ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน

การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้แต่ง

  • อาจารี นามจันดี กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน, กิจวัตรประจำวัน

บทคัดย่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยทีมสหวิชาชีพสามารถเพิ่มความสามารถในการ ทำกิจวัตรประจำวัน แต่การเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังจำกัด การศึกษาแบบวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่เพิ่มขึ้นหลังฟื้นฟูสามเดือนก่อนและหลังใช้ระบบ ฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลชุมแพ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ผู้ป่วยที่มีค่าความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันก่อนจำหน่ายน้อยกว่า 75 คะแนน ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2562-31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบค่าความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันระหว่างก่อนและหลังใช้ระบบฯ ด้วยสถิติ Mann-Whitney U ผลการศึกษาพบว่าค่าความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้นในกลุ่มหลังใช้ ระบบฯ มากกว่ากลุ่มก่อนใช้ระบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 80 ปี (p = 0.018) โดยปัจจัย ที่ส่งผลต่อค่าความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน คือ อายุ สรุปได้ว่าการใช้ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ทำให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 80 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

References

The Ministry of Public Heath. Health at a Glance Thailand 2017 [Internet]. 2017/Sep[cited 2020 Jun 16]. Available from: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/7398

Srategy and Planning Division of The Ministry of Public Heath. Public Heath Statistics A.D. 2018 [Internet]. 2019/Sep[cited 2020 Jun 18]. Available from: http://bps.moph.go.th/new_bps/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0% B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8% E0%B8%82

The Ministry of Public Heath. Guideline for Intermediate Care (Service Plan) [Internet]. [n.d.] [cited 2020 Jun 16]. Available from: https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/30103

Kuptniratsaikul V, Apichana K, Pornpimon M, Sumalee S, Piyapat D, Nuttaset M, et al. An epidemiologic study of the Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR): A multicenter study. J Med Assoc 2008;91(2):225-33.

Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke 2005;36(12):2756-63.

Suwanwela N. Stroke epidemiology in Thailand. J Stroke 2014;16(1):1-7.

Kuptniratsaikul V, Kovindha A, Piravej K. Main outcomes of stroke rehabilitation:a multi-centre study in Thailand. J Rehabil Med 2009;41(1):54-8.

Khiaocharoen O, Pannarunothai S, Riewpaiboon W, Zungsontiporn C. Rehabilitation service development for sub-acute and non-acute patients under the Universal Coverage Scheme in Thailand. J Health Sci 2017;24(3):493-509.

Balu S. Differences in psychometric properties, cut-off scores, and outcomes between the Barthel Index and Modified Rankin Scale in pharmacotherapy-based stroke trials: systematic literature review. Curr Med Res Opin J 2009;25(6):1329-41.

Skilbeck CE, Wade DT, Hewer RL, Wood VA. Recovery after stroke. J Neurol Neuro surg Psychiatry 1983;46(1):5-8.

Kwansanit T. Outcomes of sub-acute rehabilitation program in stroke patient, Suratthani Hospital. Region 11 Med J 2018;31(4):723-32.

Suksathien R. Accessibility to medical rehabilitation service for acute stroke at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital:related factors and outcomes. ASEAN Rehabil Med J 2014;24(2):37-43.

Kumnoonsup T. Factor related with accessibility to medical rehabilitation service for stroke at Krabi Hospital. Region 11 Med J 2019;33(3):507-16.

Paciaroni M, Mazzotta G, Corea F, Caso V, Venti M, Milia P, et al. Dysphagia following stroke. Eur J Neurol 2004;51(3):162-7.

Ng YS, Jung H, Tay SS, Bok CW, Chiong Y, Lim PAC. Results from a prospective acute inpatient rehabilitation database: clinical characteristics and functional outcomes using the functional independence measure. Ann Acad Med Singap 2007;36 (1):3-10.

Kobylanska M, Kowalska J, Neustein J, Mazurek J, Wojcik B, Beza M, et al. The role of biopsychosocial factors in the rehabilitation process of individuals with a stroke. Work 2018;61(4):523-35.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29