ความชุกของการจำหน่ายยาอย่างผิดกฎหมายในร้านชำอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

Main Article Content

ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของการจำหน่ายยาอย่างผิดกฎหมายในร้านชำที่อยู่ในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  วิธีการ: การศึกษานี้สำรวจร้านชำใน 4 ตำบล ตำบลละ 50 ร้าน รวมทั้งหมด 200 ร้าน จากร้านชำทั้งอำเภอ 426 ร้านในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน พ.ศ. 2559  ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างร้านชำด้วยวิธีการแบบตามสะดวก  โดยเลือกร้านที่อยู่ในชุมชนศูนย์กลางของตำบลนั้น ๆ เป็นอันดับแรกก่อน ผู้วิจัยบันทึกชื่อยาทุกยี่ห้อที่พบในร้านชำ หลังจากนั้นนำรายการยาที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ประเด็นความผิดตามกฎหมายของยาแต่ละตัวตามพระราชบัญญัติยาหรือพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย: ข้อมูลจาก 198 ร้านมีความสมบูรณ์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ ร้านชำ 188 ร้าน (ร้อยละ 94.94) มีการขายยาที่ผิดกฎหมาย (ยาทุกชนิดที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน) ร้านยาอีก 10 ร้านไม่มีการจำหน่ายยา ร้านชำร้อยละ 13.3 (จาก 188 ร้านที่จำหน่ายยา) จำหน่ายยาชุด การศึกษาพบยาหมดอายุในร้านชำร้อยละ 8 ของร้านชำที่มียาจำหน่าย ร้านชำที่จำหน่ายยามีจำนวนยาเฉลี่ย 15 รายการต่อร้าน โดยเป็นยาที่ถูกกฎหมายเฉลี่ย  2  รายการต่อร้าน (คิดเป็นร้อยละ13.3) ผลการสำรวจทั้ง 4 ตำบล ได้ผลตรงกันว่า ร้านชำจำนวนมากเข้าใจผิดว่า ยาอันตรายและยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ที่ตนเองขายอยู่นั้นเป็นยาสามัญประจำบ้าน เพราะเห็นการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย แต่ทั้ง 4 ตำบลต่างกันในลักษณะแหล่งกระจายยาให้ร้านชำ คือ ตำบลที่เป็นศูนย์ราชการคือตำบลคู้ยายหมี และที่ใกล้ศูนย์ราชการคือตำบลลาดกระทิง มีแหล่งกระจายยาจากร้านในอำเภอ แต่ตำบลที่อยู่ห่างออกไป คือตำบลทุ่งพระยาและตำบลท่ากระดาน ร้านชำมักซื้อจากร้านนอกเขตอำเภอมากกว่า สรุป: การสำรวจใน 4 ตำบลของอำเภอสนามชัยเขต พบว่า มีการขายยาผิดกฎหมายแทบทุกร้าน แต่มีลักษณะของการผิดกฎหมายที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Tunthian P. Habits of drug use in Thai people. Journal of Hematology and Transfusion Medicine 2009; 19: 309-15

2. National Statistical Office. The 2013 survey on health and welfare. Bangkok: Statistical Forecast- ing Bureau, Ministry of Information and Communi- cation Technology; 2014.

3. Public and Consumer Affairs Division, Food and Drug Administration. FDA warns convenient stores and groceries not to sell Ya-Chud and dangerous drugs—unlawful acts [online]. 2008 [cited 2016 Mar 1]; Available from: elib.fda.moph.go.th/elib/cgi-bin/ opacexe.exe?op=dsp&cat=sub&lang=0&db=Jindex&pat=%A1%AE%CB%C1%D2%C2%20%CD%D7%E8%B9%E6%20%CD%D2%CB%D2%C3%202551&cat=sub&skin=u&lpp=20&catop=&scid=zzz&bid=38899

4. Maluengnon K, Korsaengruang S, Chairob A, Nops ree T, Jirasakpisarn Y. The survey of ya-chud in Pathum-thani province. HCU Journal 2010; 17: 1-14.

5. Chaipichit N, Jarernsiripornkul N, Chumworathayi P. Knowledge, understanding of drug allergy and drug allergy card carrying behavior of drug allergic pa tients in Srinagarind hospital. Srinagarind Medical Journal 2009; 24: 224-30

6. Tantiwess S. Review of the state of problems and research on the Thai drug system. In: Brainstorm ing for planning, research and development of drug system. Bangkok: Health Systems Research Insti tute; 2007. p. 27

7. Komchadluek. Educate the communities in using dangerous drugs properly to reduce death from hypersensitivity [online]. 2014 [cited May 15, 2016]. Available from: www.komchadluek.net/news/local/1 96888

8. Koonyodying A. Prevalence and characteristics of antibiotic providing groceries in Amphoe Wangnuea , Lampang province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 114-20.

9. Surin N. Prevalence and characteristics of glocery stores that sold antibiotics in Amphoe Muangpan, Lampang province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 200-5

10. Jitprasithsiri S. Survey on drug in village of Sanam chaikhet District. Sanamchaikhet: Department of Pharmacy, Sanamchaikhet Hospital; 2009.

11. Sanamchaikhet District Health Office. Grocery store registration. Sanamchaikhet; Sanamchaikhet District Health Office; 2016.

12. Khuyaimee Sub-district Administrative Organization . Khuyaimee sub-district [online]. 2016 [cited 2016 May 15]. Available from: www.khuyaimee.go.th/pa ge.php?id=2655.

13.Thakradarn Sub-district Administration Organization . Thakradarn sub-district [online]. 2016. [cited May 15, 2016]. Available from: tkd.go.th/public/history/ data/index/menu/22.

14.Thungpraya Sub-district Administration Organization . Thungpraya sub-district [online]. 2016. [cited May 15, 2016]. Available from: www.thungpraya.org/152 44034/สภาพและข้อมูลพื้นฐาน.

15.Ladkrathing Sub-district Administration Organization . Ladkrathing sub-district. [online]. 2016. [cited May 15, 2016]. Available from: lkt.go.th/public/communi tyinfo/data/index/menu/177.