Published: 2017-01-13

บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ชัชวาล วงค์สารี, ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

1-11

ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

อิศรา คำนึงสิทธิ, สุชาดา รัชชุกูล

127-138

ปัจจัยทำนายความล่าช้าในการมารับบริการของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วิยะดา คงแก้ว, นันทิยา วัฒายุ, ดวงใจ รัตนธัญญา, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร

54-66