ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.น.สพ.ดร.เชวง สารคล่อง, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตสกลนคร

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณาธิการ 

ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

รองบรรณาธิการ 

ผศ.ดร.สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

ดร.โสภิดา  สัมปัตติกร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ.สยาม ประจุดทะศรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ประจำวารสาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8) สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)