กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ   

 • รศ.ดร. โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ   

 • ผศ.น.สพ.ดร. เชวง  สารคล่อง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจำวิทยาเขตสกลนคร

บรรณาธิการ                             

 • ผศ.ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

รองบรรณาธิการ             

 • ผศ.ดร.สุรเชรษฐ์  สีชำนาญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ           

 • ดร.โสภิดา  สัมปัตติกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.สยาม  ประจุดทะศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ดร.ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.ธัญญา ปรเมธฐานุวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • ผศ.ดร.ภก.บรรลือ  สังข์ทอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รศ.ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

กองบรรณาธิการประจำวารสาร

 • รศ.ดร.วิวัฒน์  หาญวจนวงศ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ข้าราขการบำนาญ)
 • ผศ.ดร.วิยะดา  มงคลธนารักษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.ลือชัย  บุตคุป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.คคนางค์  รัตนานิคม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ดร.ปุญญิศา  ชารีรักษ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.ปริญดา  แข็งขัน  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ดร.อยุธย์  คงปั้น  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.ปุณิกา  ฉายเสมแสง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • อ.ธนิตพันธ์  พงษ์จงมิตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.ฐิติมา  นรโภค  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • รศ.ดร.นิพนธ์  ภูวเกียรติกำจร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • รศ.ดร.สกุลตลา  วรรณปะเข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี
 • ดร.กรวิชญ์  สมคิด  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัยสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ดร.รัตญา  ยานะพันธุ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • ดร.วีรวัตร  นามานุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ผศ.อัมพร  ภูศรีฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.พิเชษฐ  เวชวิฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.สุริยา  แก้วอาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์  พรมโคตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.ราตรี  พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ดร.เพ็ญแข  วงศ์สุริยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.ดาวิกา  ศักดิ์กำบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ดร.นิรุต  อ่อนสลุง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.สมพร  หงษ์กง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.จารุวรรณ  ดรเถื่อน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.ไกรศรี  ศรีทัพไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.จงกล  พูลสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.ดวงพร  เทียนถาวร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.จันทิมา  พรหมเกษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.เพชรไพรริน  อุปปิง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.‪ปาณิสรา  ประจุดทะศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ดร.เรืองชัย ตาแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.อทิตยา  อุ่นจันที  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.อินทร์ธัชว์  ศรีบุตต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ดร.วาสนา  แผลติตะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ดร.อนุชาวดี  ไชยทองศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.จักเรศ  เมตตะธำรงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.พรเทพ  ปัญญาแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ดร.วรรณวิภา  พินธะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.ปราณี  ศรีราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • ผศ.ดร.ศุกฤชชญา  เหมะธุลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 • อ.ศิริวงศ์ บุตรเพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร