ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม

2020-03-05

       วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เริ่มจัดทำเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal) เพื่อการสืบค้น Online บนระบบ ThaiJO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยใช้เลข ISSN 2673-0324 (Online) และได้ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

       สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านบทความย้อนหลัง (ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ฉบับปัจจุบัน) สามารถค้นคว้าได้ที่ http://library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php