ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส

ผู้แต่ง

  • ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ปัจจัย, ความล้มเหลวในการรักษา, ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี, ยาต้านไวรัส

บทคัดย่อ

ความล้มเหลวในการรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีเป็นปัญหาที่พบมากขึ้น นำไปสู่โรคเอดส์และการเสียชีวิต การศึกษาแบบวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษาผู้ป่วยเด็ก ติดเชื้อเอชไอวี โดยทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจำนวน 72 ราย เป็นเพศหญิง 36 ราย (ร้อยละ 50) ค่ามัธยฐาน ของอายุ 57.5 เดือน การรักษาล้มเหลว 27 ราย (ร้อยละ 37.5) โดยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ปัจจัย ได้แก่ มีประวัติ ผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ใช่บิดาและ/หรือมารดาและไม่ใช่ญาติสายตรง (p = 0.024) ไม่ทราบผลภาวะติดเชื้อเอชไอวี (p = 0.005) มีประวัติเคยนอนโรงพยาบาล (p = 0.033) และมีวินัยการกินยาน้อยกว่าร้อยละ 95 (p < 0.001) โดยการทราบผล ภาวะติดเชื้อเอชไอวีป้องกันการรักษาล้มเหลว 0.07 เท่า (AdjOR = 0.07, 95%CI: 0.02-0.30) และการเคยมีประวัติ นอนโรงพยาบาลเพิ่มความล้มเหลวในการรักษา 3.38 เท่า (AdjOR = 3.38, 95%CI: 1.19-9.58) สรุปได้ว่าการป้องกัน ความล้มเหลวในการรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ การมีผู้ดูแลส่งเสริมเรื่องการกินยาต้านไวรัสและผู้ป่วย เด็กโตหรือวัยรุ่นควรทราบภาวะการติดเชื้อเอชไอวี

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization (WHO). HIV and AIDS in Thailand. [Internet]. 2020 [cited 2021 November 21]. Available from: https://www. unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand

Bureau of AIDS, Tuberculosis and STDs Department of Disease Control. National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2003. 7th ed. Bangkok, Thailand:Department of Disease Control, Ministry of Public Health; 2003.

Bureau of AIDS, Tuberculosis and STDs Department of Disease Control. National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2020/2021. Bangkok, Thailand:Department of Disease Control, Ministry of Public Health; 2020.

Srirojana S. Factors associated with virological failure and genotypic resistance mutation patterns in children receiving non-nucleoside reverse transcriptase Inhibitor (NNRTI)-based antiretroviral therapy in Kalasin Hospital. J Office DPC 7 Khon Kaen 2013;20(2):32-45.

Traisathit P, Delory T, Ngo-Giang-Huong N, Somsamai R, Techakunakorn P, Theansavettrakul S, et al. Brief report: AIDSdefining events and deaths in HIV-Infected children and adolescent on antiretroviral:A14-year study in Thailand. J Acquir Immune Defic Syndr 2018;77(1):17-22.

Sudjaritruk T, Teeraananchai S, Kariminia A, Lapphra K, Kumarasamy N, Fong MS, et al. Impact of low-level viraemia on virological failure among Asian children with perinatally acquired HIV on first-line combination antiretroviral treatment: a multicentre, retrospective cohort study. J Int AIDS Soc 2020;23(7):e25550.[cited 2021 July 5].doi:10.1002/jia2.25550

Bunjongpak S. Outcome and successful factors of pediatric HIV infection treatment at Nakhonpathom Hospital, Thailand. Region 4-5 Med J 2020;39(4):668-83.

Lertpienthum N. Treatment outcome of pediatric HIV. Buddhachinaraj Med J 2006;23(3):298-307.

Huibers MHW, Moons P, Cornelissen M, Zorgdrager F, Maseko N, Gushu MB, et al. High prevalence of virological failure and HIV drug mutations in a first-line cohort of Malawian children. J Antimicrob Chemother 2018;73(12):3471-5.

Yihun BA, Kibret GD, Leshargie CT. Incidence and predictors of treatment failure among children on first-line antiretroviral therapy in Amhara Region Referral Hospitals, northwest Ethiopia 2018: a retrospective study. PLoS One 2019;14(5):85-94.

