การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 6 เดือน

การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ผู้แต่ง

  • รศรินทร์ คงจันทร์ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง, การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย, การทำทางเบี่ยง หลอดเลือดหัวใจ, การผ่าตัดหัวใจ

บทคัดย่อ

การทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเป็นการผ่าตัดที่ยอมรับในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยหลังผ่าตัดหัวใจควรจะทำงานได้ดีขึ้น การทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจด้วยค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular ejection fraction: LVEF) ก่อนผ่าตัดและในเดือนที่ 6 หลังผ่าตัด โดยศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 47 คน ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยเทคนิคการวัดแบบ Simpson's โดยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เปรียบ เทียบความแตกต่างของค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายก่อนและหลังผ่าตัดภายในกลุ่มด้วยสถิติ paired t หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าระยะเวลาที่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมและค่าระยะเวลาที่หนีบหลอดเลือดกับค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายด้วย Pearson's correlation กำหนด ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจค่า LVEF เพิ่มขึ้น 4.64 เท่า (p < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนผ่าตัดนอกจากนี้ยังพบว่าค่า LVEF หลังผ่าตัดไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมและระยะเวลาที่หนีบหลอดเลือดแดงใหญ่ ขณะทำผ่าตัด สรุปได้ว่าหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวเพิ่มขึ้นหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจนั่นคือ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Mensah G, Roth G, Fuster V. The global burden of cardiovascular diseases and risk factors 2020 and beyond. J Am Coll Cardiol 2019;74(20):2529-32.

2. Malakar AK, Choudhury D, Halder B, Paul P, Uddin A, Chakraborty S. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. J Cell Physiol 2019;234(10):16812-23. doi: 10.1002/jcp.28350

3. Alexander J, Smith P. Coronary-artery bypass grafting. New Engl J Med 2016;374(20):1954-64.

4. Kaw R, Hernandez A, Pasupuleti V, Deshpande A, Nagarajan V, Bueno H, et al. Effect of diastolic dysfunction on postoperative outcomes after cardiovascular surgery: a systematic review and metaanalysis. J Thorac Cardiov Sur 2016;152(4):1142-53.

5. Lorusso R, La Canna G, Ceconi C, Borghetti V, Totaro P, Parrinello G, et al. Long-term results of coronary artery bypass grafting procedure in the presence of left ventricular dysfunction and hibernating myocardium. Eur Cardio-thorac Surg 2001;20(5):937-48.

6. Awan M, Khan A, Siddiqi T, Hussain A, Rabbi F, Tasneem H. Early effects of coronary artery bypass grafting on left ventricular regional wall motion abnormalities. JCPSP 2007;17(1):3-7.

7. Shepherd R, Itscoitz S, Glancy D, Stinson E, Reis R, Olinger G, et al. Deterioration of myocardial function following aorto-coronary bypass operation. Circulation 1974;49(3):467-75.

8. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16(3):233-70.doi: 10.1093/ehjci/jev014

9. Maneeprasit C, Sindhu S, Danaidutsadeekul S, Tantiwongkosri K. Factors related to systemic inflammatory reponse syndrome (SIRI) of coronary artery disease patients in the first 24 hours after open heart surgery. The Royal Thai Army Nurses J 2016;17(3):63-72.

10. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, Alfonso F, Banning AP, Benedetto U, et al, ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2019;40 (2):87-165.

11. Christakis G, Weisel R, Fremes S, Ivanov J, David T, Goldman B, et al. Coronary artery bypass grafting in patients with poor ventricular function. Cardiovascular Surgeons of the University of Toronto. J Thorac Cardiovasc Surg 1992;103(6):1083-91.

12. Sun L, Gaudino M, Chen R, Eddeen A, Ruel M. Long-term outcomes in patients with severely reduced left ventricular ejection fraction undergoing percutaneous coronary intervention vs coronary artery bypass grafting. JAMA Cardiol 2020;5(6):631-41.

13. Khaled S, Kasem E, Fadel A., Banjar K, Alsulami H, Allhyani MA. Left ventricular function outcome after coronary artery bypass grafting, King Abdullah Medical City (KAMC)-single-center experience. Egypt Heart J 2019;71(1):1-7.

14. Thuijs D, Milojevic M, Stone G, Puskas J, Serruys P, Sabik J, et al. Impact of left ventricular ejection fraction on clinical outcomes after left main coronary artery revascularization: results from the randomized EXCEL trial. Eur J Heart Fail 2020;22(5):871-79.

15. Ennker J, Bauer S, Ennker I. Revascularization surgery as a treatment concept for heart failure. HSR Proc Intensive Care Cardiovasc Anesth 2013;5(2):89-97.

16. Lakshman H, Rao D. Revascularization in ischemic heart failure: a review. Indian J Clin Cardiol 2020;1(1):31-6.

17. Hamad M, Peels K, Straten A, Zundert A, Schonberger J. Coronary artery bypass surgery in patients with impaired left ventricular function. Predictors of hospital outcome. Acta Anasthesiol Belg 2006;58(1):37-4.

18. Janpanit S. Caring for patients who have been diagnosed with CT and MRI. J Siriraj Radiol 2016;3(2):149-58.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-22