มฉก.วิชาการ

Current Issue

Vol. 26 No. 2 (2565): July - December 2022
					View Vol. 26 No. 2 (2565): July -  December 2022

บรรณาธิการแถลง

 

             วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับนี้เป็น ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 เป็นฉบับที่รับตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 13 เรื่อง โดยมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เช่นเคย อาทิ เรื่อง ประเมินฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย 7 ชนิด เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

               กองบรรณาธิการได้รับบทความที่มีคุณค่าจากคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งล้วนน่าสนใจและมีความหลากหลายของสาระทางวิชาการ ให้เลือกอ่าน    และอ้างอิงเชิงวิชาการได้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจได้ส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ  ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ตรวจสอบบทความ (Peer review journal) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจสืบไป 

Published: 2022-12-23

Research article

View All Issues