ผลของการให้การบริบาลเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยในคลินิก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

สุธิณี อารีรอบ
วิรินทร์ อันล้ำเลิศ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:  เพื่อประเมินผลการให้บริบาลเภสัชกรรรมแบบไร้รอยต่อ โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้านการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผลลัพธ์ด้านคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มศึกษาที่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการบริการตามปกติ  วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบนำร่อง ผู้วิจัยจัดแบ่งผู้ป่วย 60 รายด้วยวิธีสุ่มออกเป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มศึกษาได้รับการบริบาลเภสัชกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตลอดจนกลับมารักษาต่อเนื่องในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบผู้ป่วยนอก กลุ่มควบคุมได้รับการบริการตามปกติตามรูปแบบของโรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการประเมินผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ หลังจากถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลประมาณ 3 เดือน ผลการวิจัย: เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบว่า กลุ่มศึกษามีจำนวนครั้งของการเข้าใช้บริการในแผนกฉุกเฉินและการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.002, P=0.006) มีภาวะหายใจลำบาก (mMRC dyspnea score) น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.022) มีค่าสมรรถภาพการทำงานของปอด (PEFR) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.025) และมีคุณภาพชีวิต (CAT score) ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) สรุป: การบริบาลเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อ สามารถลดการเข้าใช้บริการในแผนกฉุกเฉิน ลดการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดภาวะหายใจลำบากของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอดและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380: 2095-128.

2. Word Heath Organization. Chronic obstructive pul monary disease [online]. 2012 [cited Dec12, 2016]. Available from: www.who.int/respiratory/copd/an/.

3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global initiative for chronic obstructive lung disease pocket guide to COPD diagnosis manage ment and prevention a guide for health care professionals. 2017. 2017 [cited Jan15, 2018]. Available from: www.goldcopd.org/wp-content/upload s/2016/12/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide.pdf.

4. Lim S, Lam DC, Muttalif AR, Yunus F, Wongtim S, Shetty V, et al. Impact of chronic obstructive pulmo- nary disease (COPD) in the Asia- Pacific region: the EPIC Asia population-based survey. Asia Pac Fam Med 2015; 14: 2-11

5. Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health. Chronic non-commu nicable disease surveillance report 2012. Weekly Epidemiology Surveillance Report Thailand. 2013; 44: 802-15.

6. Strategic and Planning Group, Bureau of Non Com municable Disease. Annual report 2015. Bangkok: WVO Officer of Printing Mill; 2016.

7. Anto JM, Vermeire P, Vestbo J, Sunyer J. Epidemi ology of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2001; 17: 982-94.

8. Phanphao W, Jenghua S, Supamoon W, Nakham A. Intervention on managing drug related problem in hospitalized patients with asthma and chronic obstru ctive pulmonary disease (COPD) in Buddachinaraj Phisanulok hospital. Naresuan University Journal 2005; 13: 51-9.

9. Luedphanithit N. Outcomes of pharmaceutical care in patients with chronic asthma at Dokkhamtai hospital. J Health Sci 2014; 23: 37-43.

10. Sangpum P, Sthapornnanon N, Poolsup N. Clinical outcomes and health related quality of life of pharma ceutical care prior to physician visit in asthma clinic. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2010; 5: 23-30.

11. Trakarnkitwichit U. Effects of inpatient drug coun seling on compliance of asthmatic or COPD patients at Samutprakarn hospital [dissertation]. Nakornpa thom: Silpakorn University; 2002.

12. Kuwalairat P, Mayases P, Thongdang A. Assess ment of pharmaceutical care outcome on the patients with chronic obstructive pulmonary disease attending community hospital in Thailand. Isan Journal of Phar maceutical Sciences 2014; 10: 80-92.

13. Kingkaewjaroenchai S. Outcome of chronic obstruct tive pulmonary disease clinic at King Narai hospital Lopburi. Region 5 Medical Journal 2014; 5: 45-55.

14. Piyasiriwat C. Role of decentralized pharmacist at Phichit hospital [dissertation]. Bangkok: Chulalong korn University; 1996.

15. Chanatepaporn P. Assessment of pharmaceutical care in female-medical ward in university hospital. Srinagarind Medical Journal 2006; 21: 282-88.

16. Whitehead AL, Julious SA, Cooper CL, Campbell MJ. Estimating the sample size for a pilot randomised trial to minimise the overall trial sample size for the external pilot and main trial for a continuous outcome variable. Stat Methods Med Res 2016; 25: 1057-73.

17. Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, Wong surakiat P, Chierakul N, Charoenratanakul S. Refe rence spirometric values for healthy lifetime non smokers in Thailand. J Med Assoc Thai 2000; 83: 457-66.

18. Jones PW, Harding G, Berry P, Wiklund I, Chen WH, Leidy NK. Development and first validation of the COPD assessment test. Eur Respir J 2009; 34: 648-54.

19. Jarab AS, Alqudah SG, Khdour M, Shamssain M, Mukattash TL. Impact of pharmaceutical care on health outcomes in patients with COPD. Int J Clin Pharm 2012; 34: 53-62.

20. Tommelein E, Mehuys E, Van Hees T, Adriaens E, Van Bortel L, Christiaens T, et al. Effectiveness of pharmaceutical care for patients with chronic obstruct tive pulmonary disease (PHARMACOP): a random- ized controlled trial. Br J Clin Pharmacol 2013; 77: 756-66.

21. Wei L, Yang X, Li J, Liu L, Luo H, Zheng Z, et al. Effect of pharmaceutical care on medication adhe rence and hospital admission in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized con- trolled study. J Thorac Dis 2014; 6: 656-62.

22. Friedo WD, Agnes CS, Peter JS, Joop HD. Validity of peak expiratory flow measurement in assessing reversibility of airflow obstruction. Thorax. 1992; 47: 162-66.

23. Srimaya P, Phiman W, Rattannachotpanich T. Impact of pharmaceutical care in ambulatory patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 23-32.

24. Engstrom CP., Person LO., Larson S, Ryden A, Sullivan M. Function status and wellbeing in chronic obstructive pulmonary disease with regard to clinical parameter and smoking: A descriptive study. Thorax 1995; 51: 825-30.

25. Saroea HG. Chronic obstructive pulmonary disease: major objective of management. Postgrad Med 1993; 94: 113-22.