การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อยึดต่อเพื่อรักษาภาวะเหงือกร่น: รายงานผู้ป่วย

การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อยึดต่อเพื่อรักษาภาวะเหงือกร่น

ผู้แต่ง

  • วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

เหงือกร่น, เทคนิคการผ่าตัดปิดผิวรากฟัน, การปลูกถ่ายด้วยเนื้อเยื่อยึดต่อ

บทคัดย่อ

เหงือกร่นเป็นภาวะที่ขอบเหงือกเคลื่อนที่จากรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟันมาทางปลายรากฟันทำให้ผิวรากฟันโผล่ ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามและอาจเกิดอาการเสียวฟัน การแก้ไขเหงือกร่นเพื่อปิดผิวรากฟันสามารถทำได้โดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อยึดต่อซึ่งเป็นเทคนิคที่คาด หวังผลการรักษาได้ดี อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการผ่าตัดปิดผิวรากฟันขึ้นกับหลายปัจจัย รายงานผู้ป่วยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อยึดต่อในผู้ป่วย 1 รายเพื่อปิดผิวรากฟันซี่ 31 ซึ่งสูญเสียอวัยวะปริทันต์ ผลการรักษาสามารถปิดผิวรากฟันซี่ 31 ได้บางส่วน ผู้ป่วยมี เหงือกสุขภาพดีและพึงพอใจต่อผลการรักษา ทั้งนี้ การวางแผนการรักษา การเลือกเทคนิคในการผ่าตัด และการวิจารณ์ผลการรักษาในผู้ป่วยรายนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวแนวทางรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเหงือกร่นให้ประสบความสำเร็จต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Zucchelli G, Mounssif I. Periodontal plastic surgery. Periodontol 2000. 2015;68(1):333-68. doi: 10.1111/prd.12059

2. Zucchelli G, Tavelli L, Ravida A, Stefanini M, Amo FSD, Wang HL. Influence of tooth location on coronally advanced flap procedures for root coverage. J Periodontol 2018;89(12):1428-41. doi: 10.1002/JPER.18-0201

3. Dias JJ, Panwar M, Kosala M. Management of inadequate keratinized gingiva and Miller Class III or IV gingival recession using two-stage free gingival graft procedure. J Indian Soc Periodontol 2020;24(6):554-9.

4. Stimmelmayr M, Allen EP, Gernet W, Edelhoff D, Beuer F, Schlee M, et al. Treatment of gingival recession in the anterior mandible using the tunnel technique and a combination epithelialized-subepithelial connective tissue graft-a case series. Int J Periodontics Restorative Dent 2011;31(2):165-73.

5. Dorfer CE, Staehle HJ, Wolff D. Three-year randomized study of manual and power toothbrush effects on pre-existing gingival recession. J Clin Periodontol 2016;43(6): 512-9.

6. Kalina E, Zadurska M, Gorski B. Postorthodontic lower incisor and canine inclination and labial gingival recession in adult patients. J Orofac Orthop 2021;82(4):246-56.

7. Harris RJ. A comparative study of root coverage obtained with an acellular dermal matrix versus a connective tissue graft:results of 107 recession defects in 50 consecutively treated patients. Int JPeriodontics Restorative Dent 2000;20(1):51-9.

8. Miller PD Jr. Root coverage with the free gingival graft. Factors associated with incomplete coverage. J Periodontol 1987;58(10):674-81.

9. Bouchard P, Malet J, Borghetti A. Decisionmaking in aesthetics: Root coverage revisited. Periodontol 2000. 2001;27(1):97-120.

10. Chambrone L, Ortega MAS, Sukekava F, Rotundo R, Kalemaj Z, Buti J, et al. Root coverage procedures for treating localised and multiple recession-type defects. Cochrane Database Syst Rev 2018;10(10):CD007161. doi: 10.1002/14651858.CD007161.pub3

11. Tavedhikul K, Kungsadalpipob K. Decision making for root coverage surgical techniques. J Dent Assoc Thai 2016;66(4):268-84.

12. Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft technique for root coverage. J Periodontol 1985;56(12):715-20.

13. Beitlitum I, Barzilay V, Rayyan F, Sebaoun A, Sarig R. Post-orthodontic lower incisors recessions: combined periodontic and orthodontic approach. Intern J Environmental Res Public Health 2020;17(21):8060. doi:10.3390/ijerph1728060

14. Chaysri C, Kungsadalpipop K. Factors affecting the root coverage outcome. Thai J Periodontol 2007;1(1):56-67.

15. Nart J, Valles C, Mareque S, Santos A, Sanz-Moliner J, Pascual A. Subepithelial connective tissue graft in combination with a coronally advanced flap for the treatment of Miller Class II and III gingival recessions in mandibular incisors: a case series. Int J Periodontics Restorative Dent 2012;32(6):647-54.

16. Said KN, Abu Khalid AS, Farook FF. Anatomic factors influencing dimensions of soft tissue graft from the hard palate. A clinical study. Clin Exp Dent Res 2020;6(4): 462-9.

17. Tatakis DN, Chambrone L, Allen EP, Langer B, McGuire MK, Richardson CR, et al. Periodontal soft tissue root coverage procedures: a consensus report from the AAP Regeneration Workshop. J Periodontol 2015;86(2 Suppl):S52-5.

18. Butler BL. The subepithelial connective tissue graft with a vestibular releasing incision. J Periodontol 2003;74(6):893-8.

19. Urban IA, Monje A, Nevins M, Nevins ML, Lozada JL, Wang HL. Surgical management of significant maxillary anterior vertical ridge defects. Int J Periodontics Restorative Dent 2016;36(3):329-37.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-24