Archives

 • January - June 2022
  Vol. 26 No. 1 (2565)

 • July - December 2021
  Vol. 25 No. 2 (2564)

  บรรณาธิการแถลง

   

                 วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 11 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง อาทิเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของพระสงฆ์ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

                     ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

                 กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

 • January - June 2021
  Vol. 25 No. 1 (2021)

  บรรณาธิการแถลง

   

               วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 12 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคชิคุนกุนยาของประชาชนในตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

                 กองบรรณาธิการได้รับบทความที่มีคุณค่าจากคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งล้วนน่าสนใจและมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการ ให้เลือกอ่าน    และอ้างอิงเชิงวิชาการได้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจได้ส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ตรวจสอบบทความ (Peer review journal) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจสืบไป 

 • July - December 2020
  Vol. 24 No. 2 (2020)

  บรรณาธิการแถลง

   

                วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 12 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดน้ำใบสำลีงาในน้ำมันมะพร้าว เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

                กองบรรณาธิการได้รับบทความที่มีคุณค่าจากคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งล้วนน่าสนใจและมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการ ให้เลือกอ่าน    และอ้างอิงเชิงวิชาการได้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจได้ส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ตรวจสอบบทความ (Peer review journal) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจสืบไป 

               

 • January - June 2020
  Vol. 24 No. 1 (2020)

  บรรณาธิการแถลง

   

               วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 12 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคชิคุนกุนยาของประชาชนในตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

                 กองบรรณาธิการได้รับบทความที่มีคุณค่าจากคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งล้วนน่าสนใจและมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการ ให้เลือกอ่าน    และอ้างอิงเชิงวิชาการได้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจได้ส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ตรวจสอบบทความ (Peer review journal) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจสืบไป 

                

                

   

   

                                          

   

   

 • July - December 2019
  Vol. 23 No. 2 (2019)

  บรรณาธิการแถลง

   

                 วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 9 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่องการประเมินผลการสื่อสารโดยใช้แนวทางการสื่อสารอย่างปลอดภัยในการประสานงานส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์

                     ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

                 กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

 • January - June 2019
  Vol. 23 No. 1 (2019)

  บรรณาธิการแถลง

                วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 8 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่องอิทธิพลของโซเดียมสตาร์ชไกลโคเลตต่อการละลายของยาเม็ดสองชั้นพาราเซตามอลแบบทยอยออกฤทธิ์ เรื่องความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในแรงงานใหม่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน

                     ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

                 กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

   

   

             

   

   

                                                                

 • July - December 2018
  Vol. 22 No. 43-44 (2018)

 • v21n42

  January - June
  Vol. 21 No. 42 (2018)

 • v21n41

  July – December
  Vol. 21 No. 41 (2017)

1-10 of 13