ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าที่ปลอดภัย

Main Article Content

นทพร ชัยพิชิต
ญาณินท์ ชัยพรม
ทมิตา แจ่มไทย
ภัทริกา คำหนัก
ปรมาภร ปกรณ์กิจอาภา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าที่ปลอดภัย (Decision Aid for Selecting Safe Skincare Cosmetics: DA-SSCos) ในผู้บริโภคจังหวัดพะเยา วิธีการ: รูปแบบการวิจัยนี้เป็นแบบวัดผลก่อนและหลังการให้การแทรกแซง การศึกษาเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 30 คนซึ่งเป็นผู้บริโภคจังหวัดพะเยาอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นขึ้นไป ที่ใช้เครื่องสำอางบำรุงผิว (skincare cosmetics: SC) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้าร่วมการศึกษา ตัวอย่างทำแบบประเมินก่อนและหลังการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจ (decision aids: DA) ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ SC ที่ปลอดภัย และความเอนเอียงในการเลือกใช้ SC เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ตัวอย่างตอบแบบประเมินการเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้ SC และความพึงพอใจจากการใช้ DA ผลการวิจัย: ตัวอย่าง 23 รายเป็นหญิง มัธยฐานของอายุคือ 22.5 ปี (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 22.00-26.25 ปี) 19 รายจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ภายหลังการใช้ DA ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้รวม±SD สูงกว่าระดับก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ก่อน 2.93 ± 0.83 และหลัง 3.67 ± 0.48, จากคะแนนเต็ม 4, P < 0.01) การใช้ DA มีผลเพิ่มความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านการตรวจสอบส่วนประกอบของฉลาก (ร้อยละ 26.7 และ 73.3, P < 0.01) และด้านการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังใช้เครื่องสำอาง (ร้อยละ 88.7 และ 100, P=0.04) ตัวอย่างสามารถเลือกใช้เครื่องสำอางได้ถูกต้องมากกว่าก่อนการใช้ DA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 56.7 และ 76.7, P=0.034) นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีความเห็นระดับดี-ดีเยี่ยมว่า เครื่องมือช่วยเตรียมความพร้อมด้านการตระหนักถึงการตัดสินใจก่อนเลือกใช้เครื่องสำอาง (ร้อยละ 93.33) และพึงพอใจต่อการนำเสนอเนื้อหาในเครื่องมือ สรุป: DA-SSCos มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความรู้ในการเลือกใช้เครื่องสำอางที่ปลอดภัยและช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เครื่องสำอางที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Food and Drug Addministration. Annual report 2015: Food and Drug Addministration. Nonthaburi: Food and Drug Addministration; 2015.

2. K SME Analysis. Beauty business trend [online]. 2018 [cited May 1, 2019]. Available from: www.kasikorn bank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Beauty-Business_Tren d.pdf.

3. Subprasert A, Sitthiworanan C. Post-marketing evaluation of errors of notified cosmetic products through automatic notification system. Food and Drug Administration Journal. 2019;26:23-35.

4. Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances. Annual report 2015: Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances, Depeartment of Medical Sciences [online]. 2015 [cited May 21, 2015]. Available from: cloud.dmsc.moph.go.th/itc/annual_ report/pdf/2558/58-cosmetics.pdf.

5. Paiboonsrinakra N, Klinsunthorn N, Putkum B. Prohibited substance in cream cosmetic: clobetasol propionate. Food and Drug Administration Journal. 2014;21:18-23.

6. Sajjachareonpong P, Ophaswongse S. Occupational skin disease. In: Kullavanijaya P, editor. Dermato logy 2020. Bangkok: Holistic Publishing; 2012. p. 31-41.

7. Sun GF, Hu WT, Yuan ZH, Zhang BA, Lu H. Characteristics of mercury intoxication induced by skin-lightening products. Chin Med J 2017; 130: 3003-4.

8. Kongwong R, Wattananamkul V. A study of “harmful cosmetics” usage behavior among female teenagers in Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011;7:76-87.

9. Yoopan N, Duangchan P. Label reading behavior before buying and using drugs and cosmetics among undergraduate students at Srinakharinwirot University. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2010;5:121-30

10. Kerdsri K, Lerkiatbundit S. Relationship between health literacy and self-protection ability among consumers in health products. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2018;10:239-48.

11. Drug and Therapeutics Bulletin. An introduction to patient decision aids. BMJ 2013;347:f4147.

12. Stacey D, Legare F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane database of systematic reviews 2017;4:Cd001431.

13. Martinez-Alonso M, Carles-Lavila M, Perez-Lacasta MJ, Pons-Rodriguez A, Garcia M, Rue M, et al. Assessment of the effects of decision aids about breast cancer screening: a systematic review and meta-analysis. BMJ open. 2017;7:e016894.

14. Volk RJ, Linder SK, Lopez-Olivo MA, Kamath GR, Reuland DS, Saraykar SS, et al. Patient decision aids for colorectal cancer screening: a systematic review and meta-analysis. Am J Prev Med 2016; 51: 779-91.

15. Crothers K, Kross EK, Reisch LM, Shahrir S, Slatore C, Zeliadt SB, et al. Patients' attitudes regarding lung cancer screening and decision aids. A survey and focus group study. Ann Am Thorac Soc 2016; 13:1992-2001.

16. Karagiannis T, Andreadis P, Manolopoulos A, Malandris K, Avgerinos I, Karagianni A, et al. Decision aids for people with Type 2 diabetes mellitus: an effectiveness rapid review and meta-analysis. Diabet Med 2019;36:557-68.

17. Penton H, Hiligsmann M, Harrison M, Reginster JY, Boonen A, Bansback N. Potential cost-effective ness for using patient decision aids to guide osteoporosis treatment. Osteoporos Int 2016; 27: 2697-707.

18. Winterbottom AE, Gavaruzzi T, Mooney A, Wilkie M, Davies SJ, Crane D, et al. Patient acceptability of the Yorkshire Dialysis Decision Aid (YoDDA) booklet: A prospective non-randomized comparison study across 6 predialysis services. Perit Dial Int 2016; 36: 374-81.

19. Hess EP, Hollander JE, Schaffer JT, Kline JA, Torres CA, Diercks DB, et al. Shared decision making in patients with low risk chest pain: prospec tive randomized pragmatic trial. BMJ (Clinical research ed). 2016;355:i6165.

20. Ottawa Hospital Research Institute. Ottawa Decision Support Framework (ODSF) [online]. 2015 [cited May 24, 2019]. Available from: decisionaid.ohri.ca/ odsf.html.

21. Cosmetic Act B.E. 2558. Royal Gazette No. 132, Part 86A (Sep 8, 2015).

22. Cosmetic Control Group. Cosmetic Control Group [online]. 2019 [cited May 24, 2019]. Available from: www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx.

23. Orton DI, Wilkinson JD. Cosmetic allergy: incidence, diagnosis, and management. Am J Clin Dermatol 2004;5:327-37.

24. International Patient Decision Aid Standards (IPDA S) collaboration. IPDAS Versions & Use [online]. 2018 [cited May 24, 2019]. Available from: ipdas. ohri.ca/using.html.

25. Cosmetic Control Group. Dangerous cosmetics [on line]. 2019 [cited May 24, 2019]. Available from: www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Dangerous_Cosmetics.aspx.

26. Cosmetic Control Group. Cosmetic system [online]. 2019 [cited May 24, 2019]. Available from: pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_CENTER/PRODUCT/FRM_SEARCH_CMT.aspx.