วารสารกองการพยาบาล Journal of Nursing Division

ISSN 0125-7242 (Print) และ ISSN 2673-0316 (Online)

วารสารกองการพยาบาลเป็นวารสารทางด้านการพยาบาล ฉบับภาษาไทย ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ทุก 4 เดือน มีกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยวิธีการ Double-blind ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบว่าผู้แต่งเป็นใคร และผู้แต่งจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินบทความของตน สถานที่ตั้งของวารสารอยู่ที่กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารกองการพยาบาล

เผยแพร่แล้ว: 12/06/2023

ดูทุกฉบับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดออก

ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

วารสารกองการพยาบาล มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การผดุงครรภ์  การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ทั้งทางด้านบริการ บริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการพยาบาล รวมถึงข่าวสาร สาระน่ารู้ ที่มาจากองค์กรพยาบาล องค์กรสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับประเทศ แก่บุคลากรทางการพยาบาล และผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง