มฉก.วิชาการ

Current Issue

Vol. 25 No. 2 (2564): July - December 2021
					View Vol. 25 No. 2 (2564): July -  December 2021

บรรณาธิการแถลง

 

               วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 11 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง อาทิเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของพระสงฆ์ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

                   ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป 

               กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  โดยสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป

Published: 2021-12-29

Index

Research article

Academic article

View All Issues