ผลลัพธ์ทางคลินิกของการผ่าตัดรักษาจอประสาทตาลอกจากโรคเบาหวานขึ้นตา

ผลการผ่าตัดรักษาจอตาลอกจากเบาหวานขึ้นตา

ผู้แต่ง

  • วิภาวี มหัทธนตระกูล กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

จอประสาทตาลอกจากการดึงรั้ง, เบาหวานขึ้นตา, การผ่าตัดวุ้นตาและจอประสาทตา, ผลการรักษา

บทคัดย่อ

ภาวะจอประสาทตาลอกจากการดึงรั้งในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตามีผลต่อการมองเห็นและต้องรักษาโดยวิธีผ่าตัด การศึกษาแบบ วิเคราะห์ชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบครั้งนี้ศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยจอประสาทตาลอก จากการดึงรั้งจากโรคเบาหวาน ขึ้นตาที่ได้รับการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกในช่วงเวลา 5 ปี จำนวน 163 คน พบอัตราการติดของจอ ประสาทตาหลังผ่าตัดร้อยละ 86.5 มีค่ามัธยฐานของระดับสายตาหลังผ่าตัด 1.0 (0.6, 2.3) logMAR (20/200) ผู้ป่วยร้อยละ 50.3  มีระดับสายตาดีขึ้น ร้อยละ 25.8 มีระดับสายตาคงที่ และร้อยละ 23.9 มีระดับสายตาแย่ลง การติดของจอประสาทตาเกี่ยวข้องกับ ระดับสายตาสุดท้ายและการใช้สารทดแทนวุ้นตาเป็นน้ำมัน ซิลิโคน (p = 0.03 และ 0.004 ตามลำดับ) กลุ่มผู้ป่วยที่จอประสาทตา ติดพบระดับสายตาดีกว่า 20/200 (< 1.0 logMAR) ร้อยละ 56.7 กลุ่มที่จอประสาทตาติดแต่ระดับสายตาไม่ดีพบว่าเกี่ยวข้องกับ ระดับสายตาก่อนผ่าตัด (p < 0.001) โดยสรุปการผ่าตัดรักษาจอประสาทตาลอกจากการดึงรั้งในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตาในโรงพยาบาลพุทธชินราชมีผลการรักษาได้มาตรฐาน ค่ามัธยฐานของระดับสายตาของผู้ป่วยดีขึ้น 1 แถวของแผ่นวัดสายตา ผู้ป่วยที่จอ ประสาทตาติดหลังการรักษามีระดับการมองเห็นดีกว่าผู้ป่วยที่จอประสาทตาไม่ติด ระดับสายตาสุดท้ายและการใช้สารทดแทนวุ้นตา เป็นน้ำมันซิลิโคนเกี่ยวข้องกับการไม่ติดของจอประสาทตา นอกจากนั้นระดับสายตาก่อนผ่าตัดเกี่ยวข้องกับระดับสายตาสุดท้ายใน ผู้ป่วยที่จอประสาทตาติดหลังผ่าตัด

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. TDRSR Group. Four risk factors for severe visual loss in diabetic retinopathy. The third report from the Diabetic Retinopathy Study. The Diabetic Retinopathy Study Research Group. Arch Ophthalmol 1979;97(4):654-5.

2. Simo R, Carrasco E, Garcia-Ramirez M, Hernandez C. Angiogenic and antiangiogenic factors in proliferative diabetic retinopathy. Curr Diabetes Rev 2006;2(1):71-98.

3. Kuiper EJ, Van Nieuwenhoven FA, de Smet MD, van Meurs JC, Tanck MW, Oliver N, et al. The angio-fibrotic switch of VEGF and CTGF in proliferative diabetic retinopathy. PLoS One 2008;3(7):e2675.

4. Van Geest RJ, Lesnik-Oberstein SY, Tan HS, Mura M, Goldschmeding R, Van Noorden CJ, et al. A shift in the balance of vascular endothelial growth factor and connective tissue growth factor by bevacizumab causes the angiofibrotic switch in proliferative diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 2012;96(4):587-90.

5. Newman DK. Surgical management of the late complications of proliferative diabetic retinopathy. Eye (Lond) 2010;24(3):441-9.

6. Notifications of Ministry of Social Development and Human Security, 2009. Classification and Criteria for Blindness and Visual Impairments (2009 May 29). Royal Thai Government Gazette vol 126(special issue 77).

7. WHO. Blindness and vision impairment [web page]. [updated 2021 Feb 26; cited 2021 Apr 21]. Available from: https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/blindness-andvisual-impairment

8. Bailey IL, Lovie-Kitchin JE. Visual acuity testing. From the laboratory to the clinic. Vision Res 2013;90:2-9.

9. Choovuthayakorn J, Khunsongkiet P, Patikulsila D, Watanachai N, Kunavisarut P, Chaikitmongkol V, et al. Characteristics and outcomes of pars plana vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy patients in a limited resource tertiary center over an eight-year period J Ophthalmol 2019;2019:9481902.

