การลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน

การลดความเครียดด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน

ผู้แต่ง

  • ณรงค์ธัช ภาคภากร กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

โปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน, ความเครียด, ผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

ภาวะเครียดในผู้ป่วยเบาหวานส่งผลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงช่วยลดความเครียดได้ การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้านต่อการลด ความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานก่อนและหลังใช้โปรแกรมฯ ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการตรวจรักษา ตามเกณฑ์คัดเข้า-คัดออกในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 60 คน เป็นเพศหญิง 3 ใน 4 อายุระหว่าง 40-60 ปี อายุเฉลี่ยประมาณ 55 ปี จบระดับประถมศึกษาร้อยละ 60 สถานภาพสมรสคู่และอยู่ด้วยกันร้อยละ 65 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 36.7 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 80 ค่ามัธยฐานของรายได้เท่ากับ 5,500 บาทต่อเดือน มีรายได้เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บร้อยละ 35 มีโรคประจำตัว 2 โรคขึ้นไปร้อยละ 93.4 เป็นโรค เบาหวานนาน 5 ปีขึ้นไปร้อยละ 70 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ โดยจำนวนชั่วโมงการนอนต่อคืน ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ความถี่ในการใช้ยาแก้ปวด ระดับความเครียดและระดับความปวดหลังใช้โปรแกรมฯ ดีกว่าก่อนใช้โปรแกรมฯ สรุปได้ว่าการใช้โปรแกรมฯ ทำให้ ผู้ป่วยเบาหวานมีสภาวะร่างกายและจิตใจดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 8th ed. [Internet]. 2017 [cited 2021Oct 29]. Available from: https://diabetesatlas.org/upload/resources/previous/files/8/IDFDA8e-EN-final.pdf

International Diabetes Federation. Diabetes facts & figures [Internet]. 2019 [cited 2021 Oct 29]. Available from: https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html

Ministry of Public Health. Service Plan data (NCD DM, HT, CVD) [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 29]. Available rom: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.phpcat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=137a72634 0e4dfde7bbbc5d8aeee3ac3

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. NCDs Annual Report 2019 [Internet]. 2019 [cited 2021 Oct 29]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1035820201005073556.pdf

Local Public health data of Sainoi District [Internet]. 2020 [cited 2021 Oct 25]. Available from: URL: https://nbi.hdc.moph. go.th/hdc/reports/page.php?cat%20id=b%20b2b59 e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b.;2561-2563

Suppaso P. The prevalence of depression among type 2 diabetic patients in Phangkhon Hospital. Srinagarind Med J 2010;25(4):272-9.

Sendhilkumar M, Tripathy JP, Harries AD, Dongre AR, Deepa M, Vidylatha A, et al. Factors associated with high stress levels in adults with diabetes mellitus attending a tertiary diabetes care center, Chennai, Tamil Nadu, India. Indian J Endocrinol Metab 2017;21(1):56-63.

Kaewsuk S. Proportion and associated factors of poor glycemic control among type 2 diabetes mellitus patients in a Primary Care Cluster, Nakorn-Nont 1. J Primary Care Fam Med 2020;3(3):60-72.

Jamjitthrong C, Somrongtong R. Factors associated with stress among type 2 diabetic patients in a rural Thai community. J Allied Health Sci Suan Sunandha Rajabhat Univ 2019;4(1):54-66.

Department of Mental Health. Stress level [Internet]. 2017 [cited 2021 Sep 5]. Available from: URL: https://www.dmh.go.th/newsdmh/view.asp?id=30321

Lynch GS, Ryall JG. Role of beta-adrenoceptor signaling in skeletal muscle: implications for muscle wasting and disease. Physiol Rev 2008;88(2):729-67.

Williams RS, Caron MG, Daniel K. Skeletal muscle beta-adrenergic receptors: variations due to fiber type and training. Am J Physiol 1984;246(2 Pt 1):E160-7. doi:10.1152/ajpendo.1984.246.2.E160

Maiese K, Morhan SD, Chong ZZ. Oxidative stress biology and cell injury during type 1 and type 2 diabetes mellitus. Curr Neurovasc Res 2007;4(1):63-71.

Hjermstad MJ, Fayers PM, Haugen DF, Caraceni A, Hanks GW, Loge JH. et al. Studies comparing numerical rating scales, verbal rating scales, and visual analogue scales for assessment of pain intensity in adults: a systematic literature review. J Pain Symptom Manage 2011;41(6):1073-93.

Rachanavi H, Boonrawd P, Thouchwongsanga T. Effectiveness of massage techniques on reducing muscle pains caused by office syndrome in Suranaree University of Technology personnel [Internet]. 2018 [cited 2021 Sep 5]. Available from: URL: http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8678

Phaitrakoon J, Rassameepong S, Phansawat K, Pimtakrong S, Norapan B, Siriviriyapat P, et al. Factors correlated with stress of patients with diabetes mellitus type 2 in Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, Ongkharak, Nakhonnayok Province. Nurs J Ministry Pub Health 2019:29(1):21-31.

30-Minute Home Stretching Program. Choose PT [Internet]. 2021 [cited 2021 Nov 16]. Available from: https://www.choosept.com/health-tips/30-minute-home-stretchingprogram

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29