จรรยาบรรณในการตีพิมพ์

วารสารวิชาการ กัญชา กัญชงและสมุนไพร บรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน(ทั้งภายในและภายนอก) ต่อบทความที่มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้แต่ง สำหรับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินมี 5 แบบ 

- Accept Submission = รับตีพิมพ์บทความโดยไม่ต้องแก้ไข

- Revision Required = แก้ไขบทความโดยให้บรรณาธิการพิจารณาต่อ

- Resubmit for Review = แก้ไขบทความโดยผู้ประเมินบทความขอให้ส่งกลับมาตรวจอีกครั้ง

- Resubmit Elsewhere = บทความไม่ตรงกับ aim and scope ของวารสาร ให้ผู้แต่งส่งบทความตีพิมพ์วารสารอื่น

- Decline Submission = ไม่รับตีพิมพ์บทความ

ประเภทของการ Peer-Review = Double blinded