Announcements

 • รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

  2022-12-21

             ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  ขอให้ผู้เขียน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของวารสารฯ ก่อนส่งบทความให้เข้าใจ ศึกษาได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและเอกสารอ้างอิง  “หากผู้เขียนไม่แน่ใจสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดข้อมูลก่อนตัดสินใจส่งต้นฉบับบทความเข้าในระบบ ThaiJOคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

            ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป วารสารกำหนดใช้การอ้างอิงแบบ APA 7th edition และผลการวิจัยวารสารกำหนด ดังนี้
            1. ผลการวิจัยให้ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
            2. ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ใช้สัญญลักษณ์เป็นตัว) M และค่าส่วนบี่ยงเบนมาตรฐาน SD หรือค่าสถิติพื้นฐานอื่น ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

  Read more about รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
 • การปรับขั้นตอนการพิจารณาบทความ

  2022-12-21

  ประกาศ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีการปรับขั้นตอนการพิจารณาบทความ คลิกเพื่ออ่านไฟล์แนบ

   

  Read more about การปรับขั้นตอนการพิจารณาบทความ
 • ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

  2021-11-29

         กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบว่า ทางวารสารฯ ได้ปรับอัตราค่าตีพิมพ์ โดยผู้เขียนทุกคนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จะต้องชำระค่าตีพิมพ์ จำนวน 5,000 บาท และจะได้รับการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

         ประกาศนี้ มีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJO และอยู่ในลำดับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2565 เป็นต้นไป

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   

                                                                                                   บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

  Read more about ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม

  2020-03-05

         วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เริ่มจัดทำเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal) เพื่อการสืบค้น Online บนระบบ ThaiJO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยใช้เลข ISSN 2673-0324 (Online) และได้ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

         สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านบทความย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index

         วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดทำเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ปี พ.ศ. 2567 ได้ยกเลิกการใช้เลข ISSN 1685-1412 ฉบับตีพิมพ์ (Print) และเลข ISSN 2673-0324 (Online) เดิม  และใช้เลข ISSN (Online) ใหม่ คือ 3027-6217 ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.  2566 เป็นต้นไป

  Read more about ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม
 • การเปลี่ยนเลข ISSN

  2019-08-09

         วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดทำเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยใช้เลข ISSN 2673-0324 (Online) 

         ปี พ.ศ. 2567 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนใช้เลข ISSN (Online) ใหม่ คือ 3027-6217 ในวารสารฯ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

  Read more about การเปลี่ยนเลข ISSN
 • การปรับปรุงรูปแบบการเขียนอ้างอิง

  2019-08-09

           กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนจะต้องตรวจสอบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งบทความ โดยสามารถศึกษาได้จากเอกสาร (คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและตัวอย่างตามรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6)

           ปี พ.ศ. 2567 ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  วารสารกำหนดใช้การอ้างอิงแบบ APA 7th edition (ศึกษาได้จาก คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและตัวอย่างตามรูปแบบ APA  7th  edition จากเว็บไซต์วารสาร)

  Read more about การปรับปรุงรูปแบบการเขียนอ้างอิง
 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนบทความ

  2019-08-09

          กองบรรณาธิการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนบทความในหลายส่วน โดยเฉพาะในหน้าแรก ได้แก่ การระบุชื่อผู้เขียน และรายการ Footnote ใต้บทคัดย่อ และ Abstarct ซึ่งต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน โดยสามารถดูจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2562 (ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับผู้เขียน)

           ปี พ.ศ. 2567 กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนผลการวิจัยวารสารกำหนด ดังนี้
           1. ผลการวิจัยให้ใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
           2. ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ใช้สัญญลักษณ์เป็นตัว) M และค่าส่วนบี่ยงเบนมาตรฐาน SD หรือค่าสถิติพื้นฐานอื่น ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

  Read more about การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนบทความ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  2019-08-09

          ปี 2562 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารได้พัฒนาวารสารเป็นระบบออนไลน์ ผู้ที่ต้องการอ่านบทความ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้อ่าน (Reader) เพื่อเข้ามาอ่านบทความได้ตามความสนใจ

          สำหรับผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร สามารถลงทะเบียนและส่งบทความออนไลน์ ได้ตามขั้นตอน การสมัครสมาชิก และ การส่งบทความ พร้อมแนบแบบนำเสนอบทความมาด้วย (ดาวน์โหลดแบบนำเสนอบทความ)

          ปี พ.ศ. 2567 กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ปรับปรุงคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ และกำหนดใช้การอ้างอิงแบบ APA 7th edition ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดวารสารในการเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง ศึกษาได้จาก คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ และคู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบ APA 7th edition จากเว็บไซต์วารสาร

          ในส่วน Footnote ใต้บทคัดย่อ หรือ Abstract ให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งวิชาการ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อคณะวิชาและสถาบัน ที่สังกัดของแต่ละคนให้ตรงกับเครื่องหมาย * ที่กำกับไว้ด้านบนรวมทั้งระบุ email และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ไว้ในส่วน Corresponding author

   

  Read more about ข่าวประชาสัมพันธ์