ความชุกของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสและความครอบคลุมของการรักษา

ความชุกของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสและความครอบคลุมของการรักษา

ผู้แต่ง

  • ดนัย สังข์ทรัพย์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • สิรินารถ เอี่ยมแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ซิฟิลิส, TPHA, การรักษา, ผู้บริจาคโลหิต

บทคัดย่อ

โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจไม่ปรากฏอาการทางคลินิก เคยระบาดเมื่อ 80 ปีก่อน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ. 2557 พบความชุกผู้ป่วยซิฟิลิส 11.07 ต่อแสนประชากรและปี พ.ศ. 2561ความชุกเพิ่มขึ้นเป็น 11.64 ต่อแสนประชากร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7) การศึกษาย้อนหลังแบบพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุกและความครอบคลุมของการรักษาผู้ติดเชื้อซิฟิลิสรวมทั้งข้อมูลการรักษาการติดเชื้อซิฟิลิสในผู้บริจาคโลหิตในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล พบความชุกของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับ 31.77, 29.91, 27.67, 11.11 และ 16.75 ต่อแสนประชากรตามลำดับ ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในช่วงสามปีแรก ช่วงอายุที่ติดเชื้อสูงสุดคือ 21-30 ปี ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสได้รับการรักษาระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 ร้อยละ 13.7, 11.9, 15.2, 51.0 และ 33.3 ตามลำดับ อัตราการติดเชื้อ (ผลการตรวจเลือด TPHA เป็นบวก) ในผู้บริจาคโลหิตระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับร้อยละ 0.3 ซึ่งได้รับการรักษาร้อยละ 4.9 สรุปได้ว่าความชุกเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับ 14.59 ต่อแสนประชากรและได้รับการรักษาร้อยละ 18.5

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Treatment standards for sexually transmitted diseases, 1998. Bangkok, Thailand: The Agricultural Co-Cooperative Federation of Thailand; 1998.

2. Labpedia.net. Syphilis-part 1-diagnosis, VDRL, FTA-ABS, TPHA, RPR (Treponema pallidum) [Internet]. 2013 [cited Jan 11, 2018]. Available from: http://www.labpedia.net/test/156

3. Radolf JD, Tramont EC, Salazar JC. Syphilis (Treponema pallidum). In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennette's principles and practice of infectious diseases. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania State, USA:Churchill Livingstone Elsevier; 2015. p.2684-709.

4. Kongkrerk-kiet N, Paiboonsin N. Syphilis. In: Kongkrerk-kiet N, Kittiyaowamarn R, Dangsaard A, editors. Guideline to management of sexually transmitted diseases. Bangkok, Thailand: Aksorn Graphic and Design Publication Limited Partnership; 2015: p.14-21.

5. Tanprasert S. Assessment of congenital syphilis situation in Thailand. Weekly Epidemiological Surveillance Report (WESR) 2013;44:81-8.

6. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. The global elimination of congenital syphilis: rationale and strategy for action [Internet].2007 [cited March 1, 2019]. Available http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43782/9789241595858_ eng.pdf;jsessionid=BFF2C2BEB9891E678AA739461C6BE267?sequence=1

7. Chitwarakorn A, Sivayathorn A, Chaisilwattana P, Tanasugarn C. Guide to sexually transmitted diseases. 7th ed. Bangkok, Thailand: Department of Disease Control, Ministry of Public Health [Internet]. 1995.[cited March 1, 2019]. Available from: URL:http://e-library-aidssti.ddc.moph.go.th/books/detail/153

8. Workowski KA, Bolan GA, Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep 2015;64 (RR-03):1-137.

9. Lertpaisankul S, Tedsomboon S. Prevalence of syphilis, HIV, HBV and HCV Infections among first time blood donors tested at The Regional Blood Center VIII, Nakhon Sawan Province, From 2007 to 2011. J Hematol Transfus Med 2013;23(3):187-94.

10. Sawdang K, Urwijitaroon Y. Prevalence of HIV, HBV, HCV and syphilis infections among blood donors: surveillance for improvement of blood donor recruitment. J Hematol Transfus Med 2012;22(2):83-91.

11. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. DDC watch. Syphilis, a disease that in returning to the epidemiology [Internet]. 2019 Aug 14 [cited Mar 1, 2020];6(6). Available from: URL:https://ddc. moph.go.th/uploads/publish/771820191010055224.pdf

12. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Defense and Control Strategy National Sexually Transmitted Diseases 2017-2021. Bangkok, Thailand:AksornGrphic and Design Publishing Limited Partnership [Internet]. 2016 [cited
Mar 1, 2020]. Available from: URL:http://elibrary-aidssti.ddc.moph.go.th/books/view/380

13. Department of Disease Control, Ministry of Public Health.The situation of syphilis in Thailand, fiscal year 2018, analyzed according to the 5 dimensions surveillance system. Bangkok, Thailand: Department of Disease Control, Ministry of Public
Health [Internet]. 2019. [cited Mar 1, 2020].Available from: URL:https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1006020200507053840.pdf

14. Golden MR, Dombrowski JC. Syphilis control in the postelimination era:implications of a new syphilis control initiative for sexually transmitted disease/human immunodeficiency virus programs. Sex Transm Dis 2018;45(9S Suppl 1): S86-92.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-27