การอ่านบทความย้อนหลัง

2019-08-09

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดทำเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยใช้เลข ISSN 2673-0324 (Online) 

สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านบทความย้อนหลัง (ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ฉบับปัจจุบัน) สามารถอ่านได้ที่ http://library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php