การศึกษาและเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานการนึ่งข้าวด้วยไอน้ำ

ผู้แต่ง

  • ปฏิภาณ เกิดลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ข้าวนึ่งอบไอน้ำ, ประหยัดพลังงาน, พลังงานความร้อน, เทคโนโลยีการนึ่งข้าว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานข้าวนึ่งอบไอน้ำ ซึ่งรวบรวมข้อมูลการนึ่งข้าวด้วยไอน้ำสำหรับผู้ที่สนใจการนึ่งข้าว เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยการนำเสนอเทคโนโลยีการนึ่งข้าว ขั้นตอนการนึ่งข้าวด้วยไอน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนึ่งข้าว การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงานและเวลา รวมถึงการคำนวณต้นทุนประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจข้าวนึ่งอบไอน้ำ ดังนั้น การนึ่งข้าวอบไอน้ำ เหมาะสำหรับการนึ่งเพื่อให้ได้ข้าวสุกในปริมาณมาก มีขนาดเหมาะสมกับความต้องการสำหรับการบริโภค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิง การนำความร้อนที่สูญเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

References

Chitsomboon, T. (2016). Cooking rice for health and energy. Retrieved from https://www.gotoknow.org/posts/538108. (in Thai)

Cwkitchenware. (2022). Aluminum rice steamer bowl. Retrieved from http://www.oshinkitchenware.com/product/860. (in Thai)

Das, T., Subramanian, R., Chakkaravarthi, A., Singh, V., Ali, S. Z., & Bordoloi, P. K. (2006). Energy conservation in domestic rice cooking. Journal of Food Engineering. 75(2), 156-166. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.04.005

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. (2008). Liquefied Petroleum Gas. Retrieved from http://www.eppo.go.th/epposite/images/Infromation_service/Publication/Knowledge/LPG%20energy.pdf. (in Thai)

Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University (2018). Rice cooker with steam. Retrieved from https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_83620. (in Thai)

Hongthong Rice. (2020). Traditional rice cooking. Retrieved from https://www.hongthongrice.com/v2/blog/cook-rice/. (in Thai)

Horrungsiwat, S., & Therdthai, N. (2017). Effect of cooking methods on quality of Jasmine Rice. The 53 th Kasetsart University Annual Confrrence 3-6 February 2015 (pp. 1019-1026). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai).

Nutrition and Dietetics. (2013). Development of rice cooking process. Bangkok: Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University. (in Thai).

Office of the Royal Thai Council. (2022). Steaming. Retrieved from https://dictionary.orst.go.th/. (in Thai)

Oshinkitchenware. (2019). Steaming pot. Retrieved from http://www.oshinkitchenware.com/product/860 (in Thai)

Suratthani Technical College. (2018). Household industrial energy-saving steam autoclave with reverse steam. Retrieved from https://www.technologychaoban.com/young-farmer/article_54836. (in Thai)

Udomphetphon. (2021). How to choose rice. Retrieved from https://www.u-rice.com/. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-18

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