10. Sokol JT, Schechet SA, Rosen DT, Ferenchak K, Dawood S, Skondra D. Outcomes of vitrectomy for diabetic tractional retinal detachment in Chicago's county health system. PLoS One 2019;14(8):e0220726.

11. Mikhail M, Ali-Ridha A, Chorfi S, Kapusta MA. Long-term outcomes of sutureless 25-G+ pars-plana vitrectomy for the management of diabetic tractional retinal detachment. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2017;255(2):255-61.

12. Storey PP, Ter-Zakarian A, Philander SA, Olmos de Koo L, George M, Humayun MS, et al. Visual and anatomical outcomes after diabetic traction and tractionrhegmatogenous retinal detachment repair. Retina 2018;38(10):1913-9.

13. Rice JC, Steffen J. Outcomes of vitrectomy for advanced diabetic retinopathy at Groote Schuur Hospital, Cape Town, South Africa. S Afr Med J 2015;105(6):496-9.

14. Sato T, Tsuboi K, Nakashima H, Emi K. Characteristics of cases with postoperative vitreous hemorrhage after 25-gauge vitrectomy for repair of proliferative diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2017;255(4):665-71.

15. Kay CN, Gendy MG, Lujan BJ, Punjabi OS, Gregori G, Flynn HW Jr. Composite spectral domain optical coherence tomography images of diabetic tractional retinal detachment. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2008;39(4 Suppl):S99-103.

16. Williams DF, Williams GA, Hartz A, Mieler WF, Abrams GW, Aaberg TM. Results of vitrectomy for diabetic traction retinal detachments using the enbloc excision technique Ophthalmology 1989;96(6):752-8.

17. Pearson RV, McLeod D, Gregor ZJ. Removal of silicone oil following diabetic vitrectomy. Br J Ophthalmol 1993;77(4):204-7.

18. McLeod D. Silicone-oil injection during closed microsurgery for diabetic retinal detachment. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1986;224(1):55-9.

19. Riedel KG, Gabel VP, Neubauer L, Kampik A, Lund OE. Intravitreal silicone oil injection: complications and treatment of 415 consecutive patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1990;228(1):19-23.

20. Yorston D, Wickham L, Benson S, Bunce C, Sheard R, Charteris D. Predictive clinical features and outcomes of vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 2008;92(3):365-8.

21. Zhao XY, Xia S, Chen YX. Antivascular endothelial growth factor agents pretreatment before vitrectomy for complicated proliferative diabetic retinopathy: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Ophthalmol 2018;102(8):1077-85.

22. Castillo J, Aleman I, Rush SW, Rush RB. Preoperative bevacizumab administration in proliferative diabetic retinopathy patients undergoing vitrectomy: A randomized and controlled trial comparing interval variation. Am J Ophthalmol 2017;183:1-10.

23. Ishikawa K, Honda S, Tsukahara Y, Negi A. Preferable use of intravitreal bevacizumab as a pretreatment of vitrectomy for severe proliferative diabetic retinopathy. Eye (Lond) 2009;23(1):108-11.

24. Shah VA, Brown JS, Mahmoud TH. Correlation of outer retinal microstucture and foveal thickness with visual acuity after pars plana vitrectomy for complications of proliferative diabetic retinopathy. Retina 2012;32(9):1775-80.

25. Goodart R, Blankenship G. Panretinal photocoagulation influence on virectomy results for complications of diabetic retinopathy. Ophthalmology 1980;87(3):183-8.

26. Fukumoto M, Nakai T, Maeno T, Mano T. Effectiveness of preoperative panretinal photocoagulation in severe proliferative diabetic retinopathy. Nippon Ganka Gakkai Zasshi 2009;113(9):901-5.

27. Thompson JT, de Bustros S, Michels RG, Rice TA. Results and prognostic factors in vitrectomy for diabetic traction rhegmatogenous retinal detachment. Arch Ophthalmol 1987;105(4):503-7.

28. Rice TA, Michels RG, Maguire MG, Rice EF. The effect of lensectomy on the incidence of iris neovascularization and neovascular glaucoma after vitrectomy for diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol 1983;95(1):1-11.

29. Koenig SB, Han DP, Mieler WF, Abrams GW, Jaffe GJ, Burton TC. Combined phacoemulsification and pars plana vitrectomy. Arch Ophthalmol 1990;108(3):362-4.

30. Kim SH, Chung JW, Chung H, Yu HG. Phacoemulsification and foldable intraocular lens implantation combined with vitrectomy and silicone oil tamponade for severe proliferative diabetic retinopathy. J Cataract Refract Surg 2004;30(8):1721-6.

31. Lahey JM, Francis RR, Kearney JJ, Cheung M. Combining phacoemulsification and vitrectomy in patients with proliferative diabetic retinopathy. Curr Opin Ophthalmol 2004;15(3):192-6.

32. Smith JM, Steel DH. Anti-vascular endothelial growth factor for prevention of postoperative vitreous cavity haemorrhage after vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. Cochrane Database Syst Rev 2015(8):CD008214.

33. Simunovic MP, Maberley DA. Anti-vascular endothelial growth factor therapy for proliferative diabetic retinopathy: A systematic review and meta-analysis. Retina 2015;35(10):1931-42.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-29