ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ชนิดเปลี่ยนข้อทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนข้อทั้งหมด

ผู้แต่ง

  • พนารัตน์ เจนจบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  • สมบุญ ทับประดิษฐ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
  • สมาภรณ์ เทียนขาว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล, แนวทางการดูแลแบบเดิม, โรคข้อเข่าเสื่อม, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมด

บทคัดย่อ

ข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้แนวปฏิบัติ ทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนข้อทั้งหมด ที่พัฒนาขึ้นใหม่กับแนวทางการดูแลแบบเดิมโดยศึกษาในผู้ป่วยข้อเข่า เสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนข้อทั้งหมดในโรง พยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 60 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มควบคุมได้รับ การดูแลตามแนวทางการดูแลแบบเดิม กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตาม แนวปฏิบัติฯ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผู้ป่วยทั้งสอง กลุ่ม  ด้วยการทดสอบ chi-square, Mann Whitney U และ independent sample t กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบ ว่าเพศ อายุ โรคร่วม ดัชนีมวลกาย และผู้ดูแลของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม  ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด องศาการเหยียดและงอของข้อเข่า ไม่แตกต่างกัน คะแนนความปวดในกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกลุ่มทดลองมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พยาบาลผู้ใช้แนว ปฏิบัติฯ ใหม่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าพยาบาลผู้ใช้แนว ทางฯ เดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น ควรพิจารณาใช้แนวปฏิบัติฯ  ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อผลการ รักษาที่ดี ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตเป็นปกติโดยเร็วและเพิ่ม ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tosingh O, Tengphanitkul P, Cheautaleng T, Thongtheerathum N. Orthopedic nursing. Bangkok, Thailand: NP Press; 2016.

Charoenchonvanich K. Osteoarthritis of the knee. In: Charoenchonvanich K, editor. Reconstructive surgery of the osteoarthritic knee. Bangkok, Thailand: Siriraj Books; 2016.

Cooper C, Dennison E, Edwards M, Litwic A. Epidemiology of osteoarthritis. Medicographia 2013;35(2 part 115):145-51.

Sripianem S, Phakpheanpiaroch C. Patients with prosthetic knee replacement surgery nursing. In: Prasarrittha T, Payanan P, Sripianam S, editors. Nursing of orthopaedics. Bangkok, Thailand: Sahamit Printing & Publishing Co., Ltd.: 2012.

Ketetanee R, Waramit W, Taiwong A, Baothong K. The effects of self-efficacy promoting and social support program on knee flexion ability among patients undergoing total knee arthroplasty. Mahasarakham Hosp J 2018;15(2):133-43.

Ugalmugle S, Swian R. Total knee replacement market size. Global Market Insights 2021 [online]. 2021 May [cited 2022 Mar 26]. Available from: https://www. gminsights.com/pressrelease/total-knee-replacementmarket

Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, et al, American College of Rheumatology. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis Care Res 2012;64(4):465-74.

Nakpalad W, Khupantavee N, Sangchan H. The development and evaluation of clinical nursing practice guideline for promoting the recovery of older patients with total knee arthroplasty. J Police Nurs 2019;11(1):73-85.

Swangnade N, Binhosen V, Pakdevong N. Effects of clinical practice guideline implementation for patients undergoing total knee arthroplasty. J Nurs Health Sci 2019;13(2):101-12.

Boonprakob T, Sasat S. Selected factors related to postoperative recovery in older person with total knee arthroplasty. Royal Thai Navy Med J 2019;46(2):355-68.

American Academy of Orthopaedic Surgeons. Treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based clinical practice guideline. 2nd ed [online]. 2013 Mar [cited 2013 Mar 24]. Available from: https://osteoarthritis-of-the-knee-2nd-edition-clinicalpractice-guideline.pdf

American Academy of Orthopaedic Surgeons. Surgical management of osteoarthritis of the knee: evidence-based clinical practice guideline [online]. 2015 Mar [cited 2015 Mar 29]. Available from: https://www.orthoguidelines.org

Gajaseni C, Jaihow R, Norasan S, Singhatas P. A survey study of knowledge, assessment and prevention of venous thromboembolism among registered nurses working in surgical intensive and semi-intensive care units in Ramathibodi Hospital. J Nurs Division 2020;47(3):26-38.

Phuangphay G, Kungteerawat W, Narkbunnam R. Continuous passive motion machine in total knee arthroplasty patient. Siriraj Med Bull 2019;12(2):116-21.

Prasarrittha T, Payanan P, Sripianam S. Nursing of orthopaedics. Bangkok, Thailand:Sahamit Printing & Publishing Co., Ltd.; 2012.

Lausawatchaiku P, Chatriyanuyok B, Warapapong O. Successful implementation of clinical pathway for total knee arthroplasty patients in clinical practice. Ramathibodi Nurs J 2012;18(2):153-65.

Agarwala S, Wagh YS, Vijayvargiya M. Is obesity a contraindication for simultaneous bilateral total knee arthroplasty? A prospective case-control study. SICOT J 2020;6:42. doi:10.1051/sicotj/2020040

Toguchi K, Nakajima A, Akatsu Y, Sonobe M, Yamada M, Takahashi H, et al. Predicting clinical outcomes after total knee arthroplasty from preoperative radiographic factors of the knee osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord 2020;21(1):9.doi: 10.1186/s12891-019- 3029-7

WHO. Obesity and overweight, World Health Organization [Internet]. 2012 [cite 2021 Dec 29]. Available from https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html

Korean Knee Society. Guidelines for the management of postoperative pain after total knee arthroplasty. Knee Surg Related Res 2012;24(4):201-7.

Santisathaporn R, Thamteerasit W, Pakrajang P, Suntron A. The development model of nursing care in patients with reconstructive surgery of the total knee replacement, Loei Hospital. J Nurs Health Care 2020;38(3):157-66.

Painupong I, Sae-Sia W, Kupantawee N. Pain management programme and self-empowerment exercise activity: their impact on elderly total knee arthroplasty patients' recovery. Thai J Nurs Council 2015;30(1):99-111.

Srikeaukit P, Phisate P. Effects of clinical practice guideline for postoperative pain management in the elderly with hip fracture, academic services. J Prince Songkla Univ 2015;26(1):130-40. (in Thai).

Konchan S, Namjuntra R. Effectiveness of pain management and rehabilitation program among patients receiving total knee arthroplasty. Christian Univ J 2019;25(3):64-77.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-23