การวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

ผู้แต่ง

  • Suphamon Chansakul Faculty of Nursing, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

เหมืองข้อมูล, การจำแนกประเภท, เครือข่ายใยประสาท, ต้นไม้ตัดสินใจ, การวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีข้อมูลต่างๆ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในในวิชาชีพการพยาบาลเป็นจำนวนมากแต่การนำข้อมูลต่างๆ และฐานข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โดยค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเรียกว่า “การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล”  ยังมีอยู่น้อย  วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการเพื่อนำเสนอความรู้เบื้องต้นในการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยาบาล  การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ (1)  การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเพื่อการทำนายมีการเรียนรู้แบบมีการสอน  และ (2) การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเพื่อการอธิบายมีการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน  เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิคที่ได้รับความนิยมได้แก่  การจำแนกประเภท (ต้นไม้ตัดสินใจ และเครือข่ายใยประสาท),  การจัดกลุ่มข้อมูล  และการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล  ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเหมืองข้อมูลสร้างองค์ความรู้  และเป็นข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-28