การปรับปรุงรูปแบบการเขียนอ้างอิง

2019-08-09

กองบรรณาธิการได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนจะต้องตรวจสอบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งบทความ โดยสามารถศึกษาได้จากเอกสาร (คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและตัวอย่างตามรูปแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6)