ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ

ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์์

คำสำคัญ:

การล้มในผู้สูงอายุ, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้ม, ผลกระทบจากการล้ม

บทคัดย่อ

การล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสำคัญเพราะทำให้บาดเจ็บจนถึงพิการและเสียชีวิตได้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมอายุ 60-70 ปีที่อาศัยใน อำเภอหล่มสักระหว่างเดือนเมษายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุ 278 คนนั้น เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.2 อายุเฉลี่ย 64 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 81.3 อาชีพเกษตรกรร้อยละ 45 ในระยะเวลา 6-12 เดือนที่ผา่ นมาเคยลม้ รอ้ ยละ 48.6 (เฉลี่ยลม้ 1 ครั้งในรอบป) กิจกรรมที่ทำกอ่ นลม้ มากที่สุดคือ กำลังเดิน รองลงมาคือกำลังทำงาน และกำลังเร่งรีบ ผู้สูงอายุคิดว่าสาเหตุของการล้มเกิดจากลื่นไถลมากที่สุด (ร้อยละ 25.9) รองลงมาคือสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย (เช่น พื้นที่เปียก/ขรุขระ) ร้อยละ 24.8 ผู้สูงอายุ 135 คนเคยล้ม (ความชุกของการล้มร้อยละ 48.6) และร้อยละ 77 ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นลักษณะเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ และมีแผลถลอก ร้อยละ 38.1, 30.7 และ 13.1 ตามลำดับ เมื่อได้รับบาดเจ็บต้องไปพบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 54.8 ทั้งนี้ ในกลุ่มเคยล้มกลัวการล้มครั้งต่อไปมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยล้ม 2.8 เท่า (Adj OR = 2.81, 95% CI 1.37-5.78, p = 0.005) ดังนั้นควรใช้ข้อมูลนี้ประกอบการจัดทำแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อป้องกันการล้มอย่าง เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almeida LMDS, Meucci RD, Dumith SC. Prevalence of falls in elderly people: a population-based study. Rev Assoc Med Bras 2019;65(11):1397-403. doi:10.1590/1806-9282.65.11.1397

Alqahtani BA, Alshehri MM, Hoover JC, Alenazi AM. Prevalence of falls among older adults in the Gulf Cooperation Council Countries: a systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr 2019;83:169-74. doi:10.1016/j.archger.2019.04.006

Meucci RD, Runzer-Colmenares FM, Parodi JF, De Mola CL. Falls among the elderly in Peruvian Andean Communities and the rural far South of Brazil: prevalence and associated factors. J Community Health 2020;45(2):363-9.

Choi EJ, Kim SA, Kim NR, Rhee JA, Yun YW, Shin MH. Risk factors for falls in older Korean adults: the 2011 Community Health Survey. J Korean Med Sci 2014;29(11):1482-7.

Pu-Lin YU, Zhao-Hui QIN, Jing SHI, Zhang J, Mei-Zhe XIN, Zheng-Lai WU, et al. Prevalence and related factors of falls among the elderly in an urban community of Beijing. Biomed Environ Sci 2009;22(3):179-87.

Burns E, Kakara R. Deaths from falls among persons aged ≥ 65 years-United States, 2007-2016. MMWR 2018;67(18):509-14.

Limpawattana P, editor. Elderly people with common diseases. Khon Kaen: Khon Kaen University Printing House; 2010.

Sanpaung S. Perceived benefits, perceived barriers, and nutritional behaviors of the elderly with diabetes mellitus. Bangkok, Thailand: Mahidol University; 2000.

Lecktip C, Woratanarat T, Bhubhanil S, Lapmanee S. Risk factors for falls in elderly. J Med Health Sci 2019;26(1):85-103.

Cesari M, Landi F, Torre S, Onder G, Lattanzio F, Bernabei R. Prevalence and risk factors for falls in an older Communitydwelling population. J GerontolA Biol Sci Med Sci 2002;57(11):M722-6. doi:10.1093/gerona/57.11.m722

Srichang N, Kawee V. Report on the forecast of fall in the elderly (60 years and over) in Thailand, 2017-2021. [cited 2021 Feb 1]. Available from: http://www.thaincd.com>mission>documents-detail

Kannus P, Parkkari J, Niemi S, Palvanen M. Fall-induced deaths among elderly people. Am J Public Health 2005;95(3):422-24.

Ambrose AF, Paul G, Hausdorff JM. Risk factors for falls among older adults: a review of the literature. Maturitas 2013;75(1):51-61.

Daniel WW, Cross CL. Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. Hoboken, New Jersey state, USA:Wiley; 2018 [cited 2021 Feb 1]. Available from:https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/145_stat_- _textbook.pdf

Muangsiri K, Maharatchaphong N, Rodjarkpai Y. Factors relating the behaviors of fall prevention among elderly in Chonburi Province. NUJST 2017;(25)4:23-33.

Milat AJ, Watson WL, Monger C, Barr M, Giffin M, Reid M. Prevalence, circumstances and consequences of falls among community-dwelling older people: results of the 2009 NSW Falls Prevention Baseline Survey. New South Wales Public Health Bulletin 2011;22(3-4):43-8. doi:10.1071/NB10065

Rongmuang D, Nakchatree C, Thongdee J, Somboon J. Incidence of falls and factors related to falls among the elderly living in the community, Surat Thani Province. J Prapokklao Nurs Coll 2016;(27)1:123-38.

Wongsawang N, Jeenkhowkhum D, Boonsiri C, Melarplont S, Somboonsit J, Khamthana P, et al. Home environmental risks for falls and incidents of falls in older adults. Veridian E-J Silpakorn Univ 2017;10(3):2492-506.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29