ความท้าทายของเภสัชกรโรงพยาบาลในงานบริหารเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

ภาวิตา เพชรประยูร
รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศึกษาองค์ประกอบของลักษณะงานที่ทำให้เกิดความท้าทายสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ตัวอย่างที่เป็นเภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 13 คน ผลการวิจัย: เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มีความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่ามัธยฐาน (พิสัยระหว่างควอไทล์) 3.07 (2.78, 3.41) โดยมีความท้าทายในส่วนการบริหารจัดการที่เป็นการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงการใช้ทักษะติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร และการผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันทำงาน เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งงาน พบว่า เภสัชกรที่เป็นหัวหน้าส่วนใหญ่ มีความท้าทายต่อการริเริ่มทำงานใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน โดยรับรู้ถึงบทบาทตนในฐานะผู้นำที่จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งานเกิดการพัฒนา ในขณะที่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่รับรู้ว่า อำนาจการตัดสินใจในการทำงานทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับตน จึงขาดความท้าทายต่อการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง และงานที่มีขอบเขตและขนาดการทำงานที่มากขึ้น โดยเฉพาะเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ ส่วนใหญ่มีความไม่มั่นใจและขาดแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนั้น ยังพบว่า ไม่ใช่การปฏิบัติงานจากเภสัชกรโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีผลต่อการประเมิน รพ.สต. ติดดาว แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถส่งผลต่อการตรวจประเมินด้วยเช่นกัน สรุป: ความท้าทายในงานบริหารเวชภัณฑ์ของเภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ คือ การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และการประสานงานกับผู้บริหารและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการอยู่ในตำแหน่งของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันส่งผลต่อความท้าทายในงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Sriwanidchakorn S, Ritsriboon P, Kommoon K, Jirapongsa WZ. Guidelines for assessment and accreditation of contracting unit for primary care. Nakhonpathom: Office of Community Based Health Care Research and Development; 2012

Sunthonthum S, Sridumrongsawat S, Srirattanabun J, Thummatudari J, Aungsiriwan B, Nipaporn S. Universal coverage in Thailand. Bangkok: National Health Security Office; 2012.

Boonthum K, Apinyanon S, Nuipree S, Chunjarunsuk K, Kasamsin S. Primary care award: PCA. Nontha- buri: Ministry of Public Health; 2009.

Committee of the Criteria for Starred Sub-District Health Promotion Hospitals. Guideline for developing the criteria for starred sub-district health promotion hospitals. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2016.

Office of the Permanent Secretary. Performance agreement: PA 2017 [online]. 2017 [cited Aug 9, 2017]. Available from: www.rno.moph.go.th/SSJblog /yootasad_ranong/doc/2560/1_Plan60/KPITemplate 60.pdf

Working Group for Guideline of Pharmaceutical Operations in Primary Care Units. Guideline of pharmaceutical operations in primary care units. Bangkok: National Health Security Office; 2017.

Office of Community Based Health Care Research and Development. Report of primary care system situation 2011. Bangkok: Health Systems Research Institute (HSRI); 2011.

Pongpipat M, Somsak W, Rattanaporm W. Roles and attitude of hospital pharmacist in upper northern primary care unit. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2005.

Wonganutrot P. Psychology of human resource management. Bangkok: Additional Media Center; 2001.

Kaewkuntharat P. Competency is not final answer [online]. 2007 [cited Apr 19, 2017]. Available from: www.generaloutsourcing.co.th/news_detail.php?News_ID=15.

McCauley CD, Ohlott PJ, Ruderman MN. Job challenge profile: facilitator’s guide. San Francisco: Pfeiffer; 1999.

Brutus S, Ruderman MN, Ohlott PJ, McCauley CD. Developing from job experiences: the role of organization-based self-esteem. Hum Resour Dev Q 2000; 11: 367-80.

Fungsuk N, Ponnok A. Development of efficient medicine inventory management of the health promoting hospital, Uthai district, Phranakorn Sri Ayutthaya province. HCU Journal of Health Science 2017; 41: 109-22.

McCauley CD, Ohlott PJ, Ruderman MN. Job challenge profile: facilitator’s guide. San Francisco: Pfeiffer; 2015.

Mukdasanit S. Job challenge and turnover intention of employees: a case study of employees in Rakluke Group Co, Ltd. [master thesis] Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2009.

Naruebunyarid P. Drug distribution system development of district hospital to increase effectiveness of inventory management of sub-district health promotion hospitals, Sapphaya District, Chainat Province. [master thesis] Chiang Mai: Chiang Mai University; 2013.

Wahing R. Education management pharmaceuticals and medicine in public hospital in the District Ao Luek, Krabi. Region 11 Medical Journal 2015; 29: 449-63.

McCauley CD, Ohlott PJ, Ruderman MN. On-the-job development: a conceptual model and preliminary investigation. J Manag Issues 1989; 1: 142-58.

McCauley CD, Ruderman MN, Ohlott PJ, Morrow JE. Assessing the developmental components of managerial jobs. J Appl Psychol 1994; 79: 544-60.

Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs: New Jersey; 1986

Upakdee N, Thanawut P. Survey of hospital pharma cists activities in Thailand. Journal of Health Sciences 2016; 25: 723-33.

Udornpong W. Inventory management system in primary care unit at Mueng Lamphun District [master thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2018.