ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลายจากการตรวจเซลล์วิทยา ของต่อมน้ำลายโดยแบ่งกลุ่มตามระบบมิลาน

ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลาย

ผู้แต่ง

  • ปฏิมา บุญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ต่อมน้ำลาย, เซลล์วิทยา, ระบบมิลาน

บทคัดย่อ

พยาธิสภาพของต่อมน้ำลายเป็นปัญหาทางคลินิกที่พบได้บ่อย การเจาะดูดตรวจเซลล์วิทยาด้วยเข็มขนาดเล็ก มีบทบาทในการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของต่อมน้ำลาย โดยจะช่วยบอกพยาธิสภาพของโรคและประเมินโอกาส ในการเป็นมะเร็ง ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการรักษา การศึกษาแบบวิเคราะห์นี้ศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากรายงาน ผลการเจาะดูดตรวจเซลล์วิทยาของต่อมน้ำลายด้วยเข็มเล็กที่มีผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจ ณ กลุ่มงานพยาธิวิทยา กายวิภาค โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยจัดกลุ่มใหม่ด้วยระบบมิลาน มีวัตถุประสงคเ์ พื่อประเมินความเสี่ยงตอ่ การเกิดมะเร็งและเปรียบเทียบกับระบบมิลาน ผลการศึกษาพบว่าความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในกลุ่ม I, II, III, IVa, IVb และ V เท่ากับร้อยละ 7.7, 18.8, 25, 7.4, 20 และ 25 ตามลำดับ ส่วนกลุ่ม VI นั้นไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่มีผลตรวจชิ้นเนื้อ สรุปได้ว่าความเสี่ยงต่อการ เกิดมะเร็งของก้อนในต่อมน้ำลายในกลุ่ม II, III, IVa, และ IVb ใกล้เคียงกับระบบมิลาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Wu HH, Alruwaii F, Zeng BR, Cramer MH, Lai CR, Hang JF. Application of the Milan System for reporting salivary gland cytopathology: a retrospective 12-year biinstitutional study. Am J Clin Pathol 2019;151(6):613-21.

Faquin WC, Baloch Z, Barkan GA, Foschini MP, Kurtycz DFI, Pusztaszeri M, et al. The Milan System for reporting salivary gland cytopathology. Cham, Switzerland: Springer; 2018.

Chen YA, Wu CY, Yang CS. Application of the Milan System for reproting salivary gland cytopathology: a retrospective study in a tertiary institute. Diagn Cytopathol 2019;47(11):1160-7.

Hirata Y, Higuchi K, Tamashiro K, Koja K, Yasutomi Y, Matsuzaki A, et al. Application of the Milan System for reporting salivary gland cytopathology: a 10-year experience in a single Japanese Institution. Acta Cytol 2021;65(2):123-31.

Viswanathan K, Sung S, Scognamiglio T, Yang GC, Siddiqui MT, Rao RA. The role of the Milan System for reporting salivary gland cytopathology: a 5-year institutional experience. Cancer Cytopathol 2018;126(8):541-51.

Leite AA, Vargas PA, Silva ARS, Galvis MM, Sa RS, Pinto CAL, et al. Retrospective application of the Milan System for reporting salivary gland cytopathology: a cancer center experience. Diagn Cytopathol 2020;1(9):1-6.

Karuna V, Gupta P, Rathi M, Grover K, Nigam JS, Verma N. Effectuation to cognize malignancy risk and accuracy of fine needle aspiration cytology in salivary gland using "Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology": a 2 years retrospective study in academic institution. Indian J Pathol Microbiol 2019;62(1):11-6.

Manucha V, Gonzalez MF, Akhtar I. Impact of the Milan System for reporting salivary gland cytology on risk assessment when used in routine practice in a real-time setting. J Am Soc Cytopathol 2021;10(2):208-15.

Song SJ, Shafique K, Wong LQ, Li V, Virginia A, Montone KT, et al. The utility of the Milan System as a risk stratification tool for salivary gland fine needle aspiration cytology specimens. Cytopathology 2018;30(1):91-8.

Katta R, Chaganti DP. Application of the Milan system of reporting salivary cytopathology-a retrospective cytohistological correlation study. J NTR Univ Health Sci 2019;8(1):11-7.

Pujuni M, Chauhan V, Argawal C, Raychaudhuri S, Singh K. A critical appraisal of the Milan system for reporting salivary gland cytology (MSRSGC) with histological correlation over a 3-year period: Indian scenario. Diagn Cytopathol 2018;47(5):1-7.

Kumari M, Sharma A, Singh M, Rawal G. Milan System for reporting of salivary gland cytopathology: to recognize accuracy of fine needle aspiration and risk of malignancya 4 years institutional study. Int J Res Rev 2020;7(2):201-7.

Maleki Z, Baloch Z, Lu R, Shafique K, Song SJ, Viswanathan K, et al. Application of the Milan System for reporting submandibular gland cytopathology: an international,multi-institutional study. Cancer Cytopathol 2021;129(3):214-25.

Chirmade J, Kothari K, Naik L, Agnihotri M. Utility of the Milan system for reporting salivary gland cytopathology: a retrospective 5 years study. Diagn Cytopathol 2021;49(4):500-8.

Hang J, Alruwaii F, Zeng B, Lai C, Wu HH. Subtyping salivary gland neoplasm of uncertain malignant potential based on cell type demonstrates differential risk of malignancy. Cancer Cytopathol 2018;126(11):924-33.

Lee JL, Tan HM, Chua DY, Chung JG, Nga ME. The Milan System for reporting salivary gland cytology: a retrospective analysis of 1,384 cases in a Tertiary Southeast Asian Institution. Cancer Cytopathol 2020;128(5):348-58.

Savant D, Jin C, Chau K, Hagan T, Chowdhury M, Koppenhafer J, et al. Risk stratification of salivary gland cytology utilizing the Milan system of classification. Diagn Cytopathlol 2019;47(3):172-80.

Sadullahoglu C, Yildirim HT, Nergiz D, Cekic B, Selcuk O, Osma U, et al. The risk of malignancy according to Milan reporting system of salivary gland fine-needle aspiration with Becton Dickinson Sure Path liquid-based processing. Diagn Cytopathol 2019;47(9):863-8.

Singh S, Auplish R, Khanna SP, Verma k, Aulakh SK. Application of Milan system for reporting of salivary gland pathology and risk stratification: an institutional experience. J Oral Maxillofac Pathol 2020;24(2):262-72.

Mc Gee S. Simplifying likelihood ratio. J Gen Intern Med 2002;17(8):647-50.

Castrodad-Roddriguez CA, Lajara S, Khader SN, Colanta AB, Guerrero DR, Hussein SE, et al. Application of The Milan System for reporting salivary gland cytopathology: experience of an academic institution in a Tertiary Aademic Medical Center. Cancer Cytopathol 2021;129(3):204-13.

Rohilla M, Singh M, Rajwanshi A, Gupta N, Srinivasan R, Dey P, et al. Three-year cytohistological correlation of salivary gland FNA Cytology at a Tertiary Center with the application of the Milan System for risk stratification. Cancer Cytopathol 2017;125(10):767-75.

Thiryayi SA, Low YX, Shellton D, Narine N, Slater D, Rana DN. A retrospective 3-year study of salivary gland FNAC with categorisation using the Milan Reporting System. Cytopathology 2018;29(4):343-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29