การพัฒนารูปแบบการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

รูปแบบการบริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ผู้แต่ง

  • สินอุศณี เอมอิ่มอนันต์ กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
  • สใบแพร สีหะวงค์ กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
  • ระพีพรรณ นันทะนา ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
  • พิชัย บุญมาศรี ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

คำสำคัญ:

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, การตรวจรักษา, การพัฒนารูปแบบ

บทคัดย่อ

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่พบมากที่สุดของจังหวัดเลย การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนารูปแบบการบริการตรวจรักษาผู้ป่วย CRC ในพื้นที่จังหวัดเลยที่มารับการตรวจคัดกรอง CRC ระหว่างงบ ประมาณ 2561-2562 นำเสนอข้อมูลเป็นจำนวนและร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสองปีงบประมาณด้วยสถิติ chi-square, chi- square for linear by linear association และ Fisher’s exact กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการพัฒนารูปแบบ บริการ ได้แก่ 1) พัฒนาการคัดกรอง CRC โดยเครือข่าย 2) การรักษาและการส่งต่อ 3) การดูแลต่อเนื่องและการดูแลประคับประคอง ส่วนผลลัพธ์ทางคลินิกพบว่าตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 1) การตรวจ FIT Test ร้อยละ 77.1 (เป้าหมายร้อยละ 70) 2)  การตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่มากกว่าเป้าหมาย 1.8 เท่า 3) การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และตัดติ่งเนื้อมากกว่าเป้าหมาย 11 เท่า 4)  วินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้น 2.1 เท่าโดยพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้รายใหม่ 9 คนจากโครงการคัดกรอง CRC (ร้อยละ 2.3) ซึ่งใน จำนวนนี้เป็นผู้ป่วย carcinoma in situ 3 คน และพบผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 อีก 2 คน อีกทั้งพบว่าผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ ป่วย CRC ระยะแรกระหว่างสองปีงบประมาณนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อจำแนกตาม ระยะที่ 0, 1, 2 (p = 0.029)  รวมทั้งพบว่าระยะเวลารอคอยผลชิ้นเนื้อ ระยะเวลารอคอยการผ่าตัด และระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ดังนั้นควรนำรูปแบบบริการนี้ไปใช้ในงานประจำอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. International agency for research on center. Cancer tomorrow. Geneva, Switzerland:World Health Organization; 2018.

2. National Cancer Institute. Hospital based cancer registry 2018. Bangkok, Thailand:National Cancer Institute; 2019.

3. Nation Health Security Office. Operating results of colorectal cancer 2019: Regional Health 8 Office. Udon Thani, Thailand:Regional Health 8 Office; 2019.

4. Ratanachuak T, editor. Update in Surgery 29: gastrointestinal endoscopy. Bangkok, Thailand: Bangkok Medical Publisher; 2005.

5. Gonzalez S, Banco I, Campos O, Julia M, Reyes J, Llompart A, et al. Founder mutation in familial adenomatous polyposis (FAP) in the Balearic Islands. Cancer Genet Cytogen 2005;158(1):70-4.

6. Bussey H. Familial polyposis coli: family studies, histopathology, differential diagnosis, and results of treatment. Baltimore, Maryland State, USA: Johns Hopkins University Press; 1979.

7. American Joint Committee on Cancer. Colon and rectum. 8th ed. New York City, New York State, USA: Springer; 2017.

8. Gootee JM, Curtin CE, Aurit SJ, Randhawa SE, Kang BY, Siberstein PT. Treatment facility: an important prognostic factor for dedifferentiated liposarcoma survival. Fed Pract 2019;36(5):34-41.

9. Azzam N, Alruthia Y, Alharbi O, Aljebreen A, Almadi M, Alarfaj M, et al. Predictors of survival among colorectal cancer patients in a low incidence area. Cancer Manag Res 2020;12(1):451-9.

10. Goldberg RM, Rothenberg ML, Cutsem EV, Benson AB, Blanke CD, Diasio RB, et al. The continuum of care: a paradigm for the management of metastatic colorectal cancer. Oncologist 2007;12(1):38-50.

11. National Cancer Institute, Ministry of Public Health. Colorectal Cancer Screening Guideline 2018 [Internet]. 2018 [cited 2020 Aug 23]. Available from: https://www.nci. go.th/th/File_download/D_index/ ptu/update1761/ แนวทางการดำเนินงานและการ
บันทึกข้อมูลโครงการคัดกรองลำไส้ 9 (ปรับ 9 ต.ค. 2561). pdf

12. Emimanan U. Hospital based cancer registry: Loei Hospital 2018. Loei: Loei Hospital; 2019.

13. National Cancer Institute, Ministry of Public Health. Fecal immunochemical test (FIT) [Internet]. 2018 [cited 2020 Aug 23].Available from: http://mkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/aa3bc8ca8ecf0131281d73194b666202.pdf

14. Deming WE. Out of the crisis. Cambridge, England: MIT Press; 1986.

15. EuanorasetrC, editor. Update in Surgery 36:update in colon and rectal surgery. Bangkok,Thailand: Bangkok Medical Publisher; 2008.

16. Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Palliative performance scale (PPS) [Internet]. 1999 [cited 2020 Aug 23].Available from: https://med.mahidol.ac.th/fammed/th/postgrad/doctorpalliative3th

17. Jitapunkul S, Kamolratanakul P, Ebrahim S. The meaning of activities of daily living in a Thai elderly population: development of a new index. Age Ageing 1994;23(2):97-101.

18. Ministry of Public Health. National Cancer Control Program (2018-2019). Nonthaburi, Thailand: Department of Medical Services;2018.

19. Bauer A, Riemann JF, Seufferlein T, Reinshagen X, Hollerbach S, Haug U, et al. Invitation to screening colonoscopy in the population at familial risk for colorectal cancer. Disch Arztebl Int 2018;115(43):715-22.

20. Azeem K, Sevclkova J, Kysely Z, Horakova D, Vlckova J, Kollarova H. Primary and secondary prevention of colorectal cancer in the Czech Republic. Prz Gastroenterol 2016;11(1):1-5.

21. Rojanasiraprapa W. Accuracy of FIT test in screening colorectal cancer in Bang Bo Hospital, Samut Prakan Province. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 2020;37(1):35-43.

22. Mousavinezhed M, Majdzadah R, Sari AA, Delavari A, Mohlasham F. The effectiveness of FOBT vs FIT: a meta-analysis on colorectal screening test. Med J Islam Repub Iran 2016;30(1):1-14.

23. Simon K. Colorectal cancer development and advances in screening. Clin Interv Aging 2016; 2016(11):967-76.

24. Allison AL, IshiharaWong DM, Domingo JB, Nishioka J, Wilburn A, Tsark JU, et al. Helping cancer patients across the care continuum: The Navigation Program at The Queen's Medical Center. Hawaii J Med Public Health 2013;72(4):116-21.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-25