เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งสหสาขาวิชา ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

       3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ขอบเขต

        วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน รับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Academic Articles) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสหสาขาวิชา ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการรับบทความ

  1. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น หากพบว่ามีการส่งบทความตีพิมพ์ซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น กองบรรณาธิการจะถอดถอนบทความนั้นออกจากวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนทันที แม้ว่าจะตีพิมพ์ไปแล้วก็ตาม
  2. บทความทุกเรื่องจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพแบบ Double-blind peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ

         ฉบับที่ 1           มกราคม - มีนาคม

         ฉบับที่ 2           เมษายน - มิถุนายน

         ฉบับที่ 3           กรกฎาคม - กันยายน

         ฉบับที่ 4           ตุลาคม - ธันวาคม

รูปแบบการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
         1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) จัดทำครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยใช้เลข ISSN 0859-2942 (Print) ภายใต้ชื่อ วารสารวิทยาลัยคริสเตียน และปี พ.ศ. 2544 ใช้เลข ISSN 1685-1412 (Print) ภายใต้ชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
         2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป โดยใช้เลข ISSN 2673-0324 (Online)
         3) ปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดทำเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ปี พ.ศ. 2567 ได้ยกเลิกการใช้เลข ISSN 1685-1412 ฉบับตีพิมพ์ (Print) และเลข ISSN 2673-0324 (Online) เดิม และใช้เลข ISSN (Online) ใหม่ คือ 3027-6217 ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อ :

        ฝ่ายจัดการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

         144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

         โทรศัพท์ : 0-3438-8555 ต่อ 3101-3102 โทรสาร : 0-34274500

         e-mail : [email protected]

         Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index