การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพของ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

กมลวรรณ สีเชียงสา
จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
สายทิพย์ สุทธิรักษา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยศึกษาเฉพาะผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 3 แห่งของอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 8 คน อสม.  4 คน ผู้ป่วยจิตเภท 13 คน และญาติผู้ดูแล 6 คน การวิจัยดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึงพฤษภาคม 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย 2) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ผลการวิจัย: ผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชนมีความร่วมมือจากการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.2 เป็นร้อยละ 61.5 อาการไม่พึงประสงค์ที่รบกวนชีวิตประจำวันลดลง เช่น อาการง่วงนอนมากทุกวันที่พบจากร้อยละ 46.2 เป็นไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว ในระหว่างการศึกษาไม่พบผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการกำเริบจนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น สรุป: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอาการกำเริบ และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Kongsakon R. Epidemiology of psychiatric disorders in Thailand. In: Suansanae T, Chindavijak B, editors. Pharmacy review and update series 2015 pharmacotherapy of psychiatric disorder. Bangkok: Prachachon; 2015. p 7.

2. Wattanagaroon P, Jirauraipong K, Teangtum S, Wara kornamordech N, Chumputra P. Manual of develop ment of continuity of care system in severe mental illness high risk to violence patients in community. Bangkok: Saeng Charoen Printing; 2016.

3. Prukago K, Prukkanone B, Suraarunsumrit B, Tunsu thepweerawong C, Choompudsa P, editors. Manual of taking care psychiatric patients for staff in primary unit. Bangkok: Saeng Charoen Printing; 2016.

4. Health Systems Development Committee of Chaiya phum. Medication system of psychotropic drugs in Chaiyaphum. Chaiyaphum: Chaiyaphum Public Health Office; 2016.

5. Tuanthon B. Long-acting injectable antipsychotics. In: Suansanae T, Chindavijak B, editors. Pharmacy review and update series 2015 pharmacotherapy of psychiatric disorder. Bangkok: Saeng Charoen Printing; 2015. p. 67–8.

6. Lotrakul M. Handbook of psychotropic drugs. 5th ed. Bangkok: Moh-chao-Ban; 2014. p. 4-6.

7. Wuthironarith V. Promoting medication adherence in persons with schizophrenia in community. Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 2017; 31:1–12.

8. Sangeunboonyapong NPS. Factor relating to loss to follow-up among schizophrenia patients enrolled in the community hospitals in Chachoengsao province. Journal of The Royal Thai Army Nurse. 2017; 18: 229–36.

9. Piriyanupong P. Research and development. Nontha buri: Mild Publishing; 2003.

10. Chantavanich S. Qualitative research methodology. 23rd ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2016.

11. Podhisita C. Science and art of qualitative research methodology. 7th ed. Bangkok: Amarin; 2016.

12. Akesuweerapong N. Factors affecting medication nonadherence in schizophrenic patients admitted at Suansaranrom Hospital [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2006.

13. Sriwarakorn S. Sensitivity and specificity of self-reported medication adherence tools [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2009.

14. Lotrakul M. Schizophrenia and psychosis. In: Lotra kul M, Sukanich P, editors. Ramathibodi essential psychiatry 4th ed. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital; 2015. p. 129-54.

15. Ittasakul P, Lotrakul M. Psychotropic drugs. In: Lotrakul M, editor. Clinical practice in psychotropic drugs. Department of Psychiatry, Faculty of Medi cine, Ramathibodi Hospital; 2017. p. 60-92.

16. Doungngern T. Medication therapy problem. In: Ning sanon T, Doungngern T, Chaijamorn W, Montakant ikul P, editors. Essential tools for pharmaceutical care. Bangkok: Association of Hospital Pharmacy (Thailand); 2015. p. 197.

17. Rachbandi W. Developing of taking care system for psychiatric patients: Pla Plak Hospital, Nakhon Pha nom Province. Journal of Nurses Association of Thai land, North-Eastern Division. 2013; 31: 48-56.

18. Ruangtrakool S. Dictionary of psychiatry and psycho logy. Bangkok: Ruenkaew Printing, 2009. p. 247-53.

19. Gray R, Bressington D, Ivanecka A, Hardy S, Jones M, Schulz M, et al. Is adherence therapy an effective adjunct treatment for patients with schizophrenia spectrum disorders? A systematic review and meta-analysis. BMC psychiatry. 2016; 16: 90. doi: 10.1186 /s12888-016-0801-1.

20. Haddad PM, Brain C, Scott J. Nonadherence with antipsychotic medication in schizophrenia: challenge and management strategies. Patient Relat Outcome Meas 2014; 5: 43-62.