Publising House of the Agricultural Coope rative Federation of Thailand; 2006.

Nonting P, Charoenporn S, Kunwaradisai N, Watcha rathanakij S, Vadhnapijyakul A. Situation and restrictions for the use of herbal medicines in public hospitals. In: Patanasethanont D, editors. The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference; “Pharmacy Profession: Moving Forward to ASEAN Harmonization”; 2003 Feb 16 – 17; Mahasarakham: Mahasarakham University; 2013. p29.

Strategy and Planning Division, Office of the Permanent Secretary. Details of indicators from the Ministry of Public Health Annual budget 2019. Nontaburi: Office of Policy and Strategy Ministry of Public Health; 2019.

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Thai public health report: Thai traditional medicines, folk medicine and alternative medicine. Bangkok: Printing House of the Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2016.

Harinawan P, Damnoenssawat W, Srikajang P, Maneewong N. Usage of herbal alternatives to modern medicine in Lampang hospital and community hospitals in Lampang Province. Lampang: Lampang Public Health Office; 2009.

Academic and Planning Division, Department of Thai Traditional and Alternative Medicines. Strategic plan of the Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine for 5 years (2017 - 2021). Nonthaburi:Department of Thai Traditional Medi cine; 2019.