About the Journal

เกี่ยวกับวารสาร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเน้นการพัฒนากระบวนการในการจัดการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ทั้งวงการศึกษาและสังคมไทย และเพื่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบความรู้จากผลงานวิชาการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นรายงานการวิจัย บทความวิชาการลงเผยแพร่ในวารสาร มฉก.วิชาการ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537

คณะกรรมการจัดทำวารสาร มฉก.วิชาการ ได้จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ หากท่านมีความสนใจต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถค้นคว้าในวารสาร มฉก.วิชาการ ตามสถาบันศึกษาต่าง ๆ และศูนย์หนังสือของสถาบันการศึกษาชั้นนำได้ และหากท่านสนใจเสนอข้อความรู้ของท่านเพื่อลงเผยแพร่ในวารสาร มฉก.วิชาการ คณะกรรมการยินดีต้อนรับข้อความรู้ของท่านลงเผยแพร่ในวารสาร มฉก.วิชาการ โดยส่งต้นฉบับบทความและสำเนาการเขียนต้นฉบับ มายังกองบรรณาธิการวารสาร มฉก.วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ เรายังคงต้องการข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวารสารจากทุกท่าน เพื่อการปรับปรุงวารสารต่อไป

วารสาร มฉก. วิชาการ มีวัตถุประสงค์ (Aims) & scope

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทผลงานที่จะตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article)   

วารสาร มฉก. วิชาการ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

กำหนดออกวารสาร มฉก. วิชาการ ราย 6 เดือน กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1            มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2            กรกฎาคม – ธันวาคม

 

สำนักงาน :

สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนเทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540, https://www.hcu.ac.th, E-mail : academic.hcu@gmail.com โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1511