Zhang T, Ding H, An M, Wang X, Tian W, Zhao B, et al. Factors associated with high-risk low-level viremia leading to virologic failure: 16-year retrospective study of a Chinese antiretroviral therapy cohort. BMC Infect Dis 2020;20(1):147. [cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s12879-020-4837-y

Kibalama Ssemambo P, Nalubega-Mboowa MG, Owora A, Serunjogi R, Kironde S, Nakabuye S, et al. Virologic response of treatment experienced HIV-infected Ugandan children and adolescents on NNRTI based first-line regimen, previously monitored without viral load. BMC Pediatr 2021;21(1):139 [cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s12887-021-02608-0

Nabukeera S, Kagaayi J, Makumbi FE, Mugerwa H, Matovu JKB. Factors associated with virological non- suppression among HIV-positive children receiving antiretroviral therapy at the Joint Clinical Research Centre in Lubowa, Kampala Uganda. PLoS One 2021;16(1):e0246140. [cited 2021 July 5]. doi:10.1371/journal.pone.0246140

Chhim K, Mburu G, Tuot S, Sopha R, Khol V, Chhoun P. et al. Factors associated with viral non-suppression among adolescents living with HIV in Cambodia: a cross sectional study. AIDS Res Ther 2018;15 (1): 20. [cited 2021 July 5]. doi: 10.1186/s12981-018-0205-z

Haile GS, Berha AB. Predictors of treatment failure, time to switch and reasons for switching to second line antiretroviral therapy in HIV infected children receiving first line anti-retroviral therapy at a Tertiary Care Hospital in Ethiopia. BMC Pediatr 2019;19 (1):37. [cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s12887-019-1402-1

Chandrasekaran P, Shet A, Srinivasan R, Sanjeeva GN, Subramanyan S, Sunderesan S, et al. Long-term virological outcome in children receiving first-line antiretroviral therapy. AIDS Res Ther 2018;15(1):23. [cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s12981-018-0208-9

Weiwei M, Bartlett AW, Bunupuradah T, Chokephaibulkit K, Kumarasamy N, Ly PS. et al. Early and late virologic failure following virologic suppression in HIVinfected Asian children and adolescents. J Acquir Immune Defic Syndr 2019;80(3):308-15.

Sudjaritruk T, Boettiger DC, Nguyen LV, Mohamed TJ, Wati DK, Bunupuradah T, et al. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV. J Int AIDS Soc 2019;22(6):e25312. [cited 2021 July 5].doi:10.1002/jia2.25312

Teasdale CA, Sogaula N, Yuengling KA, Wang C, Mutiti A, Arpadi S, et al. HIV viral suppression and longevity among a cohort of children initiating antiretroviral therapy in Eastern Cape, South Africa. J Int AIDS Soc 2018;21(8):e25168. [cited 2021 July 5].doi:10.1002/jia2.25168

Sibhat M, Kassa M, Gebrehiwot H. Incidence and predictors of treatment failure among children receiving first-line antiretroviral treatment in general hospitals of two zones, Tigray, Ethiopia, 2019. Pediatr Health Med Ther 2020;11(1):85-94.

Ndongo FA, Tejiokem MC, Penda CI, Ndiang ST, Ndongo JA, Guemkam G, et al. Long-term outcomes of early initiated antiretroviral therapy in sub-Saharan children: a Cameroonian cohort study (ANRS-12140 Pediacam study, 2008-2013, Cameroon). BMC Pediatr 2021;21(1):189. [cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s12887-021-02664-6

The European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) study group in EuroCoord. Time to switch to second-line antiretroviral therapy in children with HIV in Europe and Thailand. Clin Infect Dis 2018; 66(4):594-603.

Ssemambo PK, Nalubega-Mboowa MG, Owora A, Serunjogi R, Kironde S, Nakabuye S, et al. Virologic response of treatment experienced HIV-infected Ugandan children and adolescents on NNRTI based first-line regimen, previously monitored without viral load. BMC Pediatr 2021;21(1):139. [cited 2021 July 5].doi:10.1186/s12887-021-02608-0

Natukunda J, Kirabira P, Ong KIC, Shibanuma A, Jimba M. Virologic failure in HIV-positive adolescents with perfect adherence in Uganda: a cross-sectional study. Tropical Med Health 2019;47(1):8.[cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s41182-019-0135-z

Bunjongpak S. Risk factors of immune suppression, viral suppression failure and mortality of HIV-infected children and adolescents. Thai J Pediatr 2021;60(1):27-37.

Cisse AM, Balen GL, Fall KK, Drame A, Diop H, Diop K. et al. High level of treatment failure and drug resistance to first-line antiretroviral therapies among HIV-infected children receiving decentralized care in Senegal. BMC Pediatr 2019;19(1):47.[cited 2021 July 5]. doi:10.1186/s12887-019-1420-z

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29