ภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการช่วงการระบาดของ โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

ภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

ผู้แต่ง

  • ดนัย สังข์ทรัพย์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพจิต, โรคติดเชื้อโควิด-19, ตรวจเช็คสุขภาพใจ

บทคัดย่อ

การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผู้มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลกย่อมได้รับผลกระทบนี้ด้วย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการในภาวะการระบาดของโรคCOVID-19 ระลอกใหม่และประเมินผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลกช่วงการระบาดของโรคCOVID-19ระลอกใหม่ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยใช้แบบสอบถาม MENTAL HEALTH CHECK  IN ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ศึกษา ณ ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก ส่วนผู้ที่กักตัวที่บ้านที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ภาพเมืองพิษณุโลกคณะผู้วิจัยได้ส่ง QR code ให้โดยให้ส่งเลข ID กลับมาให้คณะผู้วิจัยเมื่อประเมินตามแบบสอบถามแล้ว นำเสนอด้วยจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ ความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับภาวะสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ ด้วยสถิติ chi-square กำหนดระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 พบว่าผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพจิตระดับมาก 291 คน (ร้อยละ 72.8) และระดับปานกลาง 109 คน (ร้อยละ 27.2)  อายุเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตระดับต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.012) โดยช่วงอายุ 51-59 ปีพบมีภาวะเครียดระดับมาก 93 คน (ร้อยละ 93.0) และมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง 99 คน (ร้อยละ 99) อีกทั้งอายุเกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าระดับต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =  0.003, 0.001 ตามลำดับ) สรุปได้ว่าอายุเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิต 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. MENTA HEALTH CHECK-IN. [cited 2021 Feb 13]; Available from: URL: https://checkin.dmh.go.th/index.php

2. Naowan W, Eampraserth A. Stress management and related factors of work life quality management. J Manage Sci Rev 2020;22(1):223-32.

3. WHO. Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases [Internet]. 2019 Aug 15 [cite 2021 Feb 18]. Available from: URL: https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon- international-classification-of-diseases

4. Samaritans of Thailand. Suicide [Internet]. 2019 Aug 15 [cite 2021 Feb 18] Available from: URL:https://www.samaritansthai.com/ project/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E 0%B8%A3%E0%B8%86%E0%B9%88% E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E 0%B8%B2%E0%B8%A2-suicide/

5. Hongsrisuwan N. Depression. HCUJ 2016;19(38):105-18.

6. Pera A. Depressive symptoms, anxiety disorder, and suicide risk during the COVID-19 pandemic. Front Psychol 2020;11:572699. doi: 10.3389/fpsyg.2020.572699

7. Best JW, Kahn JV. Research in education. 8th ed. Boston, Massachusetts, USA: Allyn and Bacon; c1998. [cited 2021 June 13]. Available from: URL: https://ww2.odu.edu/~jritz/attachments/reined.pdf

8. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) [serial on the Internet]. 2020 Oct 12 [cited 2021 June 13]. Available from: URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a- detail/coronavirus-disease-covid-19

9. Islam MS, Ferdous MZ, Potenza MN. Panic and generalized anxiety during the COVID-19 pandemic among Bangladeshi people: an online pilot survey early in the outbreak. J Affect Disord 2020;276:30-7. doi:10.1016/j.jad.2020.06.049

10. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Mental Rehabilitation Plan in the epidemic situation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) 2020-2021 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan: C4) [serial on the Internet]. 2021 Feb 22 [cited 2021 June 13]; Available from: URL: https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8% B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8% B8%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf

11. Netirojjanakul W. Prevalence and associated factors of mental health problems on healthcare workers at Nakhonpathom Hospital in coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic era. Region 4-5 Med J 2020;39(4):616-27.

12. Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res 2020;288:112954. doi: 10.1016/j.psychres.2020.112954

13. Chalamwong Y. Situation of Covid-19 impact on labor market: empirical data (2) [serial on the Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 13]; Available from: URL: https://tdri.or.th/2020/09/covid-19-labour-market-impact-in-thailand2/

14. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1995;52(12):1048-60.

15. Ditlevsen DN, Elklit A. The combined effect of gender and age on posttraumatic stress disorder: do men and women show differences in the lifespan distribution of the disorder?. Ann Gen Psychiatry 2010;9:32. doi: 10.1186/1744-859X-9-32.

16. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tantiaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S. Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai National Mental Health Survey 2013.J Ment Health Thai 2017;25(1):1-19.

17. Suwanaphant K, Seedaket S, Vonok L, Assana S, Wawngam W, Kingsawad K, et al. Factors associated with stress due to coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic among students of the Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute. J Health Sci Res 2020;14(2):138-48.

18. Petpornprapas E. Depression: prevalence and associated factors of suicidal attempts at Bangplee Hospital, Samutprakarn Province. J Psychiatr Assoc Thailand 2020; 65(2):167-78.

19. Malhi GS, Mann JJ. Depression. Lancet 2018;392(10161):2299-2312. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31948-2.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-17