ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

2021-11-29

       กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบว่า ทางวารสารฯ ได้ปรับอัตราค่าตีพิมพ์ โดยผู้เขียนทุกคนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จะต้องชำระค่าตีพิมพ์ จำนวน 5,000 บาท และจะได้รับการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

       ประกาศนี้ มีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJO และอยู่ในลำดับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2565 เป็นต้นไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                                                                 บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน