Vol. 23 No. 2 (2019): July - December 2019

บรรณาธิการแถลง

 

               วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 9 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่องการประเมินผลการสื่อสารโดยใช้แนวทางการสื่อสารอย่างปลอดภัยในการประสานงานส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์

                   ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

               กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

Published: 2019-12-26

Index

Research article

Academic article