เผยแพร่แล้ว: 30-04-2023

การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวจากเครื่องบ่มและองค์ประกอบทางเคมี

บุษราคัม บุษราคัม, ประวีณา ปานเนียม, มนัญชยา พิมพา , สุภาภรณ์ ขุนดำ

10-16

การผลิตเบียร์จากข้าวเหนียวท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์

นภธิดี ธรรมรักษา, สุพรรษา สิงห์สุข, ประภัสสร รังวรรณา, ธนาวรรณ สุขเกษม, กานต์ แย้มพงษ์

23-31

ผลของการเสริมมะขามป้อม กระเทียม และตรีผลา ในอาหารโคนมต่อภูมิคุ้มกัน และการให้ผลผลิตน้ำนม

พิพัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์, ธีระพัฒน์ อินทร์ลี, พิทักษ์พล พรเอนก, จุฬาสินี แมนสถิตย์, นิคม ศรีกะชา, ชเวง สารคล่อง, อนัญญา พรมโคตร, ชำนาญวิทย์ พรหมโคตร

32-39

ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาดอกดาวเรือง

บุษราคัม แซ่ตั้ง, ปภัสสร สุขรี่, ศุภรัตน์ ด่านอุดมรักษ์, พรประภา ชุนถนอม, กรรณิการ์ สมบุญ, จารุวรรณ ดรเถื่อน

47--53

ผลของแบคทีเรีย Bacillus spp. ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของต้นอ่อนข้าวสาลี

ชนิดา ผู้มีทรัพย์, ทองทศ เจริญธัญพิทักษ์, พิไล ขวัญเลิศ, สราลี พรมมายะกุล, จุฑามาศ อาจนาเสียว

54-64

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาจากกลีบดอกดาวเรืองพันธุ์อเมริกัน (Tagetes erecta L.) ผสมพืช สมุนไพรแต่งกลิ่นรส

บุษราคัม แซ่ตั้ง, ปภัสสร สุขรี่, ศุภรัตน์ ด่านอุดมรักษ์, จารุวรรณ ดรเถื่อน, วิวัฒน์ ศรีวิชา, หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ, อรนุช สีหามาลา, พรประภา ชุนถนอม

65-73