ติดต่อ

ฝ่ายจัดการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม ถนนพระประโทน - บ้านแพ้ว
ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 3102-04 โทรสาร. 0-3427-45000
E-mail : cutjournal@christian.ac.th
Website : library.christian.ac.th/cutjournal/main.php

ผู้รับผิดชอบหลัก

Dr. Apinun Untaweesin
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ 0-3438-8555 Ext. 3102-04

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Ms.Nipun Talhagultorn
เบอร์โทรศัพท์ 0-3438-8555 Ext. 3102-04