การสำรวจผลการประเมินตนเอง ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนภายหลังการประกาศบังคับใช้ในมุมมอง ของผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

สุวัฒน์ แซ่อึ้ง
วิรินทร์ อันล้ำเลิศ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจผลการประเมินตนเอง ระยะเวลาในการพัฒนา รวมถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตาม “วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” ในมุมมองของผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมา วิธีการ: การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่เริ่มดำเนินการวิจัยตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม–7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้เข้าร่วมวิจัยจากร้านขายยา จำนวน 52 แห่ง ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพ จำนวน 4 แห่ง และร้านขายยาทั่วไป จำนวน 48 แห่ง ประเมินตนเองในแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงจาก “คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)” แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย ได้แก่ หมวดสถานที่ หมวดอุปกรณ์ หมวดบุคลากร หมวดการควบคุมคุณภาพยา และหมวดการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา ผลการวิจัย: หมวดในวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนที่ร้านยาประเมินตนเองว่าผ่านเกณฑ์จากมากไปน้อย คือ หมวดบุคลากร (ร้อยละ 30.77) หมวดสถานที่ (ร้อยละ 25.00) หมวดการควบคุมคุณภาพยา (ร้อยละ 19.23) หมวดอุปกรณ์ (ร้อยละ 17.31) และหมวดการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา (ร้อยละ 15.38) ด้านระยะเวลาในการพัฒนาร้านขายยาเพื่อให้ผ่านมาตรฐานในภาพรวมพบว่ามีระยะเวลาเท่ากับ 1 ปี ยกเว้นมาตรฐานการจัดให้มีพื้นที่ขาย ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาติดต่อกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการพัฒนาเท่ากับ 6 ปี ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปฏิบัติได้แน่นอน สรุป: ในภาพรวม ร้านขายยาสามารถปฏิบัติตาม “วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” ส่วนใหญ่ได้ แต่อาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานในบางข้อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ครบถ้วนทุกข้อภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Drug Act B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101 (Oct 20, 1967).

2. Ministerial Regulations No. 15 issued under the Medication Act B.E. 2510. Royal Gazette No. 99, Part 164 (Nov 3, 1982).

3. Ministerial Regulations No. 21 issued under the Medication Act B.E. 2510. Royal Gazette No. 102, Part 13 (Feb 1, 1985).

4. Public Health Ministerial rule in 2013 on license application and licensing of modern drug selling. Royal Gazette No.130, Part 126A. (Dec 27, 2013).

5. Public Health Ministerial Declaration on timeframe for drug licensees and practitioners to abide the Public Health Ministerial rule in 2013 on license applica- tion and licensing of modern drug selling B.E. 2556. Royal Gazette No. 134, Part 215D special (Aug 31, 2017).

6. Bureau of Drug Control. Guidebook to examine good pharmacy practice for modern drugstore [online]. [cited Sep 1, 2015]. Available from: www.fda.moph. go.th/sites/drug/GPPPageFile/Operator/คู่มือการตรวจ%20GPP%20Sep%202015.pdf

7. Consumer Protection and Public Health Pharmacy Department. Meeting for preparation of pharmacy development process. Nakhon Ratchasima: Nak- hon Ratchasima Provincial Health Office; 2015

8. Intapun I. Inspection of the compliance to the Ministerial Rule on licensing and requirements on premises, instruments and good pharmacy practice among drugstores in Lamphun. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 94-104.

9. Thavornwattanayong W, Yuklanthuan C, Panyakrua P, Nakarin R, Athitrakoonlert E. Pharmacy owners’ opinions in Nakhon Pathom province on the Notification of the Ministry of Public Health B.E. 2557 on the regulations of setting, equipment and good pharmacy practice. Thai Bulletin of Pharma ceutical Sciences 2016; 11: 27-44.

10. Wientong P, Chinwong D, Chinwong S, Vachara- chaisurapol P, Dutjanuthat A, Supakul S. Readi- ness among community pharmacists in Chiang Mai to comply with the ministerial declaration on licensing and requirements on premises, instruments and good pharmacy practice. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 9: 92-102.