Archives - Page 2

 • September-December
  Vol. 12 No. 3 (2018)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชา

 • May-August
  Vol. 12 No. 2 (2018)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชา

 • eauheritage sci_journal

  January-April
  Vol. 12 No. 1 (2018)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • September-December
  Vol. 11 No. 3 (2017)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • EAU Heritage Journal Science and Technology Vol. 11 No. 2 May-August 2017

  May-August
  Vol. 11 No. 2 (2017)

 • January-April
  Vol. 11 No. 1 (2017)

 • September-December
  Vol. 10 No. 3 (2016)

 • May-August 2016
  Vol. 10 No. 2 (2016)

 • January-April
  Vol. 10 No. 1 (2016)

 • sep-dec 2015
  Vol. 9 No. 3 (2015)

11-20 of 38