กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

บรรณาธิการ            :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันต์ อันทวีสิน

รองบรรณาธิการ      :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. กาญจนา  นาคสกุล สำนักราชบัณฑิตยสถาน
2. ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรน้อย สิงห์ช่างชัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
3. ศาสตราจารย์ ดร. รุจา  ภู่ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ศาสตราจารย์ ดร. มลิวรรณ  บุญเสนอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล  กิรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ผ่องศรี  ศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์  ยิ้มมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร  เผ่าวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. นงพิมล  นิมิตรอานันท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนันท์  วรรณศิริ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   
ฝ่ายจัดการ  
1. นางธัญญรัตน์ หวานแท้  
2. นางอุษา ขาวมานิตย์  
3. นางสาวชุติมา อ่ำโต