การทดสอบการใช้ชุดเครื่องมือในการป้องกันและจัดการ อันตรกิริยาของ HMG-CoA Reductase Inhibitor ในร้านยา

Main Article Content

ณัฐสุดา คงหอม
ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบการใช้งานชุดเครื่องมือสำหรับเภสัชกรชุมชนในการป้องกันและจัดการอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interaction: DI) ที่เกี่ยวข้องกับยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor วิธีการ: เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยรูปภาพยา แผ่นป้ายเตือนคู่ยาที่เกิด DI ซึ่งติดที่ชั้นวางยา และแผนผังแนวทางจัดการ DI ของยา 10 รายการที่พบบ่อยในร้านยา และมีรายงานความรุนแรงของ DI ระดับ 1-3 กับยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor การทดสอบเครื่องมือใช้เวลา 4 สัปดาห์ (เดือนมีนาคม 2561) ในร้านยาคุณภาพ 10 ร้านในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำนวนครั้งที่มีการใช้ชุดเครื่องมือ คู่ยาที่ตรวจพบ DI การจัดการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของเภสัชกรชุมชนต่อชุดเครื่องมือ ผลการวิจัย: เภสัชกรพบการจ่ายหรือการเรียกหายาที่อาจเกิด DI 145 ครั้ง การใช้เครื่องมือฯ ทำให้พบยาที่มีโอกาสเกิด DI กับยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor 18 ครั้ง (ร้อยละ 12.41) DI ดังกล่าว 17 ครั้งได้รับการจัดการแก้ไขตามแนวทางการจัดการที่ระบุในแผนผังของเครื่องมือ ยาที่อาจเกิด DI ที่พบการจ่ายหรือเรียกหามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ clarithromycin, fluconazole, และ gemfibrozil คิดเป็น 41, 28, และ 17 ครั้ง (ร้อยละ 28.27, 19.31 และ 11.72 ตามลำดับ) คู่ DI ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ amlodipine/simvastatin 4 ครั้ง, clarithromycin/simvastatin 3 ครั้ง, clarithromycin/atorvastatin 2 ครั้ง และ colchicine/atorvastatin 2 ครั้ง เภสัชกรพึงพอใจต่อรูปภาพยา แผ่นป้ายเตือน และแผนผังแนวทางจัดการ DI อยู่ในระดับ 3.8±0.4, 3.8±0.4, และ 3.6±0.6 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลำดับ และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำเครื่องมือในกลุ่มยาที่มีการใช้บ่อยในร้านยาเพื่อให้ครอบคลุมยาในร้าน สรุป: ชุดเครื่องมือในการป้องกันและจัดการ DI กลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor กับยาที่จ่ายในร้านยา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการช่วยให้เภสัชกรสามารถค้นหาและจัดการ DI ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยต่อผู้ป่วยในร้านยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Thai Atherosclosis Society. 2016 RCPT Clinical practice guideline on pharmacology therapy of dyslipidemia for atherosclerotic cardiovascular dis ease prevention [online]. 2017 [cited May 20, 2018]. Available from: drive.google.com/file/d/0B6jJRVBeC 1frYS16dXg1cFJLRWc/view.

2. Thai Food and Drug administration. Nation list of essential medicines [online]. 2016 [cited May 20, 2018]. Available from: drug.fda.mopg.gp.th:81/nlem. In.th/medicine/Essential/list/48

3. Siriangkhawut M, Uchalapichat V, Tansakul P. Mus culoskeletoal adverse event associated associated with simvastatin drug interactions and physician response to pharmacist interventions. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 190-201

4. Siriangkhawut M, Tansakul P, Uchalapichat V. Prevalence of potential drug interactions in Thai patients receiving simvastatin: The causality assess ment of musculoskeletal adverse events induced by statin interaction. Saudi Pharm J 2017; 25: 823-29

5. Jiang G, Liu H, Solbrig HR, Chute CG. Mining severe drug-drug interaction adverse events using Semantic Web technologies: a case study. Bio Data Min 2015; 8: 12. doi: 10.1186/s13040-015-00 44-6.

6. Office of Pharmacy Accreditation. Names and addresses of quality drugstores [online]. 2015 [cited Oct 3, 2017]. Available from: www.pharmacycouncil. org/index.php?option=content_detail&menuid=39&itemid=633&catid=0.

7. Michael B. Statin safety and drug interactions: Clinical Implications. AJC 2006; 97: 27-31

8. Tatro DS. Drug interaction facts. Missouri: Wolters Kluwer Health; 2011. p 860-86

9. Causevic-Ramosevac A, Semiz S. Drug interactions with statins. Acta Pharm. 2013; 63: 277–93.

10. Anantapong M, Futrakul W, Kongkiatkamon S. Development and implementation of drug-drug inter action prevention and management tools: Case studies in accredited community pharmacies in Bangkok [independent study]. Phitsanolok: Naresu an University; 2007.

11. Hylton LA, Flurie RW, Lajthia E, Dixon DL. Clinical guidance for managing statin and antimicrobial drug-drug interactions. Curr Atheroscler Rep. 2017; 19: 46. doi: 10.1007/s11883-017-0682-x.

12. Wiggins BS, Saseen JJ, Page RL, Reed BN, Sneed K, Kostis JB. et al. Recommendations for manage ment of clinically significant drug-drug Interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease. Circulation. 2016; 134: e468 -e495.

13. Indermitte J, Beutler M, Bruppacher R, Meier CR, Hersberger KE. Managemrnt of drug interaction alerts in community pharmacies. J Clin Pharm Ther 2007; 32: 133-42.

14. Arkaravichien W , Patcharapanukul P, Wattanapi taksakul N, Pheukpan J, Rattanasaeng P, Hannok S. Satisfaction to simple printed materials to support pharmaceutical care in community pharmacies. Srinagarind Medical Journal 2017; 32: 220-8